Skip to main content

Full text of "Verzameling Van Disposities Der Verschillende Orgels In Nederland"

See other formats


11 
1657 VBRZAMELING VAN 
vMiye Oriels IN NEDERLAND, 

BENEVENS EENE KORTE BESCHRIJVING VAN HET OBGEL 
IN DE GROOTE KERK TE ROTTERDAM 

DOOR 

M. H. VAN T KEUIJS, 

Org*ixii@t d.er O-roote of St. 
TE ROTTERDAM. AMSTERDAM 

FRITS A. M. KNUF 

1962 eerste druk Corns. Immig, Rotterdam, 1885 
geheel hww r **e tweede druk, Amsterdam, 
VOOREEDE. Steeds vond ik een eigenaardig genoegen in het 
zien en bespelen van voor mij vreemde orgels, en reeds 
sedert eenig'e jaren verzamelde ik voor mijzelf de 
disposities der orgels van eenigen omvang. Het was 

mij natuurlijk slechts doenlijk een betrekkelijk klein 

* 
getal orgels te zien, en daardoor had mijne eigene 

verzameling alleen voor mij waarde. Eenigen tijd 
geleden echter trof ik den Uitgever dezes, en die, 
zelf organist zijnde, had reeds eenigen tijd geleden het 
plan opgevat een dusdanig werkje het licht te doen 
zien. Ziedaar in een paar woorden de aanleiding tot 
de uitgave van dit boek. Ik stond den Uitgever 
gaarne ter zijde, heb de verschillende disposities ge- 
rangschikt, mijne eigene verzameling er bij ingelascht 
en eene korte beschrijving van het orgel, datikthans 
bespeel, er aan toegevoegd. 

Dat dit werk zeer onvolledig is, ik zal de eerste 
zijn die het beken; dat er in de verschillende opgaven 
fouten geslopen zijn, kan ik evenzeer terstond nielden, 
immers verscheidene door mij ontvangen opgaven IV 

waren zoo onduidelijk gesteld, dat het mij slechtsmet veel 
moeite gelukken kon, uit een enander wijste worden^ 

In de eerste plaats wil ik thans langs dezen 
weg mijn oprechten dank betuigen aan hen, die mij 
blijken van sympathie gaven bij het vernemen van 
deze uitgave. 

Hoewel ik vrees dat het werk hun te onvolledig 
zal toeschijnen, moet ik verklaren dat het ondoenlijk 
was zonder te hooge kosten te maken, meer disposities 
te verkrijgen. In de tweede plaats dank ik Heeren 
Organisten die terstond bereidwillig waren mij de 
opgave toe te zenden. 

Steeds zal het mij welkom zijn op- of aanmer- 
kingen te ontvangen, die zullen dan ter harte geno- 
men worden in geval er eene tweede druk noodig 
mocht zijn. 

Ik heb de disposities naar de grootte gerang- 
schikt en de mij toegezondenen, groot en klein zonder 
onderscheid, hierin opgenomen. Van kritiek over een 
en and,er onthield ik mij ; de ervaren orgelkenner zal 
terstond kunnen zien welke disposities al of nietgoed 
gesteld zijn. Enkele aanmerkingen door Organisten bij 
de opgave gevoegd, liet ik onveranderd. 

Of dit werkje eenig nut zal stichten? Ik zou 
het gaarne wenschen. In elk geval meen ik niet te 
veel te zeggen, wanneer ik hoop dat menig Organist deze uitgave niet onwelkom zal wezen, en dat het 
ook het zijne (als is J t nog zoo weinig) er toe moge 
bijdragen tot die kennis, die ieder degelijk Organist 
van zijn instrument meet bezitt&i. 

De orgeldisposities waarbij de namen der Orga- 
nisten staan, heb ik bijna alien van genoemde Heeren 
persoonlijk ontvangen. Anderen daarentegen, waarbij 
de Organist niet vermeld wordt, nam ik over nit 
SEIDEL'S ,,Het Orgel en deszelfs samenstel," vertaald door 
MJEIJER (Groningen 1845) of uit mijne eigene verza- 
meling; diegene welke ik niet meer nauwkeurig wist 
of mondeling ontving, heb ik van een f voorzien. 

Achter het werk is een bladwijzer gevoegd. Het 
woord discant achter cornet liet ik als overtollig weg. 
Dat ik van het grootste orgel van Nederland eene 
kleine beschrijving gaf, zal mij niemand ten kwade 
duiden, hoop ik; het uitmuntende werk verdient wel 
eenige meerdere bekendheid dan het tot dusver te 
beurt viel. 

M. H. VAN 'T KRUIJS. 

ROTTERDAM, Januari 1885. VI 
TOELICHTI'NG BIJ DE HERDRUK Marius Hendrik van *t Kruys (1861-1919) behoort tot de negentiende-eeuwse organisten- 
generatie, die zich in de Nederlandse orgelgeschiedenis een blijvende plaats heeft verworver*. 
Na zijn studies aan de Koninklijke Muziekschool te 's-Gravenhage o.a. bij W. F. G. 
Nicola* - te hebben voltooid, werd Van 't Kruys in 1884 tot organist aan de Grote- of 
St. Laurenskerk te Rotterdam benoemd, als opvolger van Samuel de Lange Sr. Het vergelij- 
kend examen werd afgjenomen door Richard Hoi, W. F. G. Nicola! en L F. Brandts Buys 1 . 
In 1897 vertrok Van \ Kruys naar Groningen, waar hij tot 1905 als "Directeur van de 
Muziekschool, het Orkest en de'Zangvereeniging" werkzaam was; de organist Hendrik de 
Vries werd tot zijn opvolger in Rotterdam henoemd. 

Tot de collegae-tijdgenoten, die door de vermaardheid van hun spel of door publicaties op 
de voorgrond zijn getreden, behoren o.a. J. Worp, H. P. Steenhuis, J. B. C. de Pauw, 
Joh. Wagenaar, Willem Petri, Willem de Vries en Jan Zwart. Ook de publicist en orgel- 
historicus J. W. Enschede* was een tijdgenoot van Van 't Kruys. 
.Als componist (koor- en orgelwerken, opera's, symfonieen en kamermuziek) is Van 't 
Kruys vrijwel onbekend gebleven. Zijn betekenis voor het Nederlandse muziekleven ligt 
voornamelijk in hetgeen hij op orgel-organisatorisch terrein tot stand heeft gebracht en wel 
gedurende zijn Rotterdarnse ambtsperiode. Verschenen de "Disposities" in 1885, in 1886 
volgde de uitgave van het tijdschrift "Het OrgeT, sinds 1904 het maandblad van de 
Nederlandse Organisten Vereniging (N.O.V.) Het initiatief tot de oprichting van de 
N.O.V. werd in 1889 genomen door Jos. A. Verheijen, J. B, Litzau, M. Boltes en Van 't 
Kruys, die eveneens deel uitmaakte van het voorlopige bestuur, dat in 1890 werd gekozen 2 . 
De dispositieverzameUng van Van *t Kruys is te beschouwen als een poging het Neder- 
landse orgelbezit te inventaKseren; de uitgave hiervan sloot een periode af van ruim 
honderd jaar, waarin belangrijke dispositieverzamelingen het licht zagen of in handschrift 
bewaard gebleven zijn, b.v. Hess 1774.(heruitgave 1945 3 ), Knock 1788 (heruitgave 1959), 
Hess 1907 (naar het handschrift van plm. 1815), G. W. Lohman pirn. 1830 (handschrift 4 ), 
Meijer 1845 en het handschrift van G. W. Broekhuyzen. 

Om de aktualiteit van dit werk te verhogen, werd in de "Bladwijzer" (pag. 169-174) een 
codering aangebracht (zie pag. 175); de tekst van de disposities, de voorrede en het 
orgelhistorisch overzicht bleef ongewijzigd. De weinig fraaie afbeelding van het orgel 
in de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam is komen te vervallen. 

AMSTERDAM, ZOMER 1962 HERM. S. J. ZANDT 1. /. H. Besselaar, Het Orgel in de Groote Kerk te Rotterdam, Rotterdam, 1931, pag. 
19 en 23. 

2. Gedenkboek van bet Congres der N.O.V. gehouden 3-5 September 1931 te Amsterdam 
t.g.v. hoar veertig-jarig bestaan. Steenwijk, 1932, pag. 181 ev. 

3. Herm. S. J. Zandt, Joachim Hess, "Kunstrijk en beroemd Orgel- en Klokken-Speeler" 
en zijn broer, de orgelmaker Hendrik Hermanns, in "Het Orgel", 58e jaargang no. 1 Jan. 
1962, pag. WO. 

4. Dr. Gustav Fock, Een tweetal aanvullingen op Hess" Disposition uit 1774 f in "Het 
Or&l", hbileumnummer 1S90-1960, pag. 47*61. HET ORGEL IN BE pROOTE OF jSl, J.AURENSKERK TB ROTTERDAM. Rotterdam bezit vele merkwaardigheden op allerlei gebied. Voor 
den vreemdeling trekt onder meer ook de Groote of St. Laurenskerk 
de aandacht. 

Dit gebouw wordt dan ook zeer veel bezocht en is voorzeker 
een bezoek overwaard. Eenige jaren geleden is het met groote kosten 
weer tot zijn vroegeren staat teruggebracht ; het fraaie koor met zijne 
antieke banken, marmeren ingang en koperen nek, wekt algemeen 
bewondering ; de reusachtige pilaren, ontdaan van de kalklagen, des- 
tijds er opgebracht, de geschilderde glazen en dan, hetgeen welhet 
voornaamste zal zijn, het prachtige oxaal en het heerlijk orgel dat 
daarop rust* 

Dit instrument, het grootste van cms land en een der grootsten 
zeife van Europa, verdient wel meerdere bekendheid en eene eenig- 
zins uitvoerige beschrijving. 

In een oud werk van J. HESS, Organist en Klokkerust te Gouda, 
en in 1772 aldaar uitgegeven, staat de dispositie van het orgel, 
waarvoor dit in de plaats gekomen is, aldus opgegeven-. 

Het orgel in de Groote Kerk te Rotterdam met drie Hand- 
clavieren en een vrij Pedaal, heeft 44 stemmen. ONDER-MANUAAL 
9 Stemmen. 

Voet. 

Praestant.... 8 
[Bourdon 16 


BOVEN-MANUAAL. 
15 Stemmen. 

Voet. 

Bas-Praestant 8 
Octaav ... 4 


RUGPOSIT1EF. 
1 5 Stemmen. 

Voet. 

Praestant ... 8 

HolBllD ... 8 


PEDAAL. 
5 Stemmen. 

Voet. 

Praestant ... 16 
Bourdon 16 


Praestant ... 4 
Octaav 4 


Sup. Octaav 2 
Holpiip 8 


Quintadena.. 8 
Octaav 4 


Praestant ... 8 
Trompet 16 


Sup. Octaav 2 


Baarpiip 8 


Fluit 4 


Trompet 8 


Mixtuur 


Fluit 4 


Sup. Octaav 2 
Seharp 


Gemshoorn .. 2 


Gemshoorn . . 2 
Cimbel... . 


Siflet 1 


Quinfrpiip .... 
Trompet 8 


Quint 3 


Quintfluit ... 


Quint Octaav 


Mixtuur 


Tertiaan ... 


Seharp 


Sexquialter.. 
Cornet.. 


Cornet, dik 5 
Sexquialter . 


Seharp 


Trompet 8 


Trompet 8 


Kromhoorn.. 8 

. 4 - 

Bit werk was dus lang met gering te schatten, wat overvloed 
van stemmen betrof. 

In 1792 is men begonnen een nieuw orgel daar te stellen; de 
orgelmaker aan wien dit toevertrouwd was, moet echter niet be- 
kwaam genoeg geweest zijn, want toen in 1798 het rugpositief 
alleen af was, bleek het zoo slecht gewerkt te zijn, dat men den 
orgelmaker noodzaakte het werk af te staan aan H. H. FREYTAG te 
Jroningen. Die bekwame man overleed echter kort na de overgave 
en daarna bleef de zaak hangende tot 1821, toen de Heeren 
A. MEBRB & Zoon uit Utrecht de moeilijke taak op zich namen, 
het reeds gemaakte verbeterden en in 1828 het werk met drie 
klavieren en vrij pedaal afleverden. Toen reeds was het een schoon 
instrument geworden dat zich gerust met andereri meten kon ; maar 
nadat in 1845 de beroemde firma B&TZ & Co. er nog een klavier 
bij vervaardigd hadden (het zoogenaamde echowerk) en het overige 
gedeelte vergroot en zoo noodig verbeterd, is het prachtige werk 
van dien tijd af als geheel voltooid te beschouwen. 

He't Kerkbestuur heeft steeds zorgvuldig er voor gewaakt dat 
het werk in goeden staat bleef en er, zoo noodig, geen kosten voor 
ontzien. 

De ingang voor het orgel is de groote torendeur, waarna men 
langs een breede trap van 32 treden het orgel bereikt. Ook van 
uit de kerk leiden twee groote deuren onder het oxaal naar het 
orgel. Op den achtergrond zijn 16 treden voor de blaasbalgen die 
het werk van de noodigen wind moeten voorzien. Vier, minstens 
drie man zijn daarvoor benoodigd. Links is een vertrek ten gebruike 
der balgentreders , recbts eene nette kamer voor den organist. Kasten 
en verdere gemakken bevinden zich eveneens aldaar. Rechts door- 
gaande komt men op het eigenlijke orgel, waartoe twee enorm 
zware en dikke deuren toegang verleenen. Het is voor een Organist 
een waar genot zulk een kolossaal werk te zien en te bespelen. 
Yier klavieren (manualen) boven elkander, bijna 4 l / a octaaf, loopende 
van C F, en een pedaal van bijna 2y 2 octaaf, eveneens van C F. 

Alles speelt tamelijk licht, en zelfs wanneer men 6n het pedaal 
n de kJavieren te zamen koppelen, kan een geoefend speler er 
betrekkelijk gemakkelijk op voortkomen. 

Aan weerszijden treft men 45 registerknoppen aan, het werk 
heeft 90 registers, waarvan 72 sprekende stemmen. 

Wanneer de Organist vo&r -zijn instrument zich plaatst, heeft _ 5 - 

hij het positief aehter zich. Niettegenstaande het rugwerk het eerst 
vervaardigd is, bevindt het positief zich nog in een zeer goeden 
staat, hetgeen wel voor een groot gedeelte te danken is aan de 
fir ma Ba/rz <fe Co., aan wien de jaarlijksche stemming en het onder- 
houd van het orgel steeds is opgedragen. 

De beste stemmen van het rugwerk zijn: Fluit Dolce 8 voet, 
Fluit Travers (discant) 8 voet, Bourdon 16 voet, Trompet 8 voet, 
Cornet 6 sterk, de eigenaardige klank der Hobo 8 voet, en het 
onderste gedeelte der Fagot 16 voet. Verscheidene deuren maken 
den toegang tot het pijpwerk gemakkelijk. 

Achter de klavieren op het portaal vindt men de deur No. I, 
waarin het regeerwerk der drie bovenste manualen, van het pedaal 
en registers zich bevindt. Het regeerwerk van het rugpositief gaat 
natuurlijk onder den vloer van het orgel door naar de windlade van 
het rugwerk. 

Om het pijpwerk van hoofdmanuaal en pedaal te bereiken, moet 
men een 28 treden hooge trap beklimmen, in het midden afgesloten 
door een deur, waarbij weder. toegang tot het regeerwerk, waarna 
men door deur No, II de C-lade der Bazuin 32 voet, No. IV 
de Cis-lade der Bazuin 32 voet, en door middel van deur No. IE 
het pijpwerk van hoofdmanuaal en pedaal bereikt. Alles is zoo 
geplaatst dat de verschillende pijpen goed te bereiken zijn. 

De 16 en 8 voets labiaalstemmen van het hoofdklavier klinken 
bijzonder fraai, het geluid der 8 voeten is sterk en liefelijk, der 
16 voeten deffcig en vullend. Ook de andere stemmen zijn zonder 
onderscheid zeer goed van geluid. Trompet 16, Dulciaan 16 ^en 
Trompet 8 voet zijn heerlijke tongwerken. Hun geluid is, zou haast 
kunnen gezegd worden, onverbeterlijk. Het onderste octaaf der 
Trompet 16 voet, is van hout 

De reusachtige pijpen der Prestant 32 voet, in het front staande, 
moeten wel terstond ieders aandacht trekken. De grootste dier 
pijpen weegt 500 pond'. Het is daarom wel te verklaren dat de 
geheele kast waarop het pijpwerk rust van het zwaarste hout, zoo 
dik en soliede mogelijk vervaardigd is. De Siibbas 32 voet (even 
als Prestant 32) in het pedaal heeft niet minder kolossale pijpen; 
deze zijn echter van hout. De groote C is 10 l / 2 Meter lang. Bazuin 
32 voet doet in lengte en zwaarte voor de twee andere 32 voeten 
niet onder. Deze stem (van Engelsch Tin) even als Prestant en Subbas 
32 voet, op tijd gebruikt, maakt een overweldigende indruk. Het - e - 

geluid der Bazuin 16 voet, is zeldzaam schoon en kernachtig vol; 
ook ie andere stemmen van het pedaal, vooral de drie 16 voets 
Labiaalstemmen klinken zeer goed. Trompet 4 en 2 - voet onder- 
scheiden zich door vlugge aanspraak en helder geluid. 

Om het derde klavier van binnen te zien, moet men weer 
hooger klimmen. Eerst 18 treden en men komt aan deur No. V, 
de kast waarin het regeerwerk voor het derde en vierde klavier 
zich bevindt, alsmede de bovenste gedeelten der 32 voets pijpen; 
daarna verleent deur No. VI toegang langs een 13 treden hooge 
trap aan het derde klavier-pijpwerk, afgesloten door deur No. VII; 
aan weerszijden van de kast ziet men de toppen der 32 voets pijpen. 

Heerlijke stemmen vindt men op het derde klavier. In de 
eerste plaats een Vox-Humana 8 voet, die zeer schoon is en in de 
kerk een prachtig effect maakt, de Schalmei 8 voet, Viola di Gamba 

8 voet, Quintadeen 16 voet , Prestant en Holpijp 8 voet, alien fraai 
van geluid en een goede uitwerking doende in de kerk ; octaaf 4 
en 2 voet zijn zeer helder, Openfluit 4 voet, zeer geschikt voor Solo, 
en het Carillon, schoon pijpwerk zijnde, bootst het klokkenspel be- 
driegelijk na. Nog 18 treden hooger en men staat voor de kast 
(deur No. VIII) waarin zich het prachtig Echowerk bevindt. 

Bit werk staat bijna aan den zolder der kerk en is bijna geheel 
ingesloten door een dichten houten kast. De verschillende geluiden 
die men er aantreft zijn heerlijk. Viola di Gamba, Bourdon, Sali- 
cionaal of Holpijp 8 voet, alien klinken zeldzaam schoon en de Vox 
Angelica spant hierin wel de kroon. Het geheele Echowerk maakt 
een heerlijk effect. Dit orgel, is ook het eenige in ons land dat in 
het bezit is van een zoodanig Echowerk. 

Het geheele werk maakt op den toehoorder een indruk die 
niet spoedig verloren gaat, en wanneer 66n orgel in ons land ge- 
schikt is om bij den toehoorder de meest verschillende gewaarwor- 
dingen op te wekken, dan is het voorwaar wel het orgel der 
Groote of St. Laurenskerk te Rotterdam. 

Het orgel bezit bijna 5000 pijpen. Het heeft 49 Labiaalstemmen, 

9 Vulstemmen en 14 tongwerken. 

De Prestanten eu Bazuinen zijn alien van zuiver Engelsch Tin. 
Het orgel heeft ongeveer / 120.000, het oxaal daarenboven / 90.000 
gekost. 

Het front maakt een zeer grootschen indruk en het beeld- 
houwwerk wordt door kenners zeer geroemd. De groote Engel, 7 - 

met een bazuin in de hand, die het kunstwerk bekroont, is 
5 Meter hoog. 

Het oxaal waarop het orgel rust verdient niet minder bewondering; 
het bestaat uit 12 marmeren pilaren waarachter weder wit mar- 
meren pilasters staan ; onder het orgel bevinden zich nog aan weers- 
zijden marmeren borden met de namen der Kerkmeesteren, die het 
orgel lieten bouwen; in 't Nederlandsch en in 'tLatijn. Alles is 
met hekwerk afgesloten. 

Dat &n oxaal (de marmeren pilaren toch zijn uit Italie naar 
Rotterdam vervoerd) &n orgel schatten gekost hebben, en steeds 
koetbaar zijn wat onderhoud betreffc, zal ieder licht begrijpen. Ge- 
lukkig dat H.H. Kerkvoogden er niet voor terugdeinzen, wanneer 
het noodig is, reparaties aan een en ander te laten geschieden. 
In 1885 (October) wordt het geheele werk uit elkaar genomen, 
schoongemaakt en zoo noodig verbeterd door de firma BaTz & Co. 
De dispositie zal echter dezelfde blijven. - 9 - 

00 

CO 
Hunt 

M-l Q I 
I UJ * 
^ ^5 ^J O 00 

03 OQ CQ i"H 

xo ^ CQ : : 
- 10 - 
OO 00 00 ft ft ft K> CO 

f 33 S'S'gg' #! 
1 * e 1 111 1 * 1 IF 
r-irrMlii 2 * t & 

1 r i : ! I f P f i 1 ; 


RUGWER 
Prestant 
: : o :*:*: 
:::io^ooio:::::: 


1 
ooooa>r".f*"?*"ioco^^oooo 


oo r 
o^^bdtJdW^dOOtEjOWc^j'TJ 
S* *"^ ** so ?^ o is 2. ^"* 2- s tf . J? 

8-1IS. E.^SsK^I'^S'l 

r^0T3 B B S. tT l M>J_j5. W^ S * 

. 1. 1_ f p & |- . 5 * . | g. 

:::::::: tf ::::: 


PEDAAL 
Prestant 


CO* 
c*- 

ft 


I* CO H- ' 1 ' 1 ' 

K)>^OOO5K)lOCOh^OiOOOOtOOiiO 


18 1 


w 


8 


J? W 


. ^0 


** 
So* 


w 


^ 
rt ^ 


a i 


LSTIAANS 


1^ 
11 


E REGIST 

tingen. - 11 - 

3 SU31SI! 


3 


1 

1 


1 

1 


i 


i 


S 


. 


* 


ti 
"*f 


cc 
iij 


1 


I 


i 


s 


i 


1 

CO 


.9 

I 


w 


1 


i a 


a 
1 1 a ! 

S 

5 -3 

I ? 

I 6 

Q ^K a a 6 
I J 

I w ." 
oo oo 

3 3 fl * 11 ^ 
TO ^ 
w r-l S 

"S - 12 - s B O 

S I- 

h 

( 

< 

} 


1 i 

D 
+ 


n 

r 


I 

i 

< 


Sexquialter 


Mixtuur 


3 o A 


i : 

i ; 


3 ? f ? ? o s 

-. S" B* >5T P S c 

* 1 ? 1 ^ 1 ! 


) 

-1 


CO 

00 


; i 
: : ; : : : : oo oo o> 
m w * i- *- 

fi 2. S- 8? 9 ^ 5? 

CD C" fi9 CD 

e III gi g < 
& 5' W fi> S III 3 


ri- 
f 


* 

3 


*- 

Q 


1 
: 


D 


1 

M> 


CO CO 00 00 00 C3 00 , SSS||8 

III III ** S! ^ 
^ ^ 
CO 
s 
I 

i 3 - 13 - 
W 

1 

I 
I I J 
U 
pu OQ cy r oc 

IU i i ^ oo oo oo CD 
00 SO 00 00 00 00 00 00 
I s s ' CO 03 CQ rH 

CO 00 
- 14 - 
oo 
oo oo * M o 3J p s w w 5 

H M- 1 1 i 
" " *s- f g 

P e*. vers 


10 O) 00 CO O 00 I ^fli S 3 ? 

- 15 - S 

g ^ * 
10 J .-a 
g [ : 


* 


1 


: 


: \ 


o i 


o3 


i =s 

M 


3 

i 


11 


| 

t 5 


*3 

! 


B 

H 
^co 

g r-l i DQ to 

10 10 
- 16 - ?l 
t! ft 3g 

$ 5. & g ? _ 

ST S c 'P. 1 
SSISI 

2 K 9* ft- ^- 
8 


1 


I^S-^E" 

i I f i 
Sis & f? & 

"- 1 rt- i t-. CD i-*- 
" D (S ^ P 


STOMME RE 
g" g CD g 


o 

" 


1 


CD . 


CO 

?! 

JJQ 


f ^r 

CD 


g- 
W 

i 
1 P- 

CD 


- 17 - U 
I 3 

I -a 
S I A I g 


pd O) 

O O^ ll 
J 3 

G " 00 00 JS "5 Illl 1 

w 

H 

I? is 

> . I * .15 

III 

oa ^ d 
o o ^5 
S o o 

P* W W ^ ^j jj co oo ^ 

CQ CQ 00 ^^ 

xo co 10 r r a 

g - 18 - 
"^ w 

f*r 

il 

i i ^^ C^ 

te^ CD f : i a y ? 

: : 3 

P I 00 00 H-i 


^ S- ! P 5 

Ir 8" 

5 o 

CD ijq* 

Sf . 

f^, CD 

I d 


. a r sr M 00 CQ g 

oooor"f*'r h tois5co^rfxoooo oor s {? t? S? S | g^ 
II I I I 1 1 & : 1 n 
bone ur ?I II a I i- I 

8 s s- - 19 - I 
111 I 

J I 

i 

4 
CD 00 
5 

I 
I 
. 

-S BOVEN 
s 
w Ul ?* CD CO 00 00 
r-t r-l CO GQ 

CD 
- 20 - 
a 00 >-j 22. 
O& f f s. f f > 
r e- 5 I 


00 00 O5 00 r (Vi ft 
r >U 00 w 

s 1 - 21 - CO ME REG 
a CO 00 00 CO 00 

J : : 

2 ; 

g : : 

JCO 
J5 -*J 

5 

GO GO (^ 


? * J 
3 P-i 3) 

fl 2 g p* 

1111 
a ( 


1 

3 
o CO 00 00 r-i 00 00 00 00 

"S .S I 
^00 

1 i 
00 00 00 CO CQ ^5 CO 00 
to rH 

: oo : : = JS : a o 

5 -S CO 

*S3 


: 


| 
j_: 


c 

J 


1. 


a 111* s-g^^s*s-& 

- > {>OfeO'000 
co oo oo oo oo oo /OQ "S rH CD 00 

: : : : : 5" "^ : : 
i _( 4^- 03 

a S e _c - 


; -a ; i : = 1 

1 9 "S : : "g t 


r- ta 
ft PW S 1 1 1 I 

is s g 1 2 ^ 

O S O W EH O 
00 
0000 M 
00 I 3 
00 00 O> 00 
- 23 - .a 
1 1 1 1 

ui -^ 4J P 

s 3 


4^ 


i s s 

j : : : 


00 CD ^ 


r J 


^ 


ui * : : 

a- -g : : 

111 

CQ -g 5 

0> -g +3 


fa a o 


* "3 S 
'M 8 2 

fa ft EH 


1 


s 


oo ^* ^ 


CO 0-) (2 s ) 


8 

CD 


00 


oc 


1 5 : ' 


CO 


S 

S 3 S 

=a -^ , 

S S -9 

o? 


ft J 1 

;! 1 | 


"i 1 ** 

SJ O fa 


Mixtuur 


I 

H 


a 
P 


^ 00 00 00 

< 


: i ; 


^ CO CQ 


00 


00 
S' P* 1 

> : =* cw o 

S* g ;g 


-| ^ : 

! i - 

^ S t^ 

C3 -t-3 5 

^2 ^2 o 
{> fa 


Oien Fluit 
Quintfluit 
Woudfluit 


I 


Yox Humana .. 
*j CD CD 00 

g I < F I 


00 ^ ^ 

8 


"S 


i< 


J *" : : : 


. 


: '. 10 


00 


^r 
< : 


1 < : : : 


c 

i i 1 

J7J H rf3 


: ; 


1 : 


1 


** &* a j i 1 j g t? s 1 

<s <s < 6 a ' s - 24 - 


uur '"TJ hrj hri 

*3 O 1 O 

8 * g 

sr s : 2. on o 
o CO l_i W 
00 00 O> ?* CO 00 

=1 s 8? 3 Ge 


s w 

ff a 

# 

*>3[ CD Humana . 


! 


;bois-Basso 


F 


& 

1 


I 


a 


ca: ^ 
T 3 o- 


1 1 

m 

X 


00 


00 


P 

00 


= 


CO 

* 


w ^ 


* 


oo oo 


oo r 


! 


I 


Mixtuur . . 


3 
1 


f 


3 1? 

ff CD 
P I" 

; g- 


Fluittrav. 


Bourdon .. 
Roerfluit.. 


RUGV 

Prestant .. 


: 

: 


"&, 
?5 

: 


: 


: 


*-* P- ^ 

; s 

% * 

s n 

*TJ CD 

g 2 1 g-- t* 

< 

5* 
Q 

p- 00 00 H- 1 K; 00 00 O 00 
p- 

CD i 00 00 O5 IO 00 00 w - 25 - 
3'g, 8 1~2&S 

|||||||||||||||| p*4 

3 a 

J3 - 27 - Ul 
Ul I I 

73 ?2 .a 
00 00 00 00 i 

O 
I I 
I -IS mil 

pSig < JOOOOOOO^^COCQC^ fie 
ui 

i 
S -g J^ ^ : g S ; 
- 28 - w 

29 - I I 
^ 

I 
1 1 J 

fe EH 


00 00 00 00 tan > 5 CQ 00 
o ** g *; CD CD oo oo oo oo 

i-H rH CO CD 00 - 30 - 
00 CO 00 oo 
RQVE I oo oo oo 00 i- S 
oo o> oo r HHMMM 

+ . . go Bourdon RUG 
? g I ? ^ i 

1 i 1 1 1 f O 


H^ CQ 


oo oo ENMA 00 00 tO 00 00 00 
o 00 00 l 

r B a 

* if - Sub i 

r oo o& oo oo 
STOMME REGIST - 33 - S 

1 

00 

S 

g a 
1 ERS. 


LU c 
; 

LU $ 

I * 


Ventiel. 


I s 

J 


CO 00 


00 


TF co oo -^ 

rH 


i 

"" 1 

A 
j 


j J 1 1 

Q) ^5 


S3 


~S 8 2 


p. 


O O 


fc 


fl EH H g 00 00 
CO 00 00 CQ 00 00 I w a S -J Jo *^ 

g ^ ? 

o d o 2 

p_, O -' Q fe ^ 
O 

O fc 3 ^ a I s ^ O 
oo oo oo s (S 3 CO CQ 00 l~ < 

00 CD 00 a i SP 2 a 

S O PEI H O - 34 - 
00 a*. 00 00 
0000 i oo oo oo 
- 
W oo ^ oo oo 1 1 1 1 

- 36 - -IIS 1 

S :?: 5 


H 5 
*" h 


d p 


3 ? i 


o- 


&- 


P- 


* CL 


g- 


& 


& 


& 


x -" 


"*- ' 


"^^ 


"**' 00 00 ! m 

= $"SB^ 

Z^ M K*l <* '^* o W 
| 3- 

P "S j -^ * - f.- 

? ff ^ ! ? ! ? I CO 


00 CO 00 00 ? X 

ff oo s s s s r s- s 

CD 5 

e 1 *- 5 
$ 5 

r^ 
""'* 

& - : ; e- ^ 

ff fS ft- 


& O w s 
c 
cr : . 5- . 
0* 


CO CO 

1 1 
5T : S^ : 
2- : : fL ' 
C& O5 CO Oo oo oo r I S* P* ! - g 
5- : : & B S- > 

r *S 

I s> 1 B- 
|* 

3 Hj pT* 

55 CD 
n HJ 

J- 

s r ! 3. a I 

CD p- 
<1 CD 

If CD 

W W 00 CO ^ O) O) 00 rfll 

g^ g *d g^ 
cs CD 
*" 

" 
CD 
- 37 - I 

<u 
fto 


| i-l r-l 


CO ^ 


rH 


00 


TP " 

I 1 


ft 


a 


J .g 


< 


* 
: 


4 
8 

<M 
"3 


Q 
111 
"i "2 -g 


.S 

*3 ... 

g 1 ! 


u 

S 


! 


1 

g 


> t3 

S, 
PH PQ Put 


O o 

rt w 
I 


i 


"i 


2 
*J 00 00 ^ 


^ CQ 


^ 
00 


13 


p3 f) 


^i 
^ : : : 


^ ! 


i 
: 
5 


,5, : 


: 


3 


1 


g | 


j 

5 

-a 


< 

I 
ill 


*dj ^ 

&-H O 


1 


1 


02 


"S is 


s 


O 


^ 


P 
*! 00 00 00 "* ^ 


w 


00 


00 


o 


> . . . 


1 


1 


ce 

Ul 
1 


I 

P* 


si 


I 


: 


c3 
1-3 

O 
T3 

S 
Oi 


:s> 

> 

i 


> 
O 
CD 


-g PU 
S :S> ^ 

^ ^ 5 


Salicionaa 
Roerfluit . 
S 


"53 


1 
1 CD 00 -g g 

I 
- 38 - 

s 
i a- i r i ? ? * i r 

o< oo f f 10 oo oo oo r I 

8- oo i I 

i I 
P oo 


- 39 - it Deventer, geleverd. 
STOMME REGISTERS. 


Afsluitingen. 


Koppelingen. 


Tremulant. 


s " 
J 

<D ^ 

> 6 


-H 

>* 

W 


y 
fc 
J 


1 2 


CO 

i-H 


00 


00 Tf CO 00 ^f 


9 

.2 


GO 

1 
CO 
Q. 


-g 


Subbas 


I 


iijii 

oo 
i < 


a 
o 


ul 

UJ 


> 


00 


00 


00 TJ< TJ< CQ ^ 00 00 

: : : : : 
g 


S3 


CO 


: . 
1 
^ 

w4 


I 

1 

g 


QC 

Bourdon .. 


Roerfluit.. 


i ^ | 1 | 

& J 1 i ^ 3 J 

O o c^ o c3 S o 

W (D 02 O O P W 
id 

0> 


1 
| 


00 


00 


T< ^ <tt rH 00 
o 


& 


< 
.1 


CS 


: 
I 

i-H 


klavieren, vrij 


X 

S 
S 

tti 


Holfluit 


1 


0$ 

I 


ill}! 
I 
'S 


^ 


I s 


s 


oo 


OO TP "^ 00 0^ jj + CO 00 
*m OQ r < 
iO CO 


1 

1 


1 

O 
O 
X 


Prestant 


Bourdon 


1 


- * ? ::*: 
q3 : : . . : : : . 

^di M m 

.*5 oJ3"3"o OK3 o^ 
P^OfeO^OOSfoS 

- 40 - jjjj O if IF 
H- 00 CO 

00 O& f f to CO 00 00 Cd I If 

2. c - P : : : : i : B 

; ; : : i r 1 
I 00 00 *O CO 00 00 OO 00 s? % 9 

III i s i g 3? & . a. S 
-J 

3 ! 
:' : 


1 m 
71 5 

? 8- s ? s- 

*o 

g. 

ct- 

d g 1 
hT HS . 

& - 

- 8- oo r 1 " r^ 10 co oo oo oo 
r 00 00 S 


CQ 


g S 


1 1 


2 


> 

! 


S* S 

S3 S" tf 

r "F 


CD I " J * 

If 


m 

i 

CO CD 

2- is- 

f J: 1 - 41 - s 
co oo 
00 00 CO rH 00 00 

: 


I 
! 


: 


I 


: 


a: 


; 


* 


: 
cj 
: 


: 
. 


o 


i 


-^ 

1 


i 


-*a 

1 


-- 

S 

O* Pg 


5 

S 

_0 


"o 

i 


! 


1 'o 

W 


0* 
PH 


ptf < 


a 


s 

S 


s 


l 00 ^t* CO r-J 00 00 I 
i 
00 CO 00 00 J CO p^ o o 'o> o 

PP M O O ^3 

1 ~ 
.a 

^5 ^ ^ 00 

CO GO 

CO CO a s - 42 - 
^ > 8- 8- - : o 1 : : : : b 

T*- 


3 


) t : S" : r : : : : 
i ::*:::::: 
o 
^ 


i H- 1 CO 

> oo o> r** to w co >N *. 


oo 


00 


s ? 


P 


1 


a. 

1 


/ 


s> 


$ 


5 
3 


- 


bd Cto O ^ O t3 CD 
C_i. 


D 


p * 1 * E t 

1 s o 3 

S3 P . 


^2. 

fe* 
I 


BOVENKU 


1 
D- 
O 

S 1 


& B : 

* O" 1 
g 
< 


S- 


15 


P 
9 
5 


o 


O 


^ 


' ^ 
^ 


S- 


00 00 IO ^ 00 00 


00 


s 


oo CD 
-4 


W 


? 9 9 g ? 3 

1- 3. 3 ft I E. 

1 g 2 1 1 1 " 

S j | 


Bourdon 


Bourdon 


Prestant 


RUGWER 


i 


k 

ff ^ 


co : 
^ ^. : " 


< 


^ 
i 


OQ CO 

oo 5*" r*- to ^ 


00 


H-J 00* 


h i 

fty* 


? !? f B 
I' B B. 


1 


| 


GO 
g- 

iT 


SS 


? u r e 

j-b 


P 


"O 
S i 


f: 
: 
> 
P 

O- 


CO 

CD 


S3- * 
: 


^ 


1 


**" i 1 51 


M <D 


B 


p, tU 00 ?*" 


4x 


00 


O) r 
W 
S 


1 
* 


P 


J5 
Q- 

a. 

^ 


CD 


f 
1 


1 


m 
E 

P 


1 


c 


m 
d. g J3 

m 

3 CD 
9 - 44 - 

Het Orgel der St. Teresiakerk te 'g Gravenhage heeffc 36 spre- 
kende stemmen, drie klavieren en vrij pedaal, en is in 1851 door 
LAURET (Mechelen) geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant ... 8 
Bourdon ... 16 
Viola 16 


Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant ... 16 
Prestant ... 8 
Viola 8 


Rugwerk. 

Voet. 

Salicional... 8 
Roerfluit ... 8 
Viola 4 


Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 


Open Fluit.. 8 
Quint 6 


Fluit . 8 


Bourdon 
Prestant 
Fluit 


... 8 
... 4 
.... 4 


Veldfluit ... 4 
Quint 3 


Octaaf 4 


Quintadena . 8 
Prestant ... 4 
Fluit 4 


Octaaf 2 


Flageolet ... 2 
Harmonica. . 8 

Stomme Registers. 

Calcantklok. 
Pedaal-, manu- 
aal- en positief- 
koppeling. 

Organisi 


Trombone... 16 
Bazuin 16 


Flageolet 
Basson .. 


... 2 
.... 8 


Octaaf 2 


Trompet.... 8 
Clairon 4 


Mixtuur... 4 st. 
Bazuin 16 


Euphone 


.... 8 


b de Heer GIESE. 


Trompet ... 8 Het Orgel in de Hervormde Kerk te Almelo heeft drie Klavieren, 
vrij pedaal en 35 sprekende stemmen. In 1873 is dit werk door 
R. HOEK, uit Barmen, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant ... 16 
Principal 8 
Viol, di Gam. 8 
Fluitmajor. . 8 
Gedakt . 8 


Bovenmanuaal 

Voet. 

-Geigenprinc. 8 
Bourdon 16 
Gemshoorn.. 8 
Roerfluit.... 8 
Fugara 4 
Dolce 4 


Rugwerk. 

Voet. 

Salicionaal... 8 
Liebl.gedakt 8 
Fernfluit ... 8 
Fluit douce.. 4 
Violino 4 


Pedaal. 

Voet. 

Principal ... 8 
Subbas 16 
Violon 16 


Quintbas ... 10* 
Violoncelle .. 8 
Gedakt 8 


Octaaf........ 4 
Holfluit 4 

Flautino 2 
Sexquialter . 2| 
Eophone 8 
(doorslaand.) 


Octaaf .... 4 


Quiffi 2 


Bombardon.. 16 
Trompet 8 


Octaaf 2 


Cornet 5st. 
Mixtuur ... 5st. 
Trompet 8 


Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Ventiel. 
Calcant Organist de Heer GERBIG. - 45 - 

Het Orgel in de Nieuwe Kerk te Harlingen heeft 34 sprekende 
stemmen, twee klavieren en vrij pedaal. ALBERT ANTHONI HINSZ heeft 
in 1776 dit werk geleverd; VAN OECKELEN heeft net in 1864 hersteld. Hoofdklavier. 

V 

Prestant 


oet. 
8 


Rugwerk. 
Prestant 


Voet. 
.. 8 


Pedaal. 

Voet. 

Prestant . . 8 


Bourdon 


16 


Holfluit 


.. 8 


Subbas 16 


Baarpijp 


8 


Flute d 1 Amour... 


.. 4 


Gedakt 8 


Holpijp 


8 


Viola di Gamba. 


8 


Octaaf 4 


Quint 


6 


Violon (disc.) .... 


.. 8 


Fluit 2 


Octaaf. 


4 


Gedaktfluit 


.. 4 


Nacbthoorn 2 


Spitsfluit 


4 


Salicionaal 


4 


Bazuin 16 


Octaaf. 


?, 


Speelfluit 


.. 2 


Trompet 8 


Woudfluit .- 


9 


Flageolet 


.. 1 


Trombone 8 


Cornet . 5 


st 


Calcodion 


8 


Cornet 2 


Mixtuur 3 5 


st. 


StoroniB Rosistdrs 


Trompet 


16 
Trompet 


8 


Tremulanten. 


Hobo 


8 


Brie Afsluitingen. Organist de Heer J. MIEDEMA Het Orgfel in de Nieuwe- of Groote Hervormde Kerk te Zierikzee 
heeft 33 sprekende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal. In 1848 
is dit werk door KAM en VAN DER MEULEN, uit Rotterdam, geleverd. 

Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Subbas 16 

Violon 16 

Octaaf. 8 Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Roerfluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet 

Mktuur 

Basson 16 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Viola di Gamba... 8 

Holpijp 8 

Baarpijp 8 Octaaf 4 

Openfluit 4 

Zachtgedakt 4 

Woudfluit 8 

Echo-Trompet 8 

Dulciaan 8 Gedakt , 8 

Quint 6 

Octaaf . 4 

Bazuin 16 

Trombone 8 

Trompet 4 

Clairon 2 Storame 

Afsluitingen. 
Koppelingen. 

Organist de Heer D. H. EZERMAN. - 46 - 

Het Orgel in de Hervormde Kerk te Midwolde (Groningen) heeft 
33 sprekende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal; is in 1772 ge- 
leverd door A. A. HINSCH en in 1834 door FRBIJTAG vernieuwd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

aedakt 16 

Baarpijp 8 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Gtemshoorn 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Woudfluit 2 

Cornet 3 st. 

Mixtuur 4,5 st. 

Trompet ..... 8 

Vox Humana 8 Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 4 

Fluit Douce 8 

Quintadena 8 

Fluit Travers 8 

Holpijp (disc.) 4 

Nazard 3 

Octaaf 2 

Spitsfluit 2 

Sexquialter ... 2,3 st. 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon : 16 

Gedakt 8 

Roerquint !... 6 

Octaaf 4 

Nachthoorn 2 

Bazuin...'. 16 

Trompet 8 

Schalmei 4 

Cornet 2 Het Orgel in de Groote of St. Janskerk te Schiedam heeft drie 
klavieren, vrij pedaal en 32 sprekende stemmen. Het is omstreeks 
1680 vervaardigd; de naam van den Orgelmaker is echter niet meer 
bekend. Hoofdmanuaal. 

Voet. 
Prest. (disc.) 16 


Bovenmanuaal. 
Voet. 
Holpijp 8 


Rugwerk. 

Voet. 
Prestant 8 


Pedaal. 

Voet. 
Prestant 8 


Prestant 8 


BaaroiiD. . .. 8 


Holpiip 8 


Bourdon.. 16 


Holpiip 8 


Quintadeen . . 8 


Fluit trav... 8 


Subbas 16 


Octaaf... 4 


Tolcaan 4 


Prestant 4 


Quint 6 


Quint 3 


Vox Humana 8 


Fluit 4 


Octaaf 4 


Octaaf . 2 
Octaaf 2 


Bazuin 16 


Woudfluit 2 
Octaaf .. 1 
Cornet ... 6st. 
Mixtuur 2, 3 st. 
Sexquial.2,3st. 
Scherp 2st. 
Trompet 8 
Sup. Octaaf.. 2 
Mixtuur . . . 3 st. 


Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Tremulanten. Organist de Heer H. J. P. TEXTOE. Het Orgel in de R. K. St. Lebuinuskerk te Deventer heeft twee 
klavieren, vrij pedaal en 32 sprekende stemmen. Het werk is in 
1868 door de firma HOEK, uit Barmen, geleverd voor / 10.800. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Fluitmajor 8 

Viola di Gamba... 8 

Octaaf. 4 

Holfluit 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Cornet 5 st. 

Mixtuur 5 st. 

Fagot 16 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Salicionaal 8 

Bourdon 16 

Bassethoorn 8 j 

Fluit travers 8 

Roerfluit 8 

Fernfluit 8 

Gemshoorn 4 

Fugara 4 

Fluit douce 4 

Flageolet 2 

Fagot-Oboe 8 Pedaal. 

Pedaal. 

Prestant 16 

Subbas 16 

Octaaf. 8 

Violoncello 8 

Octaaf 4 

Bazuin 16 

Trompet 8 

Clairon 4 Stomme Registers. 

Koppelingen. Organist de Heer ZWAKKENBERG. Het Orgel in de 
klavieren, vrij pedaa! 
1865 door W. RUTTBR 

Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 


0. L. Vrouwenkerk t 
en 32 sprekende stei 
, uit Kevelaer, gelever 

Bovenmanuaal. 

Voet. 

Geigenprincipaal .. 8 
Bourdon 16 


e Schiedam heeft twee 
nmen. Bit werk is in 
d. 

Pedaal. 

Voet. 

Violon . 16 


Bourdon 16 


Subbas 16 


Prestant 8 


Salicionaal 8 


Octaaf 8 


HoltHlD 8 


Holfluit 8 


Violoncel 8 


Viola di Gamba... 8 
Fluit Major 8 
Octaaf 4 


Fluit Travers 4 
Fluit dolce 4 


Gedakt 8 


Octaaf 4 


Quintfluit 3 


Bazuin 16 


Roerfluit 4 


Picolo 2 


Trompet 8 


Onini 3 


Mixtuur 3 st 
Octaaf 2 


Kromhoorn 8 


Stomme Registers. 
Manuaalkoppel. 
Pedaalkoppel. 
Octaaf koppel voor het 
Pedaal. 

ganist de Heer GORES. 


Cornet 3 st. 


Oi 


Mixtuur 4 st. 
Fagot 16 


Trompet 8 

- 48 - 

Het Orgel in de St. Michaelskerk te Thorn (Limburg) heeffc 
drie klavieren met aangehangen Pedaal, 32 sprekende stemmen. 
Maker en ouderdom onbekend. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Montre 8 


Posiiief. 

Voet. 

Prestant 4 


Bovenklavier. 

(Half Klavier.) Voet. 

Bourdon 


Bourdon 16 


Bourdon . ..8 


Prestant ... 


Bourdon 8 


Fluit 4 


Fluit 


Prestant 4 


Nazard 3 


Montre 


Fluit 4 


Tierce . 


Cornet 


Nazard 3 


Sexquialter 


Doublette 


Cornette 


Fourniture 


Foumiture 


Doublette 


Cornette 
Sexquialter 


Doublette 
Cimbel 


Vox Humana 
Tierce 


Grumhorn 


Aangehangen Pedaal. 


Fourniture 


Trompette 


Glairon Organist de Heer DREISSEN. 

Dit werk is blijkbaar zeer oud; ik heb de dispositie gelaten 
zooals de Organist ze mij geschreven heeft. M. H. VAN 1 T KRUIJS. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Elburg heeft 31 sprekende 
stemmen, twee klavieren en vrij pedaal. Dit werk is in 1825 door 
QUBLLHORST geleverd. Hoofdmanuaal. 

Yoet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Gemshoorn 8 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Roerfluit 4 

Quint 3 

Octaaf..." 2 

Woudfluit 2 

Mixtuur 5 st. 

Sexquialter 3 st. 

Cimbel 4 st. 

Trompet 8 

Clarinet-Hobo 8 Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Fluit Trav. (disc).. 8 
Viola di Gamba... 4 

Fluit dolce 4 

Mixtuur 4 st. 

Cornet 5 st. 

Dulciaan 8 

Vox Humana 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Bourdon 16 

Octaaf 8 

Bourdon 8 

Octaaf 4 

Bazuin 16 

Trompet 8 

Clarinet 4 Stomme Registers. 

Koppeling. 
Afsluiting. 
Cimbelster. 
Ventiel. 
Organist de Heer TER LINDEN. - 49 - 

Het Orgel in de R. K. St. Petruskerk te Oirschot heeft 31 
sprekende stemmen, drie klavieren en vrij pedaal. Het is een cud 
orgel, in 1800 uit een der kerken te Maastricht naar bovengenoemde 
kerk overgebracht en in 1869 door van DINTHER vernieuwd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant ... 8 


Bovenmanuaal. 

Voet. 

Bourdon ... 8 


Rugwerk. 

Voet. 

Prest. (disc.) 8 


Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 


Bourdon ... 16 
Bourdon ... 8 


Dwarsfluit.. 4 
Salicionaal.. 4 


Bourd. (disc.) 8 
Viola 8 


Open Fluit... 8 
Octaaf 4 


Octaaf 4 


Fluit 4 


Gemshoorn . 8 


Bazuin 16 


Fluit 4 


Vox Humana 8 


Prestant .... 4 
Quint 3 
Fluit . 4 


Stomme Registers. 


Octaaf 2 
Quint 3 


Koppelingen. 


Picolo - 2 
Octaaf 2 
Mixtuur .... 
Cornet 
Flageolet ... 1 
Cornet 
Trompet .... 8 
Sexquialter . 
Organist de 


Heer HEMMINCX. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Eenrum heeft 31 sprekende 
stemmen, twee klavieren met vrij pedaal. Het werk is in 1871 
door LOHMAN <fe ZONBN afgeleverd en in 1874 door VAN OEKELEN 
geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Rugwerk. 

Voet. 
Prestant 4 


Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Bourdon . . 16 


Roerfluit 8 


Subbas 16 


Violoncello 16 


Quintadena 8 


Salicionaal 8 


Baarpijp 8 


Viola diGamba.... 8 


Roerquint 6 


Fluit dolce 8 


Fluit travers 8 


Octaaf 4 


Octaaf. 4 


Fluit Dolce 4 


Octaaf 2 


Gemshoorn. . 4 


Speelfluit 2 


Bazuin 16 


Quint 3 


Clarinet (doorsl.).. 8 


Octaaf 2 
Basseth. (doorsl.).. 16 


Cornet 3 st 


Stomme Registers. 
Mixtuur 


Afsluitingen . 
Trompet 8 


Tremulant. 

"\Tf\-n4-lA\ 
Hobo (doorslaand) 8 


ventiei. 
Calcant. 
Koppelingen. 

Organist de Heer RIJKERS. - 50 - 

Het Orgel in de Buurkerk te Utrecht heeft 31 sprekende stem- 
men, twee klavieren en vrij pedaal. In 1882 is dit werk door 
J. F. \VITTE (firma Baiz & Co.) uit Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 
Prestant 16 


Bovenmanuaal. 

Voet. 

Salicet 8 


Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 


Prestant 8 


Bourdon 16 


Subbas 16 


Violon . 8 


Viola . ... 8 


Octaaf. 8 


Roerfluit 8 


Fluit Travers 8 


Bourdon 8 


Octaaf .... 4 


Holfluit 8 


Quint 6 


Fluit 4 


Fluit 4 


Octaaf 4 


Quint 3 


Salicet 4 


Bazuin 16 


Octaaf . 2 


Nazard 3 


Trombone 8 
Mixtuur 4, 5 st. 


Flageolet 2 
Cornet 5 st. 


Dulciaan 8 


Stomme Registers. 


Faffot 16 


Schalmei 8 


Koppelingen. 


Trompet 8 


Crescendo voor het 


Tremulanten. 

TT__ J. 1 
frweede Manuaal. 


Ventiel. 
Calcant. Organist de Heer W. PETRI. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Rhenen is in 1872 door 


LBICHEL, uit Dusseldorf, geleverd. Het werk heeft drie klavieren, 


vrij pedaal, 31 sprekende stemmen. 


Hoofdmanuaal. 


Bovenmanuaal. 


Rugwerk. 


Pedaal. 


Voet. 


Voet. 


Voet. 


Voet. 


Prestant .... 16 


Vioolprest... 4 


Prestant .... 8 


Prestant ... 16 


Bourdon .... 16 


Flute Trav. 8 


Liefel. Ged. 16 


Subbas 16 


Octaaf 8 


Gfemshoorn . 8 


Salicionaal.. 8 


Violon 16 


Holpiip 8 


Liefel. Gred. 8 


Gedakt 8 


Octaaf 8 


> ~*' v *fye v 

Viol.di Gamba 8 


FMte d'Am. 4 


Octaaf 4 


Cello 8 


Octaaf 4 


Clarinet 8 


Roerfluit... 4 


Bazuin 16 


Fluit 4 
Fluit 2 
Quint 3 


Stomme Registers. 


Octaaf 2 


Koppelingen. 


Mixtuur... 4 st. 


Ventiel. 


Cornet ... 4st. 


Tremulant. 


Trompet ... 8 


Calcant. Organist de Heer A. C. MOINAT. 
- 51 - 

Het Orgel in de St. Martinuskerk te Wijk (Maastricht) heeft 
30 sprekende stemmen, drie klavieren, vrij pedaal. Het -werk is in 
1878 door PEREBOOM en LEIJSER, uit Maastricht, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant .... 16 
Bourdon 16 


Bovenmanuaal. 

Voet. 

SalicionaaL. 8 
Flute Harm. 8 


Rugwerk. 

Voet. 

Prestant .... 8 
Bourdon 16 


Pedaal. 

Vot. 

Prestant ... 16 
Fluit 8 


Prestant .... 8 
Bourdon .... 8 
Viol.diGam. 8 


Bourdon ... 8 
Flageolet ... 2 
Hobo 8 


Bourdon ... 8 
SalicionaaL. 8 
M^lophone.. 8 


Quintadena. 8 
Bombardon. 16 


Prestant ... 4 
Flute Harm. 4 


Vox Human. 8 


Prestant .... 4 
Fluit 4 


Stomme Registers. 
Kop'pelinfi'en. 


Octaaf 2 


Bit klavier 


Trompet 8 


Yentiel 


Cornet 


met Expressif en 
Pianotreden 


Fourniture.. 
Trompet ... 8 
Clairon 4 


Tremolo. 
Cresendotreden. 


Organist de 


Heer G. SCHILS. Het Orgel der St. Anthoniuskerk te Rotterdam heeft 29 spre- 
kende stemmen, twee klavieren en vrij pedaal, en is in 1874 door 
W. RUTTER, uit Kevelaer, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Viola di Gamba... 8 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Roerfluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 4 st. 

Cornet 3 st. 

Fagot 16 

Trompet 8 Bovenmanuaa!. 

Voet. 

Vioolprestant 8 

Gedakt 16 

Salicionaal 8 

Bourdon 8 

Fluit Dolce 4 

Fluit Travers ... 4 

Quintfluit 3 

Woudfluit 2 

Clarinet 8 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Violon 16 

Octaaf. 8 

Violoncello 8 

Gedakt 8 

Bazuin 16 

Trompet 8 

Stomme Registers. 

Koppelingen. 

Afsluiting. 

Ventiel. Organist de Heer W. VAN LEEUWEN. - 52 - Het Orgel in de R. K. Kerk te Schiedam is oxnstreeks 1870 
door de firma MAARSCHALKERWEERD, uit Utrecht, geleverd en heeft 
29 sprekende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal. Hoofdmanuaal. 

Prestant 


Voet. 

16 


Bovenmanuaal. 

V( 

Prestant 


>et. 
8 


Pedaal. 

V 

Prestant 


oei. 

16 


Bourdon 


16 


Viola di Gamba 


8 


Subbas 


16 


Prestant 
Fernfluit 


8 


Violoncello 


8 


Violon 


8 


Quintadena 


8 


Octaaf 


8 


RoerHuit 


8 


Holpiip 


8 


Fluit 


8 


Octaaf .. . . 


4 


" v MrvJtr 

Prestant 


4 


Octaaf. 


4 


Roerfluit 


4 


Roerf luit 


4 


Bazuin 


Ifi 


Nazard 


8 


Piccolo 


9, 


Trombone 


8 


Octaaf 

Clarinet 


8 


Cornet 
Stomme Registers. 
Mixtuur 
Koppelingen 
Trompet 


# 


Ventiel. 

Het Orgel in de R. K. Kerk te Heerlen is in 1862 door 
Gebr. MULLER, te Reiselscheidt , geleverd en heeft twee klavieren, 
vrij pedaal, met 29 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. Voet. Principaal 16 Bourdon 8 

Gamba 8 

Hohlflaut 8 

Octav 8 

Octav 4 

Quint 2% 

Octav 2 

Cornet fach 4 

Mixtuur fach 2' 

Trompete 8 

Clairon 4 Benedenmanuaal. 

Voet. 

Geigenprincipal ... 16 
Gemshorn & 


Pedaal. 
Principal 


Voet. 

.... 16 


Violon .... 


16 


Bourdon .... 


8 


Octav 


8 


Salicional.... 


8 


Quint 


6 


Flauto Travers ... 8 
Fernflaut 8 


Octav 


.... 4 


Waldflote 

Octav 


4 


Posaune 


16 


Plfliitinn 


4 


Superoctav . 


2 


Stomme Registers. 
Subbas 32 en Trom- 
pet 32 voet. 
Koppelingen. 

de Heer H. H. SIJCK. 


Euphon 


8 
Organist 
- 53 - 

Het Orgel in de Hervormde Kerk te Uithuizen (Groningen) heeft 
28 sprekends stemmen, twee klavieren, vrij pedaal; is in 1700 door 
ARP SCHNITGER geleverd, in 1811 door LOHMAN hersteld. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Gedakt 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Fluit 2 

Mixtuur 4 st. 

Trompet 8 

Vox Humana 8 Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 4 

Holpijp 8 

Viola di Gamba .. 8 

Fluit 4 

Octaaf 2 

"Woudfluit 2 

Flageolet 1 

Sexquialter 2 st. 

Carillon 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Octaaf 8 

Bourdon 8 

Octaaf 4 

Nachthoorn 2 

Bazuin..... 16 

Trompet 8 

Cornet 2 Stomme Registers. 
Drie Koppelingen. 
Afsluiting. 
Ventiel. 
Calcant. 

Organist de Heer W. VELDHUIZEN. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Goes is in 1770 door 
J. COOL, uit Goes, geleverd en heeft 28 sprekende stemmen, twee 
klavieren, vrij pedaal. 

Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Octaaf. 2 

Trompet 8 / Hoofdmanuaal. 

( V 

' Prestant 


oet. 
8 


Rugwerk. 
Prestant 


Voet. 

.. 4 


Bourdon (disc ) 


16 


Holpiip 


8 


TTolDiiD 


8 


Viola di Gamba. 


8 


\ Quintadena 


8 


Fluit 


.. 4 


\ Octaaf 


4 


Octaaf 


a 


\ Fluit 


4 


Woudfluit 


2 


Quint 


3 


Mixtuur 3, 


5. st. 


Octaaf 


9, 


Sexquialter 


3 st. 


Mixtuur 3, 6 


fit, 


Dulciaan 


8 


Cornet 5 


Rt, 


s Sex(|uialter 2 


St 


( Trompet 


8 


( Vox Humana 


8 


\ 

Stomme Registers. 

Twee Koppelingen. 

VentieL 

Tremulant. Organist de Heer A. STEKETEE. - 54 - 

Het Orgel in de St. Jakobs- of Groote Kerk te Vlissingen is 
geleverd door VAN Oss en eenige jaren geleden hersteld door 
VAN SPRANG, uit Vlissingen. Het werk heeft twee klavieren, vrij 
pedaal en 28 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Quintadena 8 

Gemshoorn 8 

Oetaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Oetaaf 2 

Mixtuur 

Cornet 6 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Fluit Trav. (disc.) 8 

Salicionaal 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

Nachthoorn 2 

Echo-Trompet ... 8 

Vox Humana 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Oetaaf 4 

Bazuin 16 

Trombone 8 btomme Registers. 

Afsluitingen. 
Koppelingen. 
Tremulant. Organist de Heer VAN SPRANG. Het Orgel in de St. Josephkerk te Gouda heeffc 28 sprekende 
stemmen, twee klayieren, vrij pedaal en is door RUTTE, uit Kevelaer, 
geleverd, wanneer is niet opgegeven. Hoofdmanuaal. 

(Boven.) Voet. 

Principal 8 

Bourdon 16 

Viola di Gamba... 8 

Hohlpfeife 8 

Octav 4 

Rohrflote 4 

Quint 3 

Octav 2 

Tertz 1V & 

Mixtuur fach 3 

Cornet fach 3. 

Trompete ...(disc.) 16 

Fagott (bass) 17 

Trompete 8 Bovenmanuaal. 

(Bencden) Voet. 

Principal 4 

Salicionaal 4 

Bourdon 8 

Flauto dolce 4 

Quint 3 

Waldflote 2 

Krumhorn 8 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Violoncello 8 

Octav 8 

Nasat 6 

Octav 4 

Posaune 8 

Trompete 8 Stomme Registers. 

Koppelingen. 

Ventiel. 

Calcant. Organist de Heer KONINCKS. - 55 - 

Het Orgel in de Galileerkerk te Leeuwarden heeft 28 sprekende 
stemmen, 3 klavieren en vrij pedaaL Het werk is in 1832 door de 
firma VAN BAM, uit Leeuwarden, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant .... 8 
Bourdon .... 16 


Bovenmanuaai. 

Voet. 

Viol,diGamba8 
Fluit Dolce. 8 


Rugwerk. 

Voet. 
Prestant .... 8 

Holpiip 8 


Pedaal. 

Voet. 

Prestant .... 8 
Subbas 16 


Holpiip 8 


Viola 4 


Oetaaf 4 


Gedakt 8 


Octaaf 4 


Speelfluit ... 2 


Fluit 4 


Octaaf 4 


Quint 3 


Dulciaan ... 8 


Nazard 3 


Bazuin . 16 


Octaaf 2 
Octaaf 2 


Trompet . 8 


Mixtuu* ... 
Cornet 
Carillon 
Trompet ... 8 


C 


)rganist de Heer 


HlLLEBRAND. Het Orgel in de Nieuwe of Abdijkerk te 
door KAM te Rotterdam geleverd, heeffc twee 
en 28 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfiuit 8 

Gedakt 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 3,4 st. 

Cornet 6 st. 

Fagot 16 

Trompet 8 

Echo-Trompet 8 Bovenmanuaai. 

Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Baarpijp 8 

Viola di Gamba... 8 

Salicet 4 

Roerfluit 4 

Woudfluit 2 

Vox Humana 8 Middelburg is in 1861 
klavieren, vrij pedaal 

Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Subbas 16 

Octaaf 8 

Quintadeen 8 

Octaaf. 4 

Bazuin 16 

Trombone 8 
Stomme Registers. 

Afsluitingen. 
Koppelingen. 
Ventiel. Organist de Heer J. VAN 'T KRTJLTS. - 56 - Het Orgel in de Nieuwe Kerk te 's Gravenhage heeft drie klavieren, 
aangehangen* pedaal, 28 sprekende stemmen en is in 1867 door 
C. G. F. WITTE te Utrecht, afgeleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant . 16 


Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 8 


Prestant 8 


Gamba 8 


Holfluit 8 


Bourdon 8 


Roerfluit 8 


Quintadeen 8 


BaapTMii} 8 


Octaaf. 4 


Octaaf 4 


Octaaf 4 


Fluit 4 


Fluit 4 


Fluit 4 


Fluit 2 


Octaaf 2 


Quint 3 


Clarinet 8 


Cornet 5 st. 


Octaaf 2 
Mixtuur 3, 4 st. 


Mixtuur 4, 5 st. 


Stotnme R6gist8r$. 


Trompet 8 
CJornet 5 st. 


Subbas 16, Violon 8, 
Trompet 16 


Bazuin 16 Koppel Ped. 


Aangehangen Pedaal. 


Trompet 8 


Trombone 8 Octaaf 4 


en 8 voet. 

Organist de Heer G. F. WAGENER. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Woerden heeft 27 sprekende 
stemmen, twee klavieren. vrij pedaal en is in 1768 door J. M. M. BaVrz, 
uit Utrecht, geleverd. 

Rugwerk. Hoofdmanuaal. 

Voet, 

Prestant 16 

Roerfluit 8 

Quintadena 8 

Octaaf 4 

Open Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Nachthoorn . . . . 2 

Mixtuur 

Trompet 8 

Vox Humana 8 Voet. 

Prestant 8 

Octaaf 4 

Gedekte Fluit 4 

Nazard 3 

Super-Octaaf 2 

Flageolet 1 

Cornet 

Mixtuur 

Trompet 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Octaaf 4 

Fagot 16 

Trompet 8 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Afsluitingen. 
Tremulanten. Organist de Heer J. H. B. SPAANDERMAN. - 57 - Het Orgel in de St. Dominicuskerk te Rotterdam heeft 27 
sprekende stemmen, twee klavieren en vrij pedaal. Het werk is 
in 1838 door KAM & VAN DER MEULEN voltooid. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant (disc.).... 16 


Bovenmanuaal. 

voet. 

Prestant 8 


Pedaal. 

Voet 

Prestant 16 


Bourdon 16 


Fluit dolce 8 


Octaaf 8 


Prestant 8 


Viola di Gamba... 8 


Octaaf 4 


Baarpiip 8 


Octaaf. 4 


Bazuin 16 


Octaaf 4 


Flute d' Amour . 4 


Trompet . . 8 
Fluit 4 


Gemshoorn 2 
Quint 3 


Sifflet 1 


Stomme Registers. 


Octaaf. ~ 2 


Carillon (disc ) 


Koppelingen. 


Mixtuur 24 st. 


Dulciaan 8 


Afsluiting. 


Cornet.... 4 st. 
Ventiel. 


Fagot 16 


Trompet 8 Organist de Heer M VAN LEEUWEN. Het Orgel in da Groote of St. Janskerk te Steenwijk, heeft 
26 sprekende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal. Van OECKELEN 
uit Haren (Groningen) leverde dit werk in 1861. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Octaaf. 8 

Holpijp 8 

Quint 6 

Octaaf 4 

Nachthoorn 4 

Octaaf 2 

Mixtuur 4, 5 st. 

Cornet 5 st. 

Trompet 16 

Trompet 8 Bovenmanuaal. | 

Voet. I 

Prestant 8| 

Holpijp 8 

Holfluit 8 

Viola di Gamba... 8 

Octaaf 4 

Spitsfluit 4 

Woudfluit 2 

Clarinet-Fagot-.... 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Subbas 16 

Quint 12 

Octaaf, 8 

Octaaf 4 

Bazuin 16 

Trombone 8 Stomme Registers. 

2 Koppelingen. 

3 Afsluitingen. 
Ventiel. Organist de Heer J. GODEFBOY. - 58 - Het Orgel in de Evang. Luthersche Kerk te Leiden heeft twee 
klavieren, vrij pedaal en 26 sprekende stemmen. 

Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Octaaf 4 Rugwerk. 

Voet. 

Prestant (disc.) 16 

Viola di Qamba... 8 
Holpijp 8 Prestant 4 

Fiuit 4 

Octaaf 2 

Gemshoorn 2 

Dulciaan 8 Bazuin 16 Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant (disc.) 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Quintadeen 8 

Baarpijp 8 

Octaaf. 4 

Roerfluit 4 

Quintfluit 3 

Octaaf 2 

Cornet 5st. 

Mixtuur 3, 5 st. 

Trompet 8 

Vox Humana 8 Het Orgel is in 1789 door A. WOLFFERTS, uit Rotterdam, gele- 
verd en later is het werk door SCHAAFFELT & LOHMAN, uit Leiden, 

vernieuwd. 

Organist de Heer VAN LEETJWEN. Stomme Registers. 

Koppelingen, 
Afsluitingen. 
Tremulant. Het Orgel in de St. Nicolaaskerk te Stad Vollenhove is in 1686 
door APPOLLONIUS BOSCH, uit Amsterdam, geleverd, en heeft twee 
klavieren, vrij pedaal, 26 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet 4 st. 

Cimbel 3, 4 st. 

Mixtuur 24 st. 

Trompet 8 

Vox Humana 8 Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 4 

Holpijp 8 

Fluit 4 

Octaaf. 2 

Woudfluit 2 

Quint li 

Mixtuur 4 st. 

Sexguialter 2 st. 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Bazuin 16 

Trompet 8 Siomme Registers. 

Afsluitingen. 
Tremulant. Organist de Heer A. H. SEIDEL. - 59 - 

Het Orgel in de St. Martinuskerk te Weert heeft 26 sprekende 
stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal. Hoofdmanuaal. Voet. Prestant 8 

Bourdon 16 

Bourdon 8 

Fluit Travers 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

Quintfluit 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 

Sexquialter 

Cimbel 

Cornet 

Tertiaan 

Trompet 8 Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 4 

Bourdon 8 

Fluit 4 

Nasard 3 

Octaaf. 2 

Sexquialter 

Mixtuur 

Cornet 

Tertiaan 

Kromhoorn 8 

Yox Humana 8 

Aangehangen Pedaal. Het werk is zeer oud. Maker onbekend. Organist de Heer H. H. SCHAEKEN. t Het Orgel in de Hervormde Kerk te Oudewater heeft 26 spre- 
kende stemmen en is omstreeks 1850 door KAM, uit Rotterdam, 
geleverd. Het werk heeft twee klavieren en vrij pedaal. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 4 st. 

Cornet 3 st. 

Fagot 16 

Trompet 8 Bovenmanuaal, 

Voet. 

Prestant 4 

Holpijp 8 

Yiola di Gamba... 8 

Quintadeen 8 

Fluit 4 

Woudfluit *2 

Carillon (disc.) 

Vox Humana 8 PedaaL 

Voet. 

Prestant 8 

Subbas 16 

Octaaf 8 

Prestant 4 

Bazuin 16 

Trombone ......... 8 

Clarino 4 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Ventiel. - 60 - Orgel in de Hervormde Kerk te Hasselt is in 1807 door 
KNOL geleverd en heeft twee klavieren, aangehangen pedaal, 26 
sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. Voet. Prestant (disc.) 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Viola di Gamba 8 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Gemshoora 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 4, 5 st. 

Cornet 4, 5 st. 

Sexquialter 2, 3 st. 

Bazuin 16 

Trompet 8 

Vox Humana 8 Bugwerk. 

Voet. 

Prestant (disc.) 8 

Quintadeen 8 

Roerfluit 8 

Prestant 4 

Fluit dolce 4 

Nazard 3 

Woudfluit ? 

Ruischpijp 2, "* st. 

Cimbel 4, 5 st. 

Echo-Trompet 8 

Dulciaan 8 Organist de Heer KNEGT. Het Orgel in de Doopsgezinde Kerk te Rotterdam heeft 25 
sprekende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal en is in 1775 do6r 
MITTENREITER, uit Leiden, geleverd. Hoofdmanuaal, 

Voet. 

Prestant (disc.) ... 16 

Prestant 8 

Quintadena 8 

Roerfluit 8 

Viola di Gamba... 8 

Octaaf 4 

Spitsfluit 4 

Octaaf 2 

Cornet 

Mixtuur 

Trompet 8 

Vox Humana 8 Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 4 

Holpijp 8 

Fluit Trav. (disc.) 8 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Octaaf. 1 

Sexquialter 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Octaaf 4 

Bazuin 16 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Afsluitingen. 
Ventiel. Organist de Heer S. AKKBESDIJK. - 61 - Het Orgel in de O. L. V. Hemelvaartkerk te Zwolle is een 
oud werk, maker en datum onbekend, 50 jaar ongeveer geieden uit 
Munster als g^bruikt werk aangekocht; het Orgel heeffc twee 
klavieren, vrij pedaal, 26 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Gamba 8 

Octaaf. 4 

Roerfluit 4 

Quint (disc.) 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 4 st. 

Fagot 8 

Trompet 8 

fRanket 16 

tCimbel 3 st. | Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Gamba 8 

Holpijp 8 

Prestant 4 

Fluit Dolce 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Vox Humana 8 

tFluit 8 

fFluit Trav.( disc.) 16 

tSpitsfluit 2 

fMixtuur 3 st. 

tKromhoorn 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Subbas 16 

Octaaf 8 

Octaaf. 4 

Bazuin 16 

Trompet 8 

Clairon 4 

Stomme Registers. 
fTremulant. 

fCimbelster. 
tPhilomela. 
Koppelingen. 
Calcant. Be met f geteekende registers zijn thans vervallen. 

Organist de Heer PONTEN. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 Prestant 8 

Bourdon 8 

Octaaf. 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Cornet 5st. 

Mixtuur 5 st. 

Fagot 16 

Trompet 8 
Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 Het Orgel in de St Nicolaas- of Nieuwe Kerk te Dordrecht, 
is in 1854 door Ba-rz & Co., uit Utrecht, geleverd. Het werk heefl 
25 sprekende stemmen, twee klavieren en vrij pedaal. 

Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Gamba 8 Octaaf 8 

Holfluit 8 Octaaf. 4 

Salicet 4 Bazuin 16 

Roerfluit 4 

Nazard 3 

Gemshoorn 2 

Schalmei * 8 

Dulciaan 8 Trompet 8 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Ventiel. Organist de Heer A. VAN DER WEG. - 62 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Vlaardingen heeft 25 
sprekende stemmen, drie klavieren, aangehangen pedaaL Hoofdmanuaal. ! 
Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 Bovenmanuaal. Holpijp 
Octaaf.. 
Pluit . 
Quint .. 8 Octaaf 2 

Mixtuur .... 36 st. 

Cornet 5 st. 

Trompet 8 Voet. Prestant 8 Holpijp. 8 Viola di Gamba.... 8 

Quintadeen 8 

Salicet 

Fluit 4 

4 

Dulciaan 8 Aangehangen PedaaL 

Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Tremulant. Dit Orgel is in 1822 uit Gent overgebracht naar bovenge- 

noemde Kerk. 

Organist de Heer GROBNEVELD. Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf. 4 

Fluit 4 

Octaaf. 2 

Woudfluit 2 

Cornet Het Orgel in de Hervormde Kerk te Sliedrecht is in 1850 door 
NABER, uit Deventer, geleverd, later door YAN DER RIJLAART, uit 
Utrecht, hersteld. Het werk heeft twee klavieren, vrij pedaal en 
25 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf. 4 

Flute d' Amour 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Cornet 

Fagot 16 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Viola di Gamba... 8 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Woudfluit 2 

Fernfluit 2 

Mixtuur 3 5st. 

Dulciaan 8 PedaaL 

Voet. 

Prestant 8 

Subbas 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Bazuin 16 

Trompet 8 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Afsluitingen. 
Calcantenschel. 

Organist de Heer R. BEKKER. 
Het Orgel in de Hervormde Kerk te Winterswijk is in 1848 
door NABER, uit Deventer, geleverd, en heeft twee klavieren, vrij 
pedaal en 25 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

(Boven.) Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Gemshoorn 8 

Gedakt 8 

Octaaf. 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Tertz P/ 5 

Cornet 4 st. 

Mixtuur 3, 6 st. 

Trompet 8 Tweede Manuaal. 

(Beneden.) Voet. 

Prestant 8 

Flute Trav. (disc.) 8 

Holpijp 8 

Viola di Gamba... 8 

Gemshoorn 4 

Roerfluit 4 

Gemshoorn. . N 2 

Dulciaan 8 Pedaal. 

voet. 

Prestant.. ~ 8 

Subbas 16 

Octaaf. 4 

Bazuin 16 

Trompet 8 Siomme Registers. 

Koppelingen. 
Ventiel. Organist de Heer COLLEN. Het Orgel der R. K. Kerk van den H. Griacus en H. Franciscus 
te Hoorn heeft 25 sprekende stemmen, en is in het jaar 1883 af- 
geleverd door MAARSCHALKERWEBRD <fe ZOON te Utrecht. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Violoncello 8 

PJiite Harmonise 8 

Octaaf 4 

Roerfluit 4 

Octaaf 2 

Mixtuur 

Cornet 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Zacht Gedakt 16 

Viola di Gamba... 8 

Opennuit 8 

Nachthoorn 8 

Flute Octave 4 

Salicet 4 

Nazard 3 

Flageolet 2 

Euphoon 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Subbas 16 

Openbas 8 

Bazuin 16 

Stomme Registers. 

CalcantenscheL Organist de Heer P. A. KLEINTJES. - 64 - 

Het Orgel in de Groote Kerk te Zutphen heeft 24 sprekende 
stemmen, twee klavieren en vrij pedaal. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf. 4 

Echo 4 

Quint 3 

Mixtuur 

Sexquialter 

Trompet 8 

Vox Humana 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Octaaf. 8 

Mixtuur 

Bazuin 16 

Basson 8 Rugwerk. 

Prestant 4 

Holpijp 8 

Quintadeen 8 

Quint 3 

Octaaf 2 

Quint l/ 2 

Mixtuur 

Sexquialter 

Kromhoorn 8 Organist de Heer M. A. BRANDTS BUIJS. Daar het Orgel zeer oud is, en de Organist mij geene dispositie 
deed toekomen, nam ik bovenstaand over uit Hess' ,,0rgeldispositien". 

M. H. VAN 'T KRUIJS. Het Orgel der R. K. St. Laurenskerk te Rotterdam (Houttuin) 
heeft 24 sprekende stemmen, twee klavieren en vrij pedaal. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant (disc.)... 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Baarpijp 8 

Holpijp 8 

Quint 6 

Octaaf 4 

Octaaf. 2 

Mixtuur 

Cornet 

Fagot 16 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Viola 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Gemshoorn 2 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Octaaf. 8 

Octaaf. 4 

Bazuin 16 

Trompet 8 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Afsluitingen. 
Tremulant. Organist de Heer BXJRGBRS. - 65 - 

Het Orgel in de Hervormde Kerk te Aalten heeft 24 sprekende 
stemmen, twee klavieren, vrij pedaal. Blijkbaar is dit orgel zeer 
oud, maker en jaartal niet meer bekend. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Gedakt 8 

Octaaf. 4 

Speelfluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Gemshoorn 2 

Fluit 2 

Quint 1% 

Sexquialter 3 st. 

Fourniture 4 st. 

Cimbel 2, 4 st. 

Mixtuur 3, 4 st. 

Cornet 4 st 

Trompet 8 

Dulciaan 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 

Holpijp 8 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Mixtuur 2, 3 st. 

Trompet 8 Pedaal. 

Voet. 

Bazuin 16 

(van hout.) Stomme Registers. 

Pedaalkoppel. 
Manuaalkoppel. 
Afsluiting. 
Ventiel. Organist de Heer TE GUSSINKLO. Het Orgel in de R. K. Kerk te Hilversum is in 1860 door 
v, D. BRINK uit Amsterdam geleverd, heeffc 24 sprekende stemmen, 
twee klavieren en vrij pedaal. 

Bovenmanuaal. Pedaal. 

Voet. Voet. 

4 Prestant 8 

Subbas 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Fagot 16 

Trombone 8 Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 24 st. 

Cornet 5 st. 

Trompet 8 Prestant 

Holpijp 8 

Dwarsfluit .(disc.) 8 

Viola di Gamba.,. 8 

Fluit 4 

Octaaf 2 

Blokfluit # 2 

Kromhoorn * 8 Organist de Heer C. ANDRIESSEN. - 66 - Het Orgel in de R. K. Kerk te Steenbergen is in 1870 door 
KERKHOFF uit Brussel geleverd, heeffc* twee klavieren, aangehan- 
gen pedaal en 24 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Bourdon 8 

Viola di Gamba... 8 

Flute Harmonique 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

Doublette 2 

Cornet 

Fourniture 

Bombardon 16 

Trompet 8 

Clairon 4 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 

Salicionaal 8 

Voix Celeste 8 

Bourdon 8 

Fluit 4 

M6lophone 4 

Doublette 2 

Cornet 

Hobo 8 

Fagot 8 Stomme Registers. 

Koppeling. 
Ventiel. Aangehangen Pedaal. 

Crescendotrede voor 
net Bovenmanuaal. Het Orgel in de St. Dionysius- of Q-roote Kerk te Tilburg, heeft 
drie klavieren, aangehangen pedaal, 24 sprekende stenimen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 

Bourdon 16 

Yiola di Gamba... 8 

Holpijp 8 

Salicionaal 8 

Octaaf 4 

Veldfluit 2 

Doublette 2 

Mixtuur 

Cornet 

Trompet 8 

Fagot-Hobo 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Bourdon 8 

Fluit 4 

Octaaf 2 

Cornet 

Hobo 8 Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 4 

Bourdon 8 

Dwarsfluit 8 

Fluit 4 

Dolce 4 

Doublette 2 

Cornet 

Dulciaan 8 Aangehangen Pedaal. Dit Orgel is een oud werk, maker onbekend, afkomstig uit de 
abdij Tongerloo (Belgie.) 

Organist de Heer BOGAERTS. - 67 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te 's Hertogenbosch is in 
1831 door de jBrma BaTz & Co., nit Utrecht, geleverd, en heeft 
twee klavieren, vrij pedaal en 24 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf. 4 

Gemshoorn 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Mixtuur .... 3 6 si. 

Cornet .".. 5 st. 

Scherp 3, 4 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Viola di Gamba... 8 

Roerfluit , 8 

Quintadeen 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

Woudfluit 2 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Octaaf 8 

Octaaf 4 

Bazuin 16 

Trompet 8 Stomme Registers. 
Koppelingen. 
Afsluitingen. 
Calcantenklok. 
Ventiel. 

Organist de Heer J. M. DIEDRICH. Het Orgel in de Marekerk te Leiden dateert van 1629, heeft 
twee klavieren, vrij pedaal en 24 sprekende stemmen. Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 

Holpijp 8 

Quintadena 8 

Fluit 4 

Nazard 3 

Prestant 2 

Roerfluit 2 

Siflet 1 

Vox Humana 8 Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant (disc.) ... 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Bourdon 8 

Quint 6 

Prestant 4 

Open Fluit 4 

Prestant 2 

Mixtuur 5, 6 st. 

Cornet 3 st. 

Sexquialter 2 st. 

Trompet 8 De klavieren loopen vier, het pedaal ruim twee octaaf. 

Organist de Heer W. F. VAN HARTROP. Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Prestant 4 

Trompet 8 Stomme Registers. 

Tremulanten. 
Afsluitingen. 
Koppeling. 
Ventiel. - 68 - 

Het Orgel in de R. K. Kerk te Gennep, is in 1871 door 
RUTTER uit Kevelaer geleverd; het heeft twee klavieren, vrij 
pedaal en 24 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Viola di Gamba... 8 

Fluit 8 

Open Fluit 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Mixtuur 3 st. 

Cornet 3 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Salicionaal 8 

Holpijp 8 

Fluit dolce 4 

Fluit travers 4 

Flageolet 2 

Clarinet 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Subbas 16 

Prestant 8 

Violoncello 8 

Bazuin 16 * mme Registers. 
Koppelingen. 
Tremulant. 
Ventiel. Het Orgel in de Luthersche Kerk te Delft heeffc twee klavieren, 
vrij pedaal en 23 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant (disc.) .,. 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Fluit Trav. disc.... 8 

Octaaf 4 

Quiut 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 3 st. 

Cornet 3 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 

Baarpijp 8 

Holpijp 8 

Viola di Gamba... 8 

Fluit 4 

Nasard 3 

Gemshoorn 2 

Fluit 1 

Vox Humana 8 Pedaal. 

Voet. 

Bourdon 16 

Octaaf 8 

Octaaf 4 

Bazuin 16 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Ventiel. 
Tremulanten. 
Koppelingen. Organist de Heer BONTJE. Het Orgel is zeer oud, maker niet rneer bekend ; en wordt 
spoedig door een nieuw werk vervangen. 
Het Orgel in de R. K. Kerk der H. 
heeft 23 sprekende stemmen, twee klavieren Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Roerfluit 8 

Octaaf. 4 

Spitsfluit 4 

Quint 3 

Mixtuur 

Cornet 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Voet. Prestant (disc.) ... 8 
Viool 8 Holpijp 8 Quintadeen 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

G-emshoorn 2 

Dulciaan 8 Rosalia te Rotterdam, 
en vrij pedaal. 

| Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Octaaf 4 

Basson 16 Siomme Registers. 

Afsluitingen. 
Koppelingen. 
Tremulant. Het Orgel is zeer oud, in 1779 in bovengenoemde Kerk ge- 
plaatst en is door MITTENREITER, uit Leiden, vervaardigd. 

Organist de Heer B. HOES. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Winschoten is in 1868 
door WITTE, uit Utrecht, geleverd en heeft 23 sprekende sternnien, 
twee klavieren, vrij pedaal. Hoofdmanuaal. 

Voet, 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Violon 8 

Roerfluit 8 

Octaaf. 4 

Fluit 4 

Quint > 3 

Octaaf 2 

Cornet 

Mixtuur 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

voet. 

Prestant 8 

Viola 8 

Holfluit 8 

Salicet 4 

Roerfluit 4 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Octaaf. 8 

Bourdon 8 

Oetaaf. 4 

Basson 16 

Trombone 8 Stomme Registers. 

Koppelingen. 

Calcant. 

Ventiel. Organist de heer W. P. CORNFLISSEN. - 70 - 

Het Orgel in de Fransche Kerkte Deift heeffc 23 sprekende 
stemmen, twee klavieren, vrij pedaal en is in 1869 doorBarz & Co., 
uit Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 


Bourdon 16 


Viola di Gamba... 8 
Holfluit 8 


Bourdon 8 


Violon 8 


Octaaf 8 


Roerfluit 8 


Violine 4 


Octaaf 4 


Octaaf 4 


Fluit 4 


Basson 16 


Roerfluit 4 


Flageolet 2 


Trompet 8 


Octaaf 2 


Dulciaan 8 
tomme Registers. 

Koppelingen. 

Ventiel. 


Cornet 


Crescendotrede voor 
het tweede Manuaal. 


Mixtuur 


Tromuet 8 Organist de Heer JOH. VAN DEN NOORD. Het Orgel in de Groote Hervormde Kerk te Bergen op Zoom 
heefb 23 sprekende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal. In 1770 
is dit werk door L. 1'Hey, uit Antwerpen, geleverd. 

Hoofdmanuaal. Bovenmanuaal. Pedaal. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf. 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 4 st. 

Cornet 5 st. 

Trompet 8 

Clairor (bas) 4 Voet. 

Prestant 4 

Salicionaal 8 

Holpijp 8 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Flageolet 2 

Trompet 8 Bourdon 16 

Open Fluit 8 

Octaaf. 4 

Bazuin 16 Stomme Registers. 

Koppelingen. 

Afsluiting. 

Ventiel. Drie Blaasbalgen. Organist de Heer P. 0. J. POUWELS. - 71 - 

Het Orgel in de Hervormde Kerk te Delffcshaven heefb 23 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal, en is in 1855 door 
Ba/rz & Co., uit Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. Bovenmanuaal. Pedaal. Prestant 


8 


Prestant 


8 


Bourdon 


16 


Holfluit 


.... 8 


Roerfluit 


8 


Gamba 


.... 8 


Octaaf 


.1 


Salicet 


4 


Fluit 


4 


Roerfluit 


.... 4 


Quint 


3 


Gemshoorn . ... 


. .. 2 


Octaaf 


2 


Dulciaan 


.... 8 


Cornet 


~.. 5 st. 


Mixtuur 


.... 5 st. 


Fagot 


16 


Trompet 


8 
j Voet. Octaafbas 8 

Octaaf 4 

Bazuin 16 

Trombone 8 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Ventiel. 
Calcant. 
Tremulant. Organist de Heer D. M. SIMONS. Het Orgel in de Remonstrantsche Kerk te Amsterdam heefb 
twee klavieren, vrij j edaal, 23 sprekende stemmen. In 1862 is door 
P. FLAES uit Amsterdam dit werk geleverd. Hoofdmanuaaf. 

Voet, 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 

Cornet 5 st. 

TLrompet 8 BovenmanuaaJ. 

Voet. 

Prestant 8 

Baarpijp 8 

Viola di Gamba... 8 

Quintadena 8 

Octaaf 4 

Open Fluit 4 

Spitsfluit 4 

Octaaf 2 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Subbas 16 

Fagot 16 

Trompet 8 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Afsluitingen . 
Ventiel. 
Calcant. Organist de Heer S. R. DE VBIES. Het Orgel in de Luthersehe Kerk te Arnhem heeffc twee 
klavieren en vrij pedaal, maker en jaartal onbekend; eenige jaren 
geleden is het pedaal door LEICHEL, uit Dusseldorf, er bij gemaakt. 
Het werk heeffc 23 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Bourdon 8 

Yiola di Gamba... 8 

Octaaf 4 

Zachte Fluit 4 

Quint 2% 

Octaaf 2 

Mixtuur 3 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 

Bourdon 8 

Dwarsfiuit 8 

Gemshoorn 8 

Salicionaal 8 

Fluit 4 

Octaaf 2 

Flageolet 1 

Kromhoorn 8 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Octaaf. 8 

Octaaf. 4 

Bazuin 16 Stomme Register*. 

Koppelingen. 
Ventiel. Organist de Heer BREIJER. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Harderwijk heeft 23 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal, is in 1826 
door Baxz & Co., uit Utrecht, afgeleverd. Hoofdmanuaal. Voet. Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Baarpijp 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Holquint 1% 

Cornet 

Mixtuur 

Sexquialter 

Fagot 16 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Voet. Prestant 4 

Holpijp 8 

Viola di Gamba 8 

Quintadeen 8 

Gemshoorn 4 

Woudfluit 2 

Flageolet 1 

Mixtuur 

Dulciaan 8 Aangehangen pedaal. 

Stomme Registers. 

Koppel. 
Afsluitingen. 
Ventiel. 
Tremulant. Organist de Heer PIJPER 
7Q 

4 Q Het Orgel in de Oud-Katholieke St. Laurentiuskerk te Rotterdam 
is in 1859 door C. G. F. WITTE, uit Utrecht, geleyerd en heeffc 
twee klavieren, vrij pedaal, 22 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Fluit travers 8 

Octaaf. 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Woudfluit 2 

Mixtuur 2, 3 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Holfluit 8 

Gamba 8 

Salicet 4 

Roerfluit 4 

Gemshoorn 2 

Duleiaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Octaaf 8 

Octaaf. 4 

Basson 16 

Trompet 8 Stomme Registers. 
Twee Koppelingen 
Ventiel. 
1 Calcant. Het Orgel in de Evangelische Luthersche Kerk te Rotterdam 
heeft twee klavieren, rrij pedaal, 22 sprekende stemmen. Het werk 
dateert van 1749 en is door MULLER geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Octaaf. 4 

Roerfluit 4 

Octaaf 2 

Mixtuur 47 st. 

Sexquialter ... 2, 3st. 

Trompet-Fagot 16 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Quintadena 8 

Salicionaal 4 

Roerfluit 4 

Gemshoorn 2 

Carillon (disc.) 3 st. 

Vox Humana 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Prestant 8 

Octaaf. 4 

Bazuin...., 16 Stomme Registers. 

Koppel. 
Ventiel. 
Afsluitingen. 
Tremulant. Bit Orgel zal spoedig door een nieuw vervangen worden, te 
leveren door de flrma B&rz & Co. 

Organist de Heer J. B. LITZAU. - 74 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Medemblik heefb drie 
klavieren, aangehangen pedaal, 22 sprekende stemmen. Rttgwerk. 

Voet. 

Prestant 4 

Holpijp 8 

Roerfluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Sexquialter 

Mixtuur 

Trompet (disc.) ... 8 

Dulciaan (bas) 8 Organist de Heer G. GOEDKOOP SMIT. 

Bit Orgel is in 1672 door BAKKER, Schoolmeester en Organist 
te Medemblik, gebouwd. In 1863 is het werk gedeeltelijk vernield 
door een onweder, maar door de firma VAN DAM, uit Leeuwarden, 
voor / 2000 weer hersteld. Hoofdmanuaal. 
Prestant 


Voet. 

* 


Bovenmanuaal. 

Voet. 

Holpijp 8 


Bourdon 


16 


Roerfluit 4 


HolDllD 


8 


Fluit 4 


Fluit 


4 


Sexquialter 


Roerfluit 


.. 4 


Regaal 8 
Octaaf 


.. 2 
Cornet 


3 st. 


Aangehangen pedaal. 


Mixtuur 3, 


4 st. 


Stomme Registers. 


Trompet 


8 


Ventiel 


Afsluiting. 
Tremulant. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Wildervank heeft 22 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal en is in 1867 door 
MEIJER en VAN DAM, uit Leeuwarden, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Gamba 8 

Gedakt Fluit 8 

Roerfluit 8 

Octaaf. 4 

Gemsfluit 4 

Quint 2% 

Octaaf 2 

Mixtuur 4 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Vioolprestant 4 

Salicet 8 

Fluit Douce 8 

Flute d' Amour... 4 

Flutino 2 

Fagot-Oboe 8 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Violon 16 

Gedakt 8 

Violoncello 8 

Bombardon 16 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Ventiel. Organist de Heer B. KOITER. - 75 - 

Het Orgel in de R. K. Parochiekerk te Boxmeer heeffe 22 spre- 
kende stemmen, twee klavieren en yrij pedaal. Het werk is in 
1677 geleverd, (maker niet bekend) doch meermalen hersteld en 
veranderd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Bovenmanuaal. 
Voet. 
Prestant 4 


Pedaal. 
Voet. 
Subbas 16 


Bourdon (disc.) 16 
Holpiip 8 


Holpiip 8 


Octaaf .. 8 


Gamba (disc.) 8 
Holpiip 4 


Violoncello 8 


Viola di Gamba... 8 
Prestant 4 


Bazuin 16 


Speelfluit 4 


srgroot en van nieuwe 
de Heer A VAN DLFK. 


Roerfluit 4 


Blokfluit 2 


Quint 3 


Kromhoorn 4 


Octaaf 2 


binnen korten tijd v< 
Organist 


Flageolet 1 


Mixtuur 3 st. 


Trompet 8 


Het Orgel wordt 
windladen voorzien. 

Het Orgel in He 
sprekende stemmen, to 
en jaartal niet opgege 

Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 


rvormde Kerk te Alpl 
vee klavieren en aange 
ven. 

Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 4 


len a/d. Rijn heeft 22 
langen pedaal. Maker 

Stomme Registers. 

Tremulanten. 
Ventiel. 
Koppeling. 


Bourdon 16 


Holpiip 8 


Quintadena 8 


Flute'Trav.(disc).. 8 
Roerfluit 4 


Octaaf 4 


Roerfluit 4 


Quint 3 


Aangehangen Pedaal. 


Roerjuint . ..3 


Octaaf 2 


Octaaf 2 


Mixtuur 3 st. 


Terts 1% 


Carillon 3 st. 


Cornet .- . 5 st. 


Dulciaan 8 


Mixtuur 35 st. 
Sexquialter 2 st. 
Trompet 8 


Vox Humana 8 Organist de Heer BLUEMINK. - 76 - Het Orgel in de Remonstrantsche Kerk te 's Gravenhage heeft 
22 sprekende stemmen, twee klayieren en vrij pedaal. Het \verk 
is in 1864 door de firma PLAES, uit Amsterdam, geleverd. Hoofdmanuaal. 
Prestant 


Voet. 

8 


Bovenmanuaal. 
Salicionaal 


Voet. 
8 


Pedaal. 

V 

Prestant 


Det. 
8 


Bourdon 


.. 16 


Holt)!! D 


8 


Subbas 


16 


Roerfluit 


.. 8 


Viola di Gamba.. 


8 


Fagot 


16 


Prestant 


.. 4 


Octaaf 


4 


Trompet 


8 


Octaaf 


4 
4 


Fluit 


.. 4 


Octaaf 


9, 


Stomme Registers. 
Quint 


3 


Dulciaan. 


8 


Koppelingen. 
Octaaf 


.. 2 


Mixtuur 


3 st. 


Cornet 


4 st. 


Trompet 


, 8 Hoofdmanuaal. Bovenmanuaai. Voet. Voet. Organist de Heer P. G. RENAUD. 

Het Orgel in de Hervormde Kerk te Lemmer is in 1842 door 
UPMA, uit Bolsward, geleverd , heeffc twee klavieren, vrij pedaal en 
22 sprekende stemmen. 

Pedaai. 

Voet. 
Prestant 16 

Octaaf. 8 

Octaaf w 4 

Bazuin 16 

Stomme Registers. 

Afsluitingen. 
Koppelingen. 
Tremulant. Prestant 8 Prestant 8 

Bourdon 16 Viola di Gamba .. 8 

Holpijp 

Octaaf 8 Fluit dolce 8 4 Octaaf . Roerfluit 4 FMte d' Amour Quintprestant 3 Quintfluit 3 

Octaaf 2 Woudfluit 2 

Cornet t 3 st. Vox Humana 8 Mixtuur 4 st. 

Trompet 8 

Door de flrma VAN DAM te Leeuwarden is het werk verbeterd 
en van nieuwe tongwerken voorzien. 

Organist de Heer W. BRANDENBURG. - 77 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Brurnmen heeffc 22 sprekende 
stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is omstreeks 1845 
door HoLZGRaBER, uit De venter, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Gemshoorn 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Fluit , 2 

Cornet 5 st. 

Mixtuur 3, 4 st. 

Fagot 16 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

voet. 

Prestant 8 

Viola 8 

Fluit Trav. (disc.) 8 

Roerfluit 8 

Octaaf. 4 

Openfluit 4 

Octaaf 2 

Woudfluit 2 

Flageolet 1 

Dulciaan 8 Stomme Registers. 

Afsluiting. 

Koppelingen. 

Yentiel. Aangehangen Pedaal. Organist de Heer J VAN DISSEL. Het Orgel in de Luthersche Kerk te Haarlem heeffc twee klavieren, 
vrij pedaal, 22 sprekende stemmen en is in 1883 door STROBEL, uit 
Duitschland, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holfluit 8 

Viool 8 

Gedakt 8 

Octaaf 4 

Quint 2% 

Octaaf 2 

Mixtuur 5 st. 

Cornet 4 st. Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Voix Celeste 8 

Flute Travers 8 

Harmoniekafluit... 8 

Fugara 4 

Jachtfluit 4 

Kleine Fluit 2 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Subbas 16 

Viool 8 

Octaaf 4 

Bazuin 16 Stomme Registers. 

Koppelingen. 

Afsluiting. 

Yentiel. Organist de Hecr N. HUNE. 78 - Het Orgel in de Parochiekerk van het H. Hart (Oldenbarnevelt- 
straat) te Rotterdam hoeffc 21 sprekende stemmen, twee klavieren en 
vrij pedaal. In 1884 is dit werk door MAARSCHALKERWEERD & ZOON, 
uit Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Flute Harmonise 8 

Bourdon 8 

Salicionaal 8 

Prestant 4 

Flute dolce 4 

Mixtuur 25 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Gamba 8 

Cor de nuit 8 

Voix Celeste 8 

Yioline 4 

Flute Oetaviante.. 4 

Picolo 2 

Basson-Hau tbois ... 8 

Vox Humana 8 

Crescendotrede voor 
het tweede Klavier. Pedaaf. 

Voet. 

Subbas 16 

Open Fluit 8 

Cello 8 

Bazuin 16 Stomme Registers. 

Koppeling voor de 
twee klavieren. 

Koppeling, Pedaal en 
eerste Klavier. 

Koppeling, Pedaal en 
tweede Klavier. 

Ventiel. 
Calcant. 

Tremolo, (tweede Kla- 
vier). Organist de Heer OREMUS. Het Orgel in de Doopsgezinde Kerk te Amsterdam is in 1777 
door J. STRUMPHLER geleverd en heeft 21 sprekende stemmen, twee 
klavieren en aangehangen pedaal. Hoofdmanuaal. Voet. Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfiuit 8 

Viola di Gamba.... 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet 4 st. 

Mixtuur 4, 5 st. 

Fagot 16 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Voet. Prestant 4 

Salicionaal 8 

Roerfluit 8 

Violon 8 

Fluit Travers 8 

Roerfluit 4 

Gemshoorn 4 

Octaaf 2 

Dulciaan 8 

Aangehangen Pedaal. 
Stomme Registers. 

Koppelingen. 

Afsluiting. 

Tremulant. 

Organist de Heer L. DOORTMONT. - 79 - 

Het Orgel in de R. K. St. Nicolaaskerk te Purmerend heeft 
21 sprekende stemmen, twee klavieren en vrij pedaal Het werk 
is in 1884 door UPMA geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voot. 

Prestant 8 


Bovenmanuaa!. 

Voet. 

Prestant 8 


Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 


Bourdon 16 


Viola di Gamba... 8 
Holpiip 8 


Violoneel 8 


Salicet 8 


Roerfluit 8 


Roerfluit 8 


Flute Harmonique 4 
Roerfluit 4 


Basson 16 


Octaaf. 4 


le Heer J. J. RUIGROK. 

erk te Zaandam heeft 
in 1864 door FLABS en 

Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 


Fluit 4 


Voix Celeste 8 


Quint * 3 


Basson 8 


Octaaf 2 


Organist d 


Mixtuur 35 st. 
Trompet 8 


Het Orgel in de 
21 sprekende stemme 
BRUNJBS geleverd. 

Hoofdmanuaal. 

Voet. 


Oostzij Hervormde K 
n, vrij pedaal en is ] 

Bovenmanuaal. 

Voet. 
Viola di Gamba... 8 


Octaaf 8 
Bazuin 16 
PJP 


Trompet 8 


Fluit 4 


Roerfluit 4 
Stomnte Registers. 

Koppelingen. 
Tremulant. 
3 Afsluitingen. 


Quint 3 


Octaaf. 2 


Octaaf. 2 


Dulciaan 8 


Mixtuur 6st. 
Cornet 4 st. 


Tronroet 8 Organist de Heer K. A. WILLEDMTER. - 80 - 

Het Orgel in de Hervormde Kerk te Kuilenburg is in 1719 
door VERBOSSTAD geleverd, en heeft 21 sprekende stemmen, twee 
klavieren, aangehangen pedaal. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Holfluit 4 

Salicet 4 

Quint 3 

Superoctaaf 2 

Nazard 1V 3 

Sexquialter 2 si. 

Mixtuup 4 st. 

Cornet 4 st. 

Trompet < 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant (disc.) 8 

Viola di Gamba (disc.) 8 

Holpijp 8 

Prestant 4 

Holfiuit 4 

Fluit douce 4 

Quint 3 

Octaaf 2 Aangehangen Pedaal. 

Stomme Registers. 

Koppeling. 
Yentiel. 

Organist de Heer KLIMMERBOOM. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Leerdam heeft 21 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal. In 1853 is dit werk 
door BaTz & Co., uit Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Prestant 8 

Bourdon 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 5 st. 

Cornet 5 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaa!. Voet 

Prestant 8 

Roerfluit 8 

Viola 

Salicet 

Roerfluit 8 

4 

4 

Gemshoorn 2 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Octaaf 8 

Octaaf 4 

Trombone 8 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Calcant. Organist de Heer VAN BONZEL. - 81 - 

Het Orgel in de Eervormde Kerk te Strijen heeft 21 sprekende 
stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 1839 door 
VAN OEKELEN, uit Groningen, geleverd. Hoofdmanuaal. 
Prestant 


Voet. 
16 


Bovenmanuaal. 
Prestant 


Voet. 

8 


Stonune Registers. 

Koppelingen. 
Afsluitingen. 


Bourdon 


.. 16 


Viola di Gamba.. 
Holfluit 


. 8 
. 8 


Octaaf 


.. 8 


Holpiip 


.. 8 


Fluit Travers 


8 


Aangehangen Pedaal. 


Octaaf. 


.. 4 


Gedakt 


8 


Fluit 


.. 4 


Fluit 


4 


Quintadeen 


.. 4 


Fluit 


2 


Octaaf. 


. 2 


Flageolet 


1 
. 8 
8 


Mixtuur 


5 st. 
16 


Vox Humana 
Hobo 


Fagot 


Trompet 


. 8 Organist de Heer VAN DER SIJDE. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Voorburg heeft 21 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal en is in 1878 door 
Baiz & Co., uit Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. 
\ 

Prestant 


roet. 
8 

16 
8 
8 
4 
4 
3 

St. 

8 


Bovenmanuaal. 
Salicet 


Voet. 

8 


Pedaal. 

V 

Subbas.. 


rat- 
io 

8 
8 
16 


Bourdon 


Holfluit 


8 


Octaaf. 


Roerfluit 


Fluit Travers 
Viola 


. 8 
8 


Bourdon 


Violon 


Basson 


Octaaf 


Salicet 


4 
Fluit 


Fluit 


4 


Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Ventiel. 


Quint 


Vox Angelica 


. 8 


Octaaf 


Mixtuur 4 


Trompet Organist de Heer J. E. RBNAUD. - 82 - Het Orgel in de Groote Kerk te Tiel heeft twee klavieren, 
aangehangen pedaal, 21 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 4 

Holpijp 8 

Flute Traverse ... 8 

Fluit 4 

Octaaf 2 

Carillon 

Fagot 8 Aangehangen Pedaal. Holpijp 

Viola di Gamba.. 

Octaaf 

Fluit 

Superoctaaf. 

Cornet 4 st. 

Mixtuur 4 st. 

Sexquialter 2 st. 

Cimbel 2 st. 

Bazuin , 16 

Trompet 8 

Vox Humana 8 

Organist de Heer HUNB. 

In 1720 is het rugwerk er bij gemaakt, maker en ouderdom van 
het Orgel niet bekend. 

Het Orgel in de Hervonnde Kerk te Moordrecht heeft 21 spre- 
kende stemmen, twee klavieren en aangehangen pedaal. Het is in 
1773 geleverd door L. L'HEIJ, uit Antwerpen. Stomme Registers. 

Afsluitingen. 
Koppeling. 
Ventiel. 
Tremulant. Hoofdmanuaal. Voet. Prestant.... 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

Spitsfluit 4 

"Woudfluit 4 

Quintfluit 3 

Octaaf. 2 

Mixtuur 

Cornet 5 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Voet. Prestant (disc.) 8 

Holpijp 8 

Echo-Roerfluit 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

Octaaf 2 

Gemshoorn 2 

Flageolet 1 

Dulciaan 8 

Stomme Registers. 

Afsluitingen. 

Ventieh Tremulant. 

Het Orgel was vroeger in de Fransche Kerk te Gouda, is in 
1818 van daar naar bovengenoemde Kerk overgebracht. 

Organist de Heer VAN ZUTPHBN. - 83 - Het Orgal in de Hervormde Kerk te Ootmarsum heeft 21 spre- 
stemmen, twee klavieren en vrij pedaal. Hoofdmanuaal. 

V 

Prestant 


oet. 
8 


Bovenmanuaal. 

Prestant 


Voet. 

4 


Bourdon 


16 


Roerfluit 


8 


Gedakt 


8 


Fluit (disc ) 


8 


Quint 


6 


Gsdakt 


4 


Octaaf. 


4 


Octaaf 


9 


Fluit 


4 


Mixtuur 
Woudfluit 


?, 


Dulciaan 


8 


Sexquialter 
Mixtuur 5 


St. Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Octaaf 8 

Ruischpijp 3 

Bazuin 16 

Cornet 2 Stomme Registers. 

Tremulant. Het Orgel is in 1809 naar een andere Kerk overgebraeht 
(doordat NAPOLEON een besluit genomen had dat de grootste Gemeente 
ook de grootste Kerk moest bezitten, waardoor de Protestanten eene 
andere Kerk moeaten betrekken) bij welke gelegenheid de Trompet 
8 voet van het Hoofdklavier zoek geraakt is. Het werk, -waarvan 
maker en jaartal onbekend, is zeer oud. 

Organist de Heer J. Koou. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Naaldwijk, in 1830 door 
VAN DBR BEEKES, uit Utrecht, geleverd, heeft twee klavieren, 
aangehangen pedaal en 21 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant (disc.) ... 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Gedekte Fluit 4 

Octaaf 2 

Mixtuur 4, 5 st. 

Cornet 5 st. 

Sexquialter 3 st. 

Fagot 16 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 

Holpijp 8 

Viola di Gamba... 8 

Fluit Travers 8 

Quintadena 8 

Roerfluit 4 

Gemshoorn 2 

Carillon (disc.) 3 st. 

Vox Humana 8 Stomme Registers. 

2 Afsluitingen. 

Koppeling. 

Ventiel. 

Tremulant. 

Calcantenschel. Aangehangen Pedaal. Organist de Heer J. VAN CRANBNBURGH. - 84 - 

Het Orgel in de Hooglandsche Kerk te Leiden heeft 20 sprekende 
stemmen, twee klavieren, vrij pedaal. Het werk is nog niet geheel 
voltooid; in 1883 is de orgelmaker J. SCHAAFFBLD begonnen het daar 
te stellen, het vorige jaar is deze echter overleden; het pedaal is 
nog in aanbouw. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Prestant 4 

Gedekte Fluit 4 

Octaaf. 2 

Cornet 3 st. 

Mixtuur 3 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant , 8 

Holpijp 8 

Salicionaal 8 

Voix Celeste (disc.) 8 

Gemshoorn 4 

Woudfluit 2 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Subbas 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Bazuin 16 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Afsluitingen. 

Organist de Heer J. A H. VA& HARTROP. Het Orgel in de Hervormde Kerk te 
kende stemmen, twee klayieren, vrij pedaal. 
1688, de naam van den orgelmaker is echter Hoofdmanuaal. 

Voet, 

Prestant 8 

Holpijp 8 Octaaf 4 Quint 3 Superoctaaf. 2 Scherp 2 st. Mirfcuur 4 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

voet. 

Prestant 4 

Quintadena 8 

Fltite d'Amour 4 

Superoctaaf. 2 

Woudfluit 2 

Sexquialter... 3, 4 st. Dulciaan 8 Dockum heeft 20 spre- 
Het werk dateert van 
niet bewaard gebleven. 

Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Octaaf. 4 

Mixtuur 2 st. 

Trompet 8 Stomme Registers. 
2 Tremulanten. 
Koppelingen. 
Cimbelster. 
Ventiel. 
Organist de Heer A. J. WOLTBRS. - 85 - Het Orgel in de Koepelkerk te Arnhem heeft 20 sprekende 
stemmen, twee klavieren en vrij pedaal. In 1841 is dit werk door 
NABBR, uit Deventer, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Bovenmanuaal. 
Voet. 
Holpiip 8 


Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 


Bourdon 16 


Viola di Gamba... 8 
Flute Travers 8 
Roerfluit 4 


Octaaf. 8 


Roerfluit 8 


Violoncello 8 


Octaaf 4 


Bazuin 16 


Gedekte Fluit 4 


Gemshoorn 2 


Dit Pedaal is rond- 
vormig. 


Octaaf 2 


Dulciaan 8 


Mixtuur .... 35 st. 
Cornet 3 st. 


Clarinet 8 


Stomme Registers. 

Koppelingen. 

[eer D. J. GERBRANDS. 


Organist de I 


Trompet 8 


Het Orgel in de 
vieren, aangehangen p 

Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant . . 8 


Hervormde Kerk te > 
edaal en 20 sprekende t 

Rugwerk. 

Voet. 

Holpiip 8 


lijkerk heeft twee kla- 
stemmen. 

Stomme Registers. 

Koppeling. 
Tremulant. 
Ventiel. 


Bourdon 16 


Viola di Gamba... 8 
Fluit Trav. (disc.) 8 
Fluit 4 


Holwjp 8 


Octaaf 4 


Aangehangen Pedaal. 


Fluit 4 


Gemshoorn 4 


Quint 3 


Gemshoorn 2 


Octaaf. 2 


Mixtuur 


Woudfluit 2 


Sexquialter 


Mixtuur 


Dulciaan 8 


Sexquialter 
Trompet 8 

Het werk is in 1755 geleverd, maker onbekend. 

Organist de Heer W. F. ENDERLE. Het Orgel in do Friesche Doopsgezinde Kerk te Zaandam is in 
1783 door KUNCKBL, uit Rotterdam, geleverd. Het werk heeft 20 
sprekende stemmen, twee klavieren en aangehangen pedaal. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

(dubbel in de disc.) 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Roerfluit 8 

Octaaf. 4 

(dubbel in de disc.) 

Fluit 4 

Quint 3 

Superoctaaf. 2 

(dubbel in de disc.) 

Mixtuur 3, 4 st. 

Cornet 4 st. 

Fagot 16 

Trompet 8 Bovenmanuaaf. 

Voet. 

Prestant 4 

(dubbel in de disc.) 

Holpijp 8 

Quintadena 8 

Viola di Gamba... 8 

Fluit 4 

Octaaf. 2 

(dubbel in de disc.) 

Nachthoorn 1 

Dulciaan 8 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Afsluiting. 
Tremulant. 
Ventiel. Aangehangen Pedaal. Organist de Heer MES. Het Orgel in de Pepergasthuiskerk te Groningen heeft 20 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 1861 
door P. VAN OBCKELEN & ZOON geleverd. 

Hoofdmanuaal. Bovenmanuaal. 

Vo6t. 

Prestant 4 

Salicionaal 8 

Viola di Gamba 8 

Holpijp 8 

Open Fluit (disc.) 8 

Gedakt Fluit 4 

Woudfluit 2 

Clarinet-Fagot 8 Voet. 

Prestant (disc.) 16 

Bourdon _.. 16 

Prestant 8 

Wijd Gedakt 8 

Octaaf 4 

Open Fluit.., 4 

Quint 2*/ 3 

Oetaaf 2 

Cornet 5 st. 

Mixtuur 35 st. 

Trompet 16 

Trombone, 8 Aangehangen pedaal. Organist de Heer N. VAN DER LAND. - 87 - 

Het Orgel in de Kloosterkerk te 's Gravenhage is in 1864 door 
WITTE (firma Ba-rz & Co.) uit Utrecht, geieverd en heeft twee kla- 
vieren, vrij pedaal en 20 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Octaaf. 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Mixtuur 3 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Pedaal. Voet. Voet. Prestant 8 ; Subbas 16 

Holfluit 8 | Octaaf. 8 Viola 8 ; Gedakt 8 Roerfluit 4 i Basson. 16 

I 

Salicionaal 4 j Trompet 8 

Clarinet 8 I Stomme Registers. 
Koppelingen. Organist de Heer J. A. DE ZWAAN. Het Orgel in de Doopsgezinde Kerk te Leeuwarden is in 1813 
geleverd en in 1858 vernieuwd door de firma VAN DAM, uit 
Leeuwarden, heeft twee klavieren, aangehangen pedaal en 20 spre- 
kende stemmen. 

Bovenmanuaal. 

Voet. 

Violon 8 

Viola diGamba 8 

Roerfluit 8 

Salicet 4 

Flute Harmonijue 4 Voet. Hoofdmanuaal. 

Prestant 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Gemshoorn 4 

Prestantijuint 3 

Octaaf 2 

Woudfluit 2 

Cornet 4 st. 

Trompet 8 Flute d'Amour 4 

Speelfluit 2 

Carillon 

Clarinet 8 Aangehangen Pedaal. 
Organist de Heer H. VAN BBLKUM. - 88 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Zeist is in 1843 door de 
firma Ba-rz & Co., uit Utrecht, geleverd en heeft twee klavieren, 
vrij pedaal en 20 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Prestant 8 

Roerfluit 8 

Octaaf. 4 

Pluit 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Cornet 5 st. 

Mixtuur 3 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Voet. Viola di Gamba... 8 

Holpijp 8 

Salicionaal 4 Fluit Gemshoorn 2 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Octaaf 8 Fluit Trombone 8 Organist de Heer H. MEBRDINK. Het Orgel in de St. Bonifaciuskerk te Dordrecht heeft 20 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 1842 
door KAM & VAN DER MEULEN, uit Rotterdam, geleverd Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf. 4 

Roerfluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet 

Mixtuur 

Fagot 16 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 

Holpijp 8 

Quintadeen 8 

Viola di Gamba... 8 

Rofcrfluit 8 

Open Fluit 4 

Gedekte Fluit 4 

Woudfluit 2 

Vox Humana 8 Siomme Registers. 

Koppelingen. 
Afsluitingen. 
Tremulant. 
Ventiel. Aangehangen Pedaal. Organist de Heer C. BOUMAN. - 89 - 

Het Orgel in de Hervormde Kerk te Boskoop heeft 20 sprekende 
stemmen, 2 klavieren en aangehangen pedaal. Het werk is in 1808 
door VOOL, uit Amsterdam, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf .- 2 

Cornet 

Sexquialter 

Mixtuur 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Voet. 
4 Prestant 

Holpijp ............................. 8 

Viola diGamba .................. 8 

Quintadeen ........................ 8 

Roerfluit ........................... 4 

Quintfluit .......................... 3 

Gemshoorn ...................... 2 

Vox Humana ..................... 8 Stomme Registers. 
2 Tremulanten. 2 Afsluitingen. Aangehangen Pedaal. 
Organist de Heer VAN METNINGEN. Het Orgel in de Waalsche of Pieterskerk , te Utrecht, heeft 
19 sprekende stemmen, twee klavieren en aangehangen Pedaal. 
Ouderdom en maker onbekend. Stomme Registers. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant (disc.) ... 8 

Holpijp 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

Octaaf. 2 

Gemshoorn 2 

Cornet 

Fagot 8 Koppeling. 
Tremulant. 
Ventiel. Bourdon 16 

Quintadeen 8 

Octaaf. 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Nazard 2 

Mixtuur 
Sexquialter 

Trompet 8 Aangehangen Pedaal Organist de Heer J. A. H. WAGENAAR. 
- 90 - Het Orgel in de Waalsche Kerk te Leiden heeft 19 sprekende 
stemmen, twee klavieren en aangehangen pedaal. Maker en ouder- 
dom niet bekend. 

Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 Hoofdmanuaal. Prestant . Voet. 

.. 16 Prestant 8 

Oetaaf. 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Axixtuur 3 st. 

Scherp 3, 4 st. Terts 2 st. Cornet 3 st. 

Trompet 8 Quintadeen 8 

Holpijp 8 

Octaaf. 4 

Fluit 4 

Gemshoorn 2 Flageolet 1 

Sexquialter 2 st. 

Vox Humana 8 Stomme Registers. 

Koppeling. Afsluitingen. 

Ventiel. 

Tacet. Aangehangen Pedaal. Organist de Heer P. DE HAAS. Het Orgel in de Groote Hervormde Kerk te Assen heeft 
19 sprekende stemmen, twee klavieren en aangehangen pedaal. 
VAN OECKBLEN, uit Groningen, heeft dit werk omstreeks 1800 ge- 
leverd en in 1840 vergroot. 'Bovenmanuaal. Stomme Registers. Prestant (disc.) 


Voet. 

... 16 


Holpiip ... 


Voet. 

8 


Koppelingen. 


Bourdon 


... 16 


Holfluit .... 


8 


Afsluitingen. 


Prestant 


... 8 


Viola di 


Gamha 8 


Veutiel. 
HoluiiD 


8 


Fluit 


4 


i -nil 


Salieionaal 


... 8 


Naohthoorn 


4 


AangeJiangen ireclaal. 


Octaaf 


... 4 


Fluit 


o 
Fluit 


... 4 


Flageolet... 


1 
Quint 


. 3 


Dulciaan ... 


8 
Fluit 


... 2 
Mixtuur 3, 
Trompet 


4 st. 
... 8 Organist de Heer J. F. N. OBBES. - 91 - 

Het Orgel in de Kapelkerk te Alkmaar heeft 19 sprekende 
stemmen, twee klavieren en aangehangen pedaal. Het werk is in 
1882 door UPMA, uit Alkmaar, bijna geheel hernieuwd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Baarpijp 8 

Octaaf 4 

Roerfluit 4 

Octaaf 2 

Cornet 4 st. 

Mixtuur 2, 3 st. 

Sexquialter 2 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Roerfluit 8 

Viola di Oamba... 8 

Quintadeen 8 

Gemshoorn 4 

Quintfluit 3 

Nachthoorn 2 

Dulciaan 8 Stomme Registers. 

Koppeling. 

Ventfel. 

Tremulant. Aangehangen Pedaal. Organist de Heer H. SPARENBERG. Het Orgel in de Oosterkerk te Rotterdam heeft 19 sprekende 
stemmen, twee klavieren, vrij pedaal en is in 1877 door WITTB, 
uit Utrecht, geleverd. 

Hoofdmanuaal. Rugwerk. Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Prestant 8 Bourdon 
Octaaf... 
Quint ... Octaaf. 2 

Cornet 5 st. 

Mixtuur 3, 4 st. 

Fagot 16 

Trompet 8 Voet. 
Prestant 8 

Holfluit 8 

Viola 8 

Salieet 4 Fluit Dulciaan 8 Voet. Bourdon 16 

Octaaf 8 

Basson 16 Stomme Registers. 

Koppelingen. Organist de heer G. H. VIJGBBOOM. - 92 - Het Orgel in de Broederkerk te Zeist * heeft twee klavieren, 
vrij pedaal, 19 sprekende stemmen en is in 1883 door WITTE, uit 
Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Violon 8 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 Fluit. Nazard .. 3 

Flageolet 2 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Salicet 8 

71ute travers 8 

Holfluit 8 

Viola 8 

Salicet 4 Fluit 4 Aeoline 8 Pedaal. Voet. Subbas 16 

Bourdon 8 

Octaaf. 8 Stomme Registers. 
Koppelingen. Organist de Heer BAUDERT. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Oude Pekela heeft 19 
sprekende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal en is in 1865 door 
VAN OBCKELBN & ZOON, uit Haren (provincie Groningen) geleverd. HOOFDMANUAAL 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Oetaaf 4 

Speelfluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 

Trompet 8 BOVENMANUAAL. 

Voet. 

Prestant 8 

Gedakt 8 

Viola di Gamba... 8 

Fluit 4 

Woudfluit 2 

Clarinet 8 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Violon 8 

Bazuin 16 

Trombone 8 Stomme Registers. 

Afsluitingen. 
Koppelingen. 
VentieL Organist de Heer BORGESIUS. - 93 - 

Het Orgel in de Paradijskerk te Rotterdam heeft 19 sprekende 
stemmen, twee klavieren, vrij pedaal. Ouderdom niet opgegeven, 
het werk is in 1858 door WITTE hersteld. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Woudfluit 2 

Mixtuur (bag) 

Cornet 4st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Gamba 8 

Holfluit 8 

Roerfluit 4 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Octaaf 8 

Fluit 8 

Trombone 8 Stomme Registers. 
Koppelingen. Organist de Heer W. J. HEUIJGERS. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Meppel, in 1710 door 
KAMPS, uit Berlikum, geleverd, heeft 19 sprekende stemmen, twee 
klavieren, aangehangen pedaal. 

Stomme Registers. 

Tremulant. Hoofdmanuaal. 

V( 

Prestant 


>et. 

8 

16 
8 
4 
4 
3 
2 

St. 
St. 

8 


Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant ... 4 


(in de disc, dubbel) 
Bourdon 


Holpiip 


8 


Fluit trav. 
Fluit ... 


(disc.) 8 
. ... 4 


HolDHD 


Octaaf. 


Quint 


3 


Open Fluit 


Octaaf 


2 


Nazard 


Woudfluit 
Sexquialter 
Dulciaan .. 


2 


Octaaf 


2 st. 
8 


Mixtuur 4 


Ruischpijp ...... 2 
Trompet 

Aangehangen Pedaal. Organist de Heer 0. P. ZTT.TJNGER. - 94 - Het Orgel in de \Vaalsche Kerk te Middelburg heeft 19 sprekende 
stemmen, twee klavieren en vrij pedaal; is in 1851 door KAM <fe 
VAN DER MEULEN, uit Rotterdam, geleverd en in 1879 door 
VAN SPRANG, uit Vlissingen, van nieirwe klavieren en een pedaal- 
register met koppeling voorzieiK 

Pedaal. 

Vcet. 

Subbas 16 HoofdmanuaaJ. 
Prestant 


Voet. 

o 


Bovenmanuaal. 
Prestant 


Voet. 
4 


Bourdon 


. JLU 


Viola di Garnba.. 


. 8 


Salicionaal 


o 


Fugara 


8 


Holuii D 


. 8 


HoloiiD ... .. 


. 8 


" w -*Jr v r 

Octaaf. 


. 4 


Roerfl uit 


. 4 


Fluit 


. 4 


Woudfluit 


?, 


Quint 


. 3 


Trompet 


8 


Octaaf 


. 2 


Eoline 


8 


Cornet 
Trompet 


8 Stomme Registers. 
3 Koppelingen. 
2 Afsluitingen. Organist de Heer J. P. TEVEL. Het Orgel in de Duitsche Kerk te Rotterdam heeft 18 sprekende 
stemmen, twee klavieren, vrij pedaal en is in 1882 door Gebroeders 
OBERLINGER, uit Windesheim, geleverd. 

HoofdmanuaaK 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Viola di Gamba... 8 

Holfluit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint : 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 

Trompet 8 dovenmanuaal. 

Voet. 

Viola di Gamba... 8 


Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Salicet 8 


Subbas 16 


Fhiit Aroabile 8 


Stomme Registers. 


Fluit 4 


Manuaalkoppeling. 


Hobo 8 


Koppel , Pedaal en 


Organist 


Hoofdklavier. 
Koppel , Pedaal en 
Bovenklavier. 
Pianotrede. 

de Heer P. F. KLEIJN. - 95 - Het Orgel in de St. Elizabethskerk te Grave heeft 18 sprekende 
stemmen met twee klavieren en is in 1840 door SMTTS, uit Reek, 
geleverd. 

Hoofdmanuaal. Bovenmanuaal. 

Prestant 

Veldfluit-Baarpijp 8 

Holpijp 8 

Echo (disc.) 8 

Salient 4 Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Viola 8 

Prestant 4 

Dulcena 4 

Octaaf 2 

Mixtuur 2, 3 st. 

Bombarde 16 

Trompet 8 Voei. 

. 4 Sifflet 4 

Hobo-Dulciaan 8 

Vox-Humana 8 Organist de Heer J. PEEK. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Neede heeft 18 sprekende 
stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 1859 tfo&r 
NABBR & Co., geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Spitsfluit 8 

Wijd Gedakt 8 

Octaaf 4 

Gedektfluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 3. 4 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Viola di Gamba 8 

Gemshoorn 4 

FMte d'Amour 4 

Woudfluit 2 

Dulciaan 8 Aangehangen Pedaal. Organist de Heer STOCKBR. - 96 - 

Het Orgel in de Westerkerk te Harlingen heeft 18 sprekende 
stemmen, twee klavieren, aangehangen [:edaal. Voet. Hoofdmanuaal. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Bourdon 8 

Octaaf. 4 

Nachthoorn 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet 5 st. 

Mixtuur 4, 5 st. 

Trompet 16 

Trompet 8 Voet. Bovenmanuaai. 

Prestant 4 

Salicionaal 8 

Ho]pijp 8 

Viola di Gamba 8 

Fluit 4 

Fluit 2 

Clarinet 8 Aangehangen Pedaal. 

Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Afsluitingen. De klavieren zijn slechts vier octaaf, wie de maker van boven- 
staand Orgel geweest is, weet men niet meer,-evenmin deouderdom; 
net werk is in 1857 door P. VAN OECKBLEN & ZOON, uit Groningen, 

veel verbeterd. 

Organist de Heer METZELAAR, Het Orgel in de R. K. Kerk te Zierikzee heeft 18 sprekende 
stemmen, twee klavieren, vrij peclaal en is door RUTTER, uit 
Kevelaer, geleverd. Hoofdmanuaai. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Viola di Gamba.... 8 

Holpyp 8 

Octaaf 4 

Roeriuit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet (dobrl.)l~-3 st. 
Trompet 8 Bovenmanuaai. 

Voet. 

Prestant 4 

Salicionaal 8 

Bourdon 8 

Flute Travers.... 4 

Woudfluit 2 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Octaaf. 8 

Violoncello 8 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Ventiel. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Muiden heeft twee kla- 
vieren, aangehangen pedaal en 18 sprekende stemmen; is in 1835 
door J. H. KNIPSCHEER, uit Amsterdam, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Afsluitingen. 
Ventiel, 
Tremulant. 


Bourdon 16 


HoloiiD 8 


Hoh)iiD 8 


Viol.di Gam. (disc.) 8 
Prestant 4 


ij-v Jr v r v 

Octaaf, 4 


Roerfluit 4 


Fluit 4 


Aangehangen Pedaal. 

i Heer VAN DER SPAR. 

^ochem heefb twee kla- 
e stemmen. Maker en 
1870 door LEICHEL, uit 

Stomme Registers. 

Koppel. 
Ventiel. 
Tremulant. 


Quint 3 


Octaaf 2 


Octaaf 2 


Mixtuur 4st. 


Mixtuur 4 st. 


Dulciaan 8 


Cornet 4 st. 


Organist d* 


Trompet 8 


Het Orgel in de 
vieren, aangehangen 
ouderdom niet opgege 
Dusseldorf, hersteld. 

Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Hervormde Kerk te I 
pedaal en 18 sprekend 
ven; het werk is in 

Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant . ... 4 


Bourdon 16 


Salicionaal 8 


Viola di Gamba... 8 
Holpijp 8 


Gedekt 8 


Roerfluit 4 


Aangehangen Pedaal. 


Octaaf 4 


Octaaf. 2 


Flute d' Amour 4 
Quint 3 


Fluit 2 


Fagot 8 


Octaaf 2 
Mixtuur 4 st. 


TromDet 8 Organist de Heer SCHIECK. Het Orgel in de St. Dominicuskerk te Haarlem heeft 18 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is door 
VAN DEN BRINK, uit Amsterdam, geleverd. (Wanneer is niet opgegeven). Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon (disc.) ... 16 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 3 st. 

Cornet 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 

Bourdon 8 

Viola diGamba... 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Octaaf 2 

Flageolet 2 

Kromhoora 8 Siomme Registers. 

Koppeling. 
Tremulant. 
Afsluiting. Aangehangen pedaal. Organist de Heer J. F. WIBGANT. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Workum heeft 18 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal. UPMA, uit 
Bolsward, herstelde dit werk in 1878. Ouderdom en maker niet 
opgegeven. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Salicionaal 8 

Quintadena 8 

Bourdon 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 3 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 

Holpijp 8 

Salicet 8 

Viola di Gamba... 8 

Fluit 4 

Woudfluit 2 

Vox Humana 8 Stomme Registers. 

Klavier- en Pedaal- 

koppeling. 
Ventiel. 
Tremulant. Aangehangen pedaal. - 99 - 

Het Orgel in de Hervormde Kerk te Noordwijk (binnen) heeft 
twee klavieren met aangehangen pedaal en 18 sprekende stemmen. 
Het werk is in 1840 door KNIPSCHEBB, uit Amsterdam, geleverd. Hoofdmanuaal. 
Prestant 


Voet. 
.. 8 


Bovenmanuaal. 

Voet. 
Prestant (disc.) 8 

HolpiiD 8 


Siomme Registers. 

Afsluitingen. 
Tremulant. 
Ventiel. 


Bourdon 


16 


HolDlID 


8 


Viol.di Gam. (disc.) 8 
Prestant 4 


Octaaf. 


.. 4 


Aangehangen Pedaal. 

^ganist de Heer MENS. 

mendaal heeffc 18 spre- 
,1 en is in 1866 door 

Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 


Fluit dolce 


.. 4 


Dwarsfluit 4 


Quint 


.. 3 


Gemshoorn 4 


Octaaf. 


.. 2 


Woudfluit .... 2 


Terts 
Dulciaan 8 


Mixtuur 
O] 


Trompet 


.. 8 


Het Orgel in de 1 
kende stemmen, twee 
VAN OECKELEN, uit Gi 
Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Eervonnde Kerk te Ve< 
klavieren, vrij pedaa 
'oningen, geleverd. 

Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 8 


Bourdon 


16 


HO!DIID 8 


Violon 8 


Holpijp . . . 


8 


Viola di Gamba... 8 
Fluit .... 4 


BourdoQ 8 


Octaaf 


4 


Bazuin 16 


Spitsfluit 


.. 4 


Woudfluit 2 


Trombone 8 


Octaaf 


.. 2 


Stomme Registers. 

Afsluitingen. 
Koppelingen. 
Ventiel. 


Mixtuur 
Trompet 


.. 8 Organist de Heer GOVERTS. - 100 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Zandvoort heeft 18 sprejtende 
stemmen, twee klavieren en vrij pedaal, is in 1849 door H. KNIP- 
SCHEER, uit Amsterdam, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Octaaf. 4 

Quint 3 Octaaf 2 

Cornet 

Mixtuur 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Prestant , Voet. 
.. 4 Bourdon 8 

Gemshoorn 8 

Viola di Gamba... 8 

Dwarsfluit 4 

Woudfluit 2 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 Fagot 16 Stomme Registers. 
2 Afsluitingen. 
2 Koppelingen. Organist de Heer S. VAN DBR MIJE. Het Orgel in de Christelijk Gereformeerde Kerk te Scheveningen 
heefb 17 sprekende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal en is in 
1881 door R. IBACH, uit Barmen, geleverd. Hoofdmanuodl. 

Voet. 

Prestant 8 


Bovenmanuaal. 
Holpiip 


Voet. 
8 


Pedaal. 

Voet. 
Prestant 8 


Bourdon 16 


Viola di Gamba.. 


, 8 


Siihhfl^ 1ft 


Fluitmajor 8 


Voix Celeste 


g 
Octaaf... 4 


"RSlD'Q'PO 


A 


Violoncel , 8 


Holfluit 4 


Fluit dolce .. 


4 


Stomme Registers. 


Octaaf. 2 


2 Koppelingen. 


Cornet 4 st 


Ventiel. 


Progr. Harm. 24 st. 
Trompet ., 8 

Organist de Heer A. PRINS. - 101 - 

Het Orgel in de Christelijk Gereiormeerde Kerk te Leiden heeft 
17 sprekende stemmen, twee klavieren en aangehangen pedaal. Het 
werk is in deze esuw door LOHMAN & Co., uit Leiden, geleverd. Hoofdmanuaal. 
Prestant 


Voet. 

.. 8 


Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 


Stomme Registers. 

Afsluitingen. 
Koppelingen. 
Tremulant. 
Ventiel. 


Bourdon 


.. 16 


Viola di Gamba... 8 
Bourdon 8 


HolniiT) 


.. 8 


Octaaf 


.. 4 


Echofiuit... 4 


Spitsfluit 


.. 4 


"Rnprflnit A 


Fluit 


.. 4 


Dulciaan 8 


Aangehangen Pedaal. 
leer E. VAN DE PUTTE. 


QuintfLuit 


. 3 


Organist de I 


Octaaf 


.. 2 


Gemshoorn 


.. 2 


Mixtuur 


3 st. 
.. 8 


Trompet 


Het Orgel in de 
heeffc 17 sprekende ste 

Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant r ~ 8 


Engelsche Episcopaalsc 
mmen, twee klavieren < 

Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 8 


ihe Kerk te Rotterdam 
an aangehangen pedaal. 
Stomme Registers. 

Afsluitingen. 
Tremulant. 
Ventiel. 


[Bourdon 


16 


Holpiip 8 


HolDllO... 


... 8 


Prestant 4 


Fluit 


... 4 


Fluit 4 


Aangehangen Pedaal. 


Quint 


3 


Nazard 3 


Octaaf.. 


... 2 


Octaaf 2 


Flageolet 


... 1 


Dulciaan 8 


Cornet 


3 st. 
3 st. 
8 
Mixtuur 2, 
TromDet Bourdon 16 voet van het Hoofdklavier spreekt vrij op het pedaal. 

Organist de Heer HOBZOO. - 102 - 

Het Orgel in de St. Janskerk te Utrecht heeft 17 sprekende 
stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 1861 door 
WITTE geleverd. 

Hoofdmanuaal. Bovenmanuaal. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16' 

Roerfluit 8 

Octaaf. 4 

Roerfiuit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet 5 st. 

Mixtuur 3, 4 st. 

Basson 16 

Trompet 8 Voet. Prestant 8 Viola 8 Holiuit 8 

Salicet 4 

Fluit 4 

Gemshoorn 2 Pedaal. 

Bourdon 16 v. van het 
hoofdklavier spreekt 
yrij op het pedaal. Stomme Registers. 

Calcant. 
Koppeling. 
Ventiel. 
Tacet. Organist de Heer J. A. C- GUISE. Het Orgel in de Oud-Katholieke Kerk te 's Gravenhage heeft 
twee klavieren, aangehangen pedaal, 17 sprekende stemmen. In 1724 
is dit werk door de firma AERENS, uit Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quintfluit 3 

Superoctaaf. 2 

Mixtuur 6 st. 

Cornet. 4 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 
Prestant 4 

Holpijp 8 

Quintadena 8 

Roerfiuit 4 

Octaal 2 

Sexquialter 2 st. 

Dulciaan 8 Stomme Registers. 

Koppeling. 
Afsluitingen. 
Tremulant. 
Calcant. Aangehangen pedaal . Organist de Heer KERENS. - 103 - 

Het Orgel in de R. K. Kerk te Medeinblik heeffe 17 sprekende 
stemmen, twee klavieren en vrij pedaal. Het werk is in 1784 ge- 
leverd; de naam van den orgelmaker is niet opgegeven. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 Holpijp 
Octaaf . 
Fluit... 8 4 Octaaf. 2 

Nachthoorn 2 

Cornet 4 st. 

Mixtuur 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Voet. Salicionaal 8 

Viola di Gamba... 8 
Roerfluit 8 Roerfluit. Woudfluit 2 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Yiolon 8 Stomme Registers. 

Koppelingen. Organist de Heer WINNUBST. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Werkendam heefb 17 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal. Het werk is 
in 1865 door WITTE, uit Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Fluit Travers 8 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet 5 st. 

Mixtuur 3, 4 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Holfluit 8 

Viola 8 

Salicet 4 

Roerfluit 4 

Gemshoorn 2 Aangehangen Pedaal. 

Stomme Registers. 

Yentiel. 
Koppeling. 

Organist de Heer J. DEKKER. - 104 - 

Het Orgel in de Hervormde Kerk te De Rijp heeft twee kla- 
vieren, aangehangen pedaal, 17 sprekende stemmen, en is in 1854 
door Ba-rz <fc Co., uit Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 5 st. 

Cornet 5 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Voet. Prestant 8 

Holfluit 8 

Gamba 8 

Salicet 4 

Roerfluit 4 

Nazard 3 

Gemshoorn 2 Siomme Registers. 

Koppeling. 
Ventiel, Aangehangen pedaal. Organist de Heer J. KROONB. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Ameide (aan de Lek) heeffc 
17 sprekende stemmen, aangehangen pedaal en is in 1851 door WITTB, 
uit Utrecht, geleverd. 

Hoofdmanuaal. Bovenmanuaal. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet.. 5 st. 

Mixtuur 3,4 st. 

Trompet 8 Voet. 

Prestant 8 

Holfluit 8 

Gamba 8 

Salicet 4 Roerfluit 4 

Nazard 3 

Gemshoorn 2 Siomme Registers. 

Koppeling. 
Ventiel. Aangehangen pedaal. Organist de Heer TH. A. BBRCKENHOFP. - 105 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Broek in Waterland heeft 
17 sprekende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is 
door Baiz & Co. geleverd omstreeks 1860. Hoofdmanuaal. Voet. Prestant 8 

Bourdon 16 Holpijp 
Octaaf.. 
Fluit... 
Quint .. 8 3 Octaaf 2 

Cornet 5st. 

Mixtuur 4, 5 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 

Viola di Gamba... 8 
Fluit douce 8 Roerfluit . Gemshoorn 2 

CariUon (disc.).. 3 st. 
Yox Humana 8 Stomme Registers. 

Tremulant. 

Koppeling. 

YentieL Aangehangen Pedaal. Organist de Heer POSTHUMUS. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Oostburg is door KAM uit 
Rotterdam geleverd omstreeks 1860 en heeft 17 sprekende stemmen, 
twee klavieren, aangehangen pedaal. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Bovenmanuaal. 

Voet. 

Baarpiip 8 


Stomme Registers. 

Afsluitingen. 


Bourdon 16 


HohwiD 8 


Koppel. 


Roerfluit 8 


Viola 8 


YentieL 
Salicet 8 


Salicet 4 
Octaaf 4 


Roerfluit 4 


Aangehangen Pedaal. 


Fluit 4 


Woudfluit 2 
Octaaf 2 


Eoline 8 
Cornet 5 st. 


Trompet 8 


Echo-Trompet ... 8 Organist de Heer J. C. KLEIN. - 106 - t Het Orgel in de Luthersche Kerk te Middelburg heeft 17 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal. Het werk is 
in 1707 geleverd, maker onbekend. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Holpijp (van metaal) 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 4 st. 

Cornet 5 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant (disc.) 8 

Holpijp 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

Octaaf 2 

Mixtuur 

Sexquialter 

Dulciaan 8 Aangehangen Pedaal. Het Orgel in de Hervonnde Kerk te Spijkenisse, heeffc 17 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 1860 door 
WITTE, uit Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Fluit Travers 8 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Roerfluit 4 

Quint 3 

Woudfluit 2 

Mirtuur 3 st. 

Cornet 4 st. 

Fagot 16 

Trompet 8 
Bovenmanuaal. Voet. 
. 8 Viola 

Holfluit 8 

Salicet 4 

Fluit 4 

Gemshoorn 2 Aangehangen Pedaal. Stomme Registers. 

Koppeling. 
Ventiel. Organist de Heer J. A. VAN GENT. - 107 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Goor is in 1846 door 
AMBROS, uit Haaksbergen, geleverd en heeft 17 sprekende stemmen, 
twee klavieren en aangehangen pedaal. Hoofdmanuaal. 

Voet 

Prestant 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Gedakt 8 

Octaaf. 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Sexquialter 2 st. 

Mixtuur 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Prestant ., 
Holpijp.... 
Spitsfluit. Voet. 
.. 4 Fluit Dolce 8 

Gemshoora 2 

Dulciaan 8 Aangehangen Pedaal. 

Voet 

Fagot 16 Stomme Registers. 

Koppeling. Organist de Heer J. W. WBNSINK. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Amerongen, is in 1862 door 
BaTz <& Co., uit Utrecht, geleverd en heeft twee klavieren, aange- 
hangen pedaal en 16 sprekende stemmen. Voet. Hoofdmanuaal. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Fluit Travers 8 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Roerfluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 3, 4 st. 

Trompet 8 Voet. Bovenmanuaal. 

Prestant 8 

Holfluit 8 

Viola 8 

Salicet 4 

Fluit 4 

Gemshoorn 2 Aangehangen Pedaal. 

Stomme Registers. 

Koppeling. 

Ventiel. 
Organist de Heer R. CRUIJFF. - 108 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Oud-Beijerland is in 1827 
door C. VAN OECKELEN & ZOON, uit Breda, geleverd. Het werk 
heeffc 16 sprekende stemmen, twee klavieren en aangehangen pedaal. Voet. Hoofdmanuaal. 

Prestant "8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf (disc.) 8 

Octaaf 4 

Pluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Sexquialter (disc.) 3 st. 

Mixtuur 35 st. 

Cornet 5 st. 

Trompet 8 Voet. 

. 8 Bovenmanuaal. 

Holpijp 

Fluit Travers (disc.) 8 

Fluit 4 

Gemshoorn 2 Aangehangen Pedaal. Stomme Registers. 

Afsluitingen. 

Koppeling. 

Ventiel. Organist de Heer W. VAN DER SIJDE. Het Orgel in de Hervormde 
klavieren, aangehangen pedaal, 16 
door MITTENREITBR geleverd. 

Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf. 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Flageolet 1 

Mixtuur 3, 4 st, 

Cornet , 4 st. 

Trompet 8 Kerk te Woubrugge heeft twee 
sprekende stemmen en is in 1794 

Bovenmanuaal. 

Voet. 

Holpijp 8 

Viola di Gamha (disc.) 8 

Gemshoorn 4 

Dwarsfluit 4 

Dulciaan 8 Aangehangen Pedaal. Stomme Registers. 

Koppeling. Yentiel. 
Tremulant. Organist de Heer VAN GKIETHUIZEN. - 109 - 

Het Orgel in de Goristelijk Gereformeerde Kerk te Schiedam 
heeft 16 sprekende stemmen, twee klavieren en vrij pedaal. In 
1881 is dit werk door W. RUTTER, uit Keveiaer, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holfluit 8 

Octaaf. 4 

Octaaf 2 

Cornet 5 st. 

Mixtuur 2, 3 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Salicionaal 8 

Fltite Harmonique 8 

Viola di Gamba... 8 

Flute Harmonique 4 

Picolo 2 

Hobo 8 PedaaJ. 

Voet. 

Subbas 16 

Octaaf 8 

(Ruimte voor Fagot 
16 voet.) Stomme Registers. 

2 Koppelingen. Organist de Heer D. C. KOK. Het Orgel in de Christelijk Gereformeerde Kerk te Kampen 
heeft twee klavieren, aangehangen pedaal, 16 sprekende stemmen 
en is in 1877 door VAN DIJK, uit Kampen, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant (disc.) ... 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Octaaf. 4 

Roerfluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet 4 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Voet. Prestant (disc, dub.) 8 

Fluit dolce 8 

Viola di Gamba... 8 Salicet Speelfluit 4 

Openfluit 2 Stomme Registers. 

Koppel. 

Afeluiting. 

Ventiel. Aangehangen Pedaal. Organist de Heer J.-PROPER. - 110 - 

Het Orgel in de Kleine- of O. L. Vrouwenkerk te Steenwijk 
heeft 16 sprekende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal, 
en is in 1880 door VAN OECKELBN, uit Haren (Groningen), geleverd. HoofdmanuaaJ. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Violon (disc.) 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Spitsfluit 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Violoncel (disc.)... 16 

Salicionaal 8 

Holfluit 8 

Quintadeen 8 

Viola di Gamba... 8 

Pluit 4 

Picolo 2 Siomme Registers. 

Twee Afsluitingen. 

Koppeling. 

Ventiel. Aangehangen Pedaal. Organist de Heer J. GODEFROIJ. Het Orgel in de St. Willebrorduskerk te Utrecht heeffc 16 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal en is in 1885 door 
MAARSCHALKBRWBERD & ZOON, uit Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Salicionaal 8 

Flute Harmonie... 8 

Bourdon 8 

Prestant 4 

Flute Dolce 4 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet 

Viola di Gamba... 8 

Fernfluit 8 

Holpijp 8 

Salicet 4 

Fluit 4 

Flageolet 2 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 Fluit 8 Stomme Registers. 

Drie koppelingen. Organist de Heer J. F. TH. VAN ROSSUM. - Ill - 

Het Orgel in de Hervormde Kerk te Nieuw-Lekkerland heeft 
16 sprekende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 
1853 door W. H. KAM, uit Rotterdam, geleverd. 
Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 Octaaf. 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 3, 4 st. 

Cornet 5 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Viola di Gamba... 8 Holpijp. Salicionaal Roerfluit . Gemshoorn , Aeoline 8 Stomme Registers. 

Koppeling. 

Afsluitingen. 

Ventiel. Aangehangen Pedaal. Organist de Heer A. DE LANGE. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Warmond heeffc 16 spre- 
kende stemmen, twee klavieren en aangehangen pedaal. In 1842 
is dit werk door N. A. LOHMAN & ZOON geleverd. Hoofdmanuaal. Bovenmanuaal. Stomme Registers. Prestant .. 


Voet. 

8 


Prestant 


Voet. 
4 


Koppelinfiren. 


Bourdon .... 


16 


Flauto Dolce 


8 


Afsluitingen. 
Holniin 


8 


Viol, di Gam. 


(disc.) 8 
Octaaf 


4 


Echo-Fluit .. 


4 


Aangehangen Pedaal. 


Fluit 


4 


Roerfluit 


4 
Quint 


3 


Woudfluit .. 


2 
Octaaf. 


2 


Dulciaan .... 


8 
Mixtuur ... 


Trompet ... 


8 Organist de Heer VAN DBR WDLK. - 112 - Het Orgel in de Christelijk Gerefonneerde Kerk teLeeuwarden 
is in 1789 door A. G-RUIJSEN, uit Leeuwarden, geleverd en heeft 
16 sprekende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal. 
Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp .' 8 

Octaaf 4 Fluit, 4 Quint-Prestant 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 3 st. 

Tertiaan 

Trompet 8 Prestant 4 

Salicet 8 

Fluit dolce 8 

Fluit Travers 4 

Quintfluit , 3 

Speelfluit 2 Aangehangen Pedaal. Siomme Registers. 

Tremulant. 
Koppeling. 

Organist de Heer VAN DER VEEN. Het Orgel in de Hervormde Kerk te 
klavieren, aangehangen pedaal, 16 sprekende 
door van OECKEUBN, uit Haren, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Violon (disc.) 16 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 35 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Violoncello (disc.). 16 

Viola di (Jamba... 8 

Holpijp 8 

Speelfluit 4 

Woudfluit 2 

Clarinet 8 Sappemeer heeft twee 
stemmen, en is in 1875 

Stomme Registers. 

Afsluitingen. 

Koppeling. 

Ventiel. Aangehangen Pedaal. Organist de Heer H. P. STEENHUIS. - 113 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Ridderkerk beeft 16 sprekende 
stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaaL Maker en ouderdom 
niet opgegeven. Hoofdmanuaal. 

Voet. 
Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Voet. 
. 4 Prestant 

Holpijp * 8 

Salicionaal 8 

Viola di Gamba 8 

Fluit 4 

Violine 4 Aangebangen PedaaL Stomme Registers. 

Koppeling. Ventiel. Het Orgel in de H. Petruskerk te Vucbt heeft 16 sprekende 
stemmen, twee klavieren en aangebangen pedaaL Maker onbekend, 
is vermoedelijk in 1817 geleverd, later door VOLLENBRECHT, uit 
s Hertogenbosch, gerepareerd. 

Stomme Registers. 

Koppeling. Hoofdmanuaal. 

(Boven.) 

Prestant * . . 


Voet. 
8 


Tweede Manuaal. 

(Beneden.) 

V< 

Prestant 


>et. 
4 

8 
8 
8 
2 

8 


Bourdon 


16 


Roerfluit 


Holpiip 


8 


Viola di Gamba... 
Fluit Trav. (disc.) 
Gemshotirn 


Octaaf. 


. 4 


Fluit 


. 4 


Quint 


3 


Doublette 


Mixtuur 
Vox Angelica 


Cornet ............. 
TrOnroet 


, 8 Aangebangen PedaaL Organist de Heer A. J. DE LEIJER. - 114 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Puttershoek heeffc twee 
klavieren, aangehangen pedaal, 16 sprekende stemmen en is in 1858 
door BaTz d Co., ait Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Fluit Travers..^ 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Woudfluit 2 

Mixtuur (has) 

Cornet (disc.) 

Trompet 8 Bovenmanuaaf. 

Voet. 

Gamba 8 

Holfluit 8 

Gemshoorn 8 

Salicet 4 

Roerfluit 4 Aangehangen Pedaal. Organist de Heer WILLEMSTUN. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Loenen a/d. Vecht heeft 
16 sprekende stemmen, twee klavieren en aangehangen pedaal. 
BaTz & Co. heeft dit werk in 1792 geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Quintadena 8 

Octaaf 4 

Gemshoorn 4 

Roerfluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Tertiaan ! 3 / 6 

Mixtuur 

Cornet 

Trompet 8 

Vox Humana 8 Bovenmanuaal. Viola 

Holfluit .. 
Jtoerfluit. Voet. 
.. 8 
.. 8 
.. 4 Aangehangen Pedaal. Stomme Registers. 

Koppeling. 
Afsluiting. 
Tremulant. Drie Blaasbalgen. Organist de Heer C. BBRTOBN. - 115 - 

Het Orgel in de Waalsche Kerk te Leeuwarden, in 1739 door 
SCHWART, uit Leeuwarden, geleverd, lieeft twee klavieren, aange- 
hangen pedaal en 15 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 Holpijp 8 

Octaaf. 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Voet. Prestant 8 Viola 8 Roerfluit 8 

Salicet 4 Flute Traverse ... 4 

Nachthoorn 2 

Dulciaan 8 Stomme Registers. 

Afsluitingen. 
Tremulant. 
Ventiel. 
Zwel. Aangehangen Pedaal. Organist de Heer M. KOLDIJK. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Oud-Heusden heeft 15 spre- 
kende stemmen, twee klavieren en aangehangen pedaal. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint-Prestant 3 

feuperoctaaf 2 

Mixtuur 

Cornet 6 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Roerfluit 8 

Viola diGamba 8 

Nachthoorn 4 

Quint 3 

Fluit 2 Aangehangen Pedaal. Stomme Registers. 

Koppeling. Ventiel. Tremulant. Organist de Heer H. C. VAN GRIETHUIZEN. - 116 - 

Het Orgel in de Hervormde Kerk te Voorschoten is in 1718 
door JAKOBUS ZEEMANS, klokkenist en organist te Breda, geleverd. 
Het werk heeft twee klavieren, aangehangen pedaal en 15 sprekende 

stemmen. 

Ondermanuaal. 

Voet. 
Prestant (disc.) 8 

Fluit-Dolce 8 

Viola di Gamba 8 

Prestant (bas) 4 

Roerfluit 4 

WoudfLuit 2 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Hoipijp 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Gtemshoorn 2 

Mixtuur 2, 3 st. 

Cornet 4, 5 st. Aangehangen Pedaal. Stomme Registers. 

Tremulant. 

Organist de Heer DIRKSE. Het Orgel in de Doopsgezinde Kerk te Almelo heeft 15 sprekende 

stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal, en is in 1791 door 

x 
FR. HEULMANN, uit Herbern, geleverd. 

Rugwerk. Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 Hoofdmanuaal. 

Voet. 
Prestant (disc.) ... 16 Prestant 8 Hoipijp. 8 Roerfluit 8 

Octaaf 4 Fluit Octaaf 2 

Kromhoorn 8 Viola 8 Gedakt 8 

Prestant 4 

Octaaf 2 

Dalciaan 8 Voet. 

. 16 Fagot 

(Geen vry pedaal.) Stomme Registers. 

Tremulant. 
Ventiel. Organist de Heer S. DE JONG. - 117 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Haaksbergen heeft 15 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal, en is in 1867 
door WOUHOF, uit Eibergen, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

WijdGedakt 8 

Octaaf 4 

Gedakt-Fluit 4 

Quint , 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 

Trompet 8 Ondermanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Viola di Gamba 8 

Gedakt 8 

Fluit Dolce 4 

Spitsfluit 4 

Woudfluit 2 Aangehangen Pedaal. 

Organist de Heer SMITS. Het Orgel in de Katholieke Kerk te Rijssen heeffc 15 sprekende 
stemmen, twee klavieren, vrij pedaal. In 1838 is het door NABBR, 
uit Deventer, geleverd; later door HoLZGRaBER, uit Deventer, en in 
1868 door ELBERINK, uit Oldenzaal, hersteld. 

Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 Holpijp 8 Octaaf. 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Mixtuur 4 6 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Holpijp 

Viola di Gamba... Voet. 

. 8 8 Open Fluit 4 

Fluit Amabile 4 Pedaal. 

Voet. 

Bazuin 16 Stomme Registers. 
Klavier en Pedaal- 
koppeling. Organist de Heer A. HODBS. - 118 - Het Orgel in de R. K. Kerk te Wijk bij Duurstede heeft twee 
klavieren, aangehangen pedaal, 15 sprekende stemmen en is in 1873 
door MAARSCHALKERWEERD & ZOON, uit Utrecht, geleverd. 

Hoofdmanuaal. Bovenmanuaal. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Flint Travers 8 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Nazard 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 2, 3 st. 

Trompet 8 Voet. 

Prestant 8 

Viola di Gamba 8 

Holpijp 8 

Salicet 4 

Roerfluit 4 Aangehangen Pedaal. Stomme Registers. 

YentieL 
Koppeling. 
Organist de Heer VAN DEN BOOGAARD. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Oldenzaal heeft twee kla- 
vieren, vrij pedaal en 15 sprekende stemmen. In 1807 is het werk 
door VORNWEG, uit Munster, geleverd. Hoofdmanuaal. Voet. Prestant 8 

Bourdon 16 Bovenmanuaal, Voet. Prestant (disc.) ... 8 
Fluit Amabile 8 Viola di Gamba... 8 

Fluit 4 

Octaaf 2 Fluit Travers 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 4 st. j 

Trompet 8 

In 1876 is het bovenklavier door den Orgelmaker ELBERINK, uit 
Oldenzaal, er bij gemaakt, terwijl tevens verbeteringen aan het 
-werk zijn toegevoegd. 

Organist de Heer WENNINK. Pedaal. 

Voet. 

Bazuin 16 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Ventiel. - 119 - 

Het Orgel in de Hervormde Kerk te Buren heeft 15 sprekende 
stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal, en is in 1852 door 
Baiz & Co. uit Utrecht, geleverd. 

Hoofdmanuaat. Bovenmanuaal. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Oetaaf 4 

Quint 3 

Oetaaf 2 

Cornet 5 st. 

Mixtuur 3, 4 st. 

Trompet 8 Voet 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Yiola di Gamba 8 

Salicionaal 4 

Roerfluit 4 

Gemshoorn 2 Aangehangen Pedaal. Stomme Registers. 
Koppeling. Ventiel. Bovenmanuaal. Voet. 

. 8 Het Orgel in de Hervormde Kerk te Putten (Gelderland) heeft 
twee klavieren, aangehangen pedaal en 15 sprekende stemmen. Bit 
werk is in 1860 door 0. G. F. WITTB geleverd. 

Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Oetaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Oetaaf 2 

Mixtuur 

Cornet 

Trompet 8 Yiola 

Holfluit 8 

Salicet 4 

Roerfluit 4 

Gemshoorn 2 Aangehangen Pedaal. Organiste Mejuffrouw WORSSBIJNG. ^ j. - 120 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Breukelen is in 1787 do6r 
de finna Ba-rz & Co., uit Utrecht, gelev'erd, in 1860 door dezelfde 
firma hersteld en vergroot. Het werk heeft 15 sprekende stemmen, 
twee klavieren en aangehangen pedaal. Hoofi Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Quintadeen 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf _.. A 2 

Mixtuur 

Cornet 

Sexquialter 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Holfluit 8 

Viola di Gamba 8 

Roerfluit 4 Aangehangen Pedaal. Stomme Registers. 

Koppeling. 
Tremulant. Organist de Heer A. VAN DOORN. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Alblasserdam heefb 14 
sprekende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 
1882 door MEUER, uit Veendam, geleverd. 

Hoofdmanuaal. Bovenmanuaal. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Gemshoorn 8 

Octaaf 4 

Fluit..... 4 

Quint 2% 

Octaaf 2 

Cornet 3 st. 

(Ruimte voor een Trompet 8 vt.) Voet. 

Roerfluit 8 

Viola 8 

Salicionaal 4 

Fluit Travers 4 

Woudfluit 2 

(Ruimte voor een Dulciaan 8 vt.) Aangehangen Pedaal. 

Stomme Registers. 

Koppel. 
Ventiel. 

Organist de Heer W. MIJSBBRGH. Het Orgel in de Luthersche Kerk te Gorinchem heeft 14 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 1859 
door KAM & VAN DBR MEXJLEN, uit Rotterdam, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 
Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Roerfluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet 3 st. 

Dulciaan , 8 Bovenmanuaal. Voet. 
. 8 Viola 

Holpijp 8 

Fluit 4 

Fugara 4 

Woudfluit 2 Aangehangen Pedaal. Stomme Registers. 

Koppeling. 
Ventiel. 
Organist de Heer J. M. VAN ECK. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Uithoorn heeffc 14 sprekende 
stemmen, twee klavieren en aangehangen pedaal; maker en jaartal 
niet meer bekend. Het werk is in 1863 door KNIPSCHEER, uit 
Amsterdam, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octa&f 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet 4 st. 

Mixtuur 3. 4 st. 

Trompet (disc.) 8 

Dulciaan (has) 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Viool 8 

Baarpijp 8 

Fluit 4 

Woudfluit 2 Aangehangen Pedaal. 

Stomme Registers. 

Ventiel. 
Afsluitingen. 
Koppelingen. 
Organist de Heer J. RLTNEVELD. - 122 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Wijk bij Duurstede heeft 
14 sprekende stemmen, twee klavieren en aangehangen pedaaL Het 
werk dateert' van het begin der 17 e eeuw ; de maker is niet meer 
bekend. Hoofdmamiaal. 

Voet, 

Prestant 8 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Superoctaaf. 2 

Cornet 4 st. 

Mixtuur 4 st. 

Sexquialter 2 st. 

Trompet 8 Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 4 

Viola di Gamba 8 

Holpijp 8 

Roerfluit 4 Aangehangen Pedaal. Stomme Registers. 

Koppeling. 
Tremulant. Organist de Heer D. 0. VAN MABKBSTIJN. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Hellevoetsluis , heeft 14 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 1820 door 
Baiz & Co., uit Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet 5 st. 

Mixtuur 

Sexquialter 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Voet. 
. 8 Holpijp 

Fluit leavers (disc.) 8 

Roerfluit 4 

Gemshoorn 2 Aangehangen Pedaal. Organist de Heer C. A. BEKKEK. 123 Het Orgel in de Hervormde Kerk te Beekbergen heeft 14 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal. Maker en 
ouderdom niet bekend. In 1828 heeft NABER, uit Deventer, het 
Bovenklavier er bijgemaakt. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Octaaf 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 4 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Holpijp 8 

Viola di Gamba... 4 

Gemshoorn 4 

Woudfluit 2 

Scherp 3 st. 

Vox Humana 8 Stomme Registers. 

Afsluitingen. Aangehangen Pedaal. i 
Organist de Heer GEURTS. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Schoonhoven heeft 14 spre- 
kende stemmen, twee klavieren en vrij pedaal. Maker en jaartal 
niet bekend. 

Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Fluit 4 Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Prestant 4 Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Gemshoorn 2 

Sexquialter 

Mixtuur 

Trompet 8 Vroeger was de dis- 
positie van dit kla- 
vier: 

Holpijp 8 

Fluit 2 

Octaaf. 2 

Flageolet 1 

doch is op verzoek 
van den Heer VAN 
ROSSUM als boven 
veranderd. Pedaal. 
Trompet 


Voet. 

4 Dit Orgel is een der oudsten van ons land. Het heeft een 
zoogenaamd klein (kort) octaaf en hoewel in 1763 door H. H. HESS 
de vier ontbrekende toetsen (onderste cis, dis, fis, gis) er bij gemaakt 
zijn, geven zij bijna geen geluid. De middelste pijpen in het front 
zijn verguld en met prisma-figuren bewerkt. De Trompet 4 voet 
is eveneens door HESS aan het *werk toegevoegd. Het geheel draagt 
kenmerken van hoogen ouderdom. 

Organist de Heer W. VAN ROSSUM. - 124 - Het Orgel in de Evangelisch Luthersche Kerk te Amersfoort 
heeft 13 sprekende stemmen, twee klavieren en aangehangen pedaal. 
Bit Orgel is in 1765 door J. H. BaTz, uit Utrecht, geleverd, terwijl 
net bovenklavier in 1873 door WITTE er bijgemaakt is. Hoofdmaiuiaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Roerfluit 8 

Viola di G-amba 8 

Octaaf 4 

Gemshoorn 4 

Quint 3 

Superoctaaf. 2 

Flageolet , 1 

Cornet 

Dulciaan 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Viola 8 

Holfluit 8 

Fluit 4 Aangehangen Pedaal. Stomme Registers. 
Koppeling. 
Ventiel. Organist de heer H. W. VAN ESVELD. Het Orgel in de Luthersche Kerk te Utrecht heeffc 13 sprekende 
stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 1880 door WITTE, 
uit Utrecht, geleverd. 

Hoofdmanuaal. Bovenmanuaal. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Cornet 

Trompet 8 Voet. 

Salicet 8 

Viola 8 

Holfluit 8 Violini . 
Fluit . Aangehangen Pedaal 
met niet af te sluiten 
Bourdon 16 voet. Stomme Registers, 

Manuaalkoppeling. 
Ventiel. Het pedaal wordt met 
een trede of aan het 
onder- 6f aan het 
bovenklavier gekop- 
peld. Organist de Heer N. W. C. A. RUIJGROK. - 125 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Maasstricht heeft 13 spre- 
kende stemmen, een klavier en aangehangen pedaal. Bit Orgel is 
in 1806 door BINVINJAT & HOUTAPPEL, uit Maasstricht, geleverd en 
in 1859 gedeeltelijk vernieuwd door PEREBOOM & LEIJSER uit 
Maasstricht. Manuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 8 

Viola di Gamba 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

Nazard 3 

Doublette 2 

Mixtuur 3 st. 

Cornet 4 st. 

Trompet 8 

Clairon 4 Pedaal. 

(Aangebangen.) Voet. 

Subbas 16 

Bombarde 16 Organist de Heer E. BICKERING. Bovenmanuaal. Voet. 

. 8 Het Orgel van de Koninklijke Muziekschool te 's Gravenhage 

heefb 13 sprekende stemmen, twee klavieren en aangehangen pedaal. 

In 1813 is dit werk door de firma Ba-rz & Co., uit Utrecht, geleverd. 

Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Pluit 4 

Nazard...., 3 

Octaaf 2 

Trompet 8 Holpijp 

Viola di Gamba 8 

Salicet 4 

Roerfluit 4 

Gernshoorn 2 Aangehangen Pedaal. Stomme Registers. 

Koppelinpr. 
Vontiel - 126 - 

Het Orgel in de Hervormde Kerk te Ylst (Friesland) heeft 
13 sprekende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 
1832 door VAN DAM, uit Leeuwarden, geleverd. Hoofdmanuaai. 

Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet 

Trompet 8 Bovenmanuaai. 

Voet. 

Prestant , 8 

Viola (disc.) 8 

Fluit 8 

Fluit 4 

Fluit 2 Aangehangen Pedaal. Siomme Registers. 

Tremblant. Organist de Heer P. DE JONG. Het Orgel in de Oud-Katholieke Kerk te Schiedam is in 1866 
door 0. CK F. WITTE geleverd en heeft 13 sprekende stemmen, twee 
klavieren en vrij pedaal. Hoofdmanuaai. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Octaaf 2 

Trompet 8 Bovenmanuaai. Voet. Viola di Gamba... 8 

Holfluit 8 

Fluit Travers 8 

Roerfluit 4 Pedaal. 

Voet. 

Bourdon 16 

Violon 8 Stomme Registers. 
Manuaal- en Pedaal- 
Koppel. Organist de Heer HBIJLIGBRS. - 127 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Bodegraven heeft 6n kla- 
vier en aangehangen pedaal, 13 sprekende stemmen en is in 1760 
door HESS, uit Gouda , geleverd. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon (disc.) 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Nazard 3 

Quint 3 Voet. 

Octaaf 2 

Gemshoorn 2 

Flageolet 1 

Mixtuur 

Cornet 

Trompet 8 

Aangehangen Pedaal. 
Organist de Heer VAN DER VUST. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Epe heeft 13 sprekende 
stemmen, 66n klavier, aangehangen pedaal en is in 1809 door 
A. MEERE, uit Utrecht, geleverd. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Fluit Travers 8 

Octaaf 4 

Prestant (disc.) 4 

Fluit 4 Voet. 

Quint 3 

Octaaf 2 

Woudfluit 2 

Cornet 4 st. 

Mixtuur 35 st. 

Trompet 8 

Aangehangen Pedaal. 
Organist de heer VAN LOHUIZEN. Het Orgel in R. K. Parochiekerk te Jutphaas heeft twee kla- 
vieren, vrij pedaal en 12 sprekende stemmen. MAARSCHALKBRWEERD 
& ZOON, uit Utrecht, leverden dit werk in 1879. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant ....: 8 

Bourdon 16 

Flute Harmonique 8 

Prestant..... 4 

Flute Octav 4 

Doublet 2 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Gamba 8 

Holpijp 8 

Fernfluit 8 

Roerfluit 4 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Violoncel ..; 8 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Ventiel. - 128 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Laren kost / 1800, is 
door LEICHEL uit Dusseldorf omstreeks 1870 geleverd, en heeft twee 
klavieren, aangehangen pedaal en 12 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. Voet. Prestant 8 

Bourdon 16 

Viola di Garnba 8 

Octaaf 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 3 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. Voet. Prestant 4 

Salicionaal 8 

Gedakt 8 

Roerfluit 4 Aangehangen Pedaal. Stomme Registers. 

Koppeling. Ventiel. Het Orgel in de Doopsgezinde Kerk te Middelburg heeft twee 
klavieren, aangehangen pedaal, 12 sprekende stemmen. Maker en 
ouderdom onbekend. 

Bovenmanuaal. 

Prestant 

Holpijp 8 

Viola di Oamba... 8 

Gemshoorn 8 

Quint 3 

Octaaf. 2 Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Octaaf. 2 

Dulciaan 8 Voet. 

.. 4 Stomme Registers. 

Koppeling. 
Ventiel. 

Aangehangen Pedaal. Organist de Heer VAREL. Het Orgel te Soest (een geschenk van wijlen Prins HBNDRIK 
der Nederlanden), heeft twee klavieren, aangehangen pedaal, 12 spre- 
kende stemmen en is in 1876 door WITTE,, uit Utrecht, geleverd. 

Hoofdmanuaal. Bovenmanuaal. 

Viola 

Holfluit 8 

Fluit 4 Voet. 
Prestant 8 

Bourdon 16 

Octaaf 8 

Octaaf ;... 4 

Fluit 4 

Nazard 3 

Woudfluit 2 

Mixtuur 

Trompet 8 Voet. 

8 Aangehangen Pedaal. Organist de Heer VAN BRUMMELEN. - 129 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Dalfeen (Overijssel) is in 
1808 door SCHEUBR, uit Zwolle geleverd en heeft 6n klavier, aan- 
gehangen pedaal en 12 sprekende stemmen. Voet. 

Prestant (disc.) 8 

Bourdon (disc.) 16 

Holpijp 8 

Quintadeen 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

Quint (bas) 3 Voet. 

Octaaf 2 

Flageolet 1 

Sexquialter (disc.) 2 st. 

Mixtuur 3 st. 

Dulciaan 8 Aangehangen Pedaal. 
Organist de Heer WESSELINK. Bovenmanuaal. Voet. 

. 8 Het Orgel in de Katholieke Kerk te Heerenveen is in 1864 door 
Oebr. ADBMA te Leeuwarden afgeleverd, Het werk heeft twee 
klavieren, aangehangen pedaal en 12 sprekende stemmen. 
Hoofdmanuaal. 

Voet 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Octaaf 2 

Cornet 4 st. 

Trompet 8 Viola 

Violon 8 

Roerfluit 8 

Roerfluit 4 Aangehangen Pedaal. 

Stomme Registers. 

Koppeling. 

Organist de Heer SCHONE. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Wierden heeft 11 sprekende 
stemmen, ten klavier, aangehangen pedaal en is in 1860 door 
C. F. A. NABER, uit Deventer, geleverd. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Viola di Gamba 8 

Octaaf 4 

Flute d'Amour 4 

Quint 3 Voet Woudfluit 2 

Picolo 2 

Mixtuur 

Trompet 8 Aangehangen Pedaal. Organist de Heer J. H. TBR HAAR. - 130 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Harmelen heeft 11 sprekende 
stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 1848 door 
J. BaTz & Co., geleverd. 

Bovenmanuaal. 

Voet. 

Holpijp 8 

Viola 8 

Fluit 4 

Gemshoorn 2 Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 8 

Octaaf 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Mixtuur 24 st. 

Cornet 4 st. Stomme Registers. 

Koppelingen. 

Aangehangen Pedaal. Organist de Heer D. B. BLUBMINK. Het Orgel in de Remonstrantsche Kerk te Utrecht heeft 
twee klavieren, aangehangen pedaal en 11 sprekende stemmen. In 
1866 is dit werk door C. G. P. WITTB geleverd. 

Stomme Registers. Hoofdmanuaal. 

voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Mixtuur ,.. 

Trompet 8 Bovenmannaal. 

Voet. 

Hoffiuit 8 

Gamba 8 

Violine 4 

Roerfluit 4 


Koppelingen. 
Ventiel. 
Calcant. 
Tacet. Aangehangen Pedaal. Organist de Heer J. J. KOOPMAN. Het Orgel in de Luthersche Kerk te Doetinchem heeft 11 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 1853 
door NABBR, uit Deventer, geleverd. 

Hoofdmanuaal. 

Voet 

Prestant 8 

Bourdon ,,... 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Woudfluit 2 

Cornet 3 st. 

Dulciaan 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Holpijp 8 

Viola di Gamba 8 

Flute d' Amour 4 

Gemshoorn 2 Aangehangen Pedaal. Organist de Heer WOLSINK. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Abcoude heefb 11 sprekende 
stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 1864 door 
D. VAN ROSSUM, uit Bodegraven, geleverd. Bovenmanuaal. 

Voet. 

Salicet 8 

HoJpijp 8 

Roerfluit 4 

fAeoline 8 Siomme Registers. 

Koppeling. 
Afsluiting. 
VentieL Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Octaaf 4 

Quint 3 

Woudfluit 2 

Cornet 4 st. 

Mixtuur (has) ... 3 st. 

Trompet 8 

t Be Agoline, een doorslaand tongwerk, is een paar jaar na de 
vervaardiging onbruikbaar geworden. 

Organist de Heer J. TROUW. Aangehangen PedaaL Het Orgel in de Hervormde Kerk te Heukelom is in 1779 door 
Bara, uit Utrecht, geleverd. Het werk heeft 66n klavier, aange- 
hangen pedaal en 11 sprekende stemmen. Voet. 

Prestant ........................... 8 

Bourdon ........................... 16 

Holpijp ......................... ... 8 

Fluit Travers (disc.) ............ 8 

Octaaf .............................. 4 

Gemshoorn ........................ 4 

Quint .............................. 3 Voet. Octaaf 2 

Mixtuur 

Cornet 

Trompet 8 Aangehangen Pedaal. 
Organist de Heer LOOLTEN. Het Orgel in de Luthersche Kerk te Nijmegen heeft 11 spre- 
kende stemmen, 6n klavier, aangehangen pedaal en is door M. VAN DEVBNTER, in 1726 geleverd. Voet. 

Prestant 8 

JBourdon 16 

Viola di Gamba 8 

Holpyp 8 

Octaaf 4 

Fluit Douce 4 

Quint 3 Voet. Super-Octaaf 2 

Mixtuur 4 st. 

Sexquialter 2 st. 

Trompet 8 Aangehangen Pedaal. Registers. 
Ventiel. Tremulant. Organist de Heer C. L. H. ENGEL. - 132 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te 's Heerenberg heeft 11 spre- 
kende stemmen, twee klavieren en aangehangen pedaal. Maker en 
datum onbekend ; het werk is in 1861 door HAFFMANS uit Doetinchem 
en LBICHEL uit Dusseldorf, verbeterd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Viola di aamba... 8 

Octaaf. 4 

Fluit 4 

Quint 3 

(Ruimte voor een 8 vts. 
Tongwerk.) Bovenmanuaal. 

Voet. 

Liefelijk Gedakt... 8 

Flute Travers 8 

Salicionaal 4 

Flute d' Amour 4 

Octaaf. 2 Stomme Registers. 

Ventiel. 
Koppeling. Aangehangen Pedaal. Het Orgel der Hervormde Kerk te Lekkerkerk heeft 66n klavier, 
vrij pedaal, 11 sprekende stemmen en is in 1874 door SCHOLGENS 
& VAN DEN HASPEL, uit Rotterdam, geleverd. Hoofdmanuaal. Voet. Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Oetaaf 2 

Mixtuur 3 st. 

Cornet 6 st. 

Trompet 8 Pedaal. Voet. Bourdon 16 Stomme Registers. 

Pedaalkoppeling. Organist de Heer G-. OSKOM. Het Orgel .in de Hervormde Kerk te 'sGravezande heeft 66n 
klavier, aangehangen pedaal, 11 sprekende stemmen en is in 1818 
door VAN DAM, uit Leeuwarden, geleverd. Voet. 

Prestant (disc.) 16 

Prestant 8 

Viola di Gamha (disc.) 8 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Flftte d' Amour 4 Voet. 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Siflet 1 

Mixtuur 

Sexquialter (disc.) Aangehangen Pedaal. Afsluiting. 
Tremulant. Organist de Heer J. VAREKAMP. - 133 - 

Het Orgel in de Remonstrantsche Kerk te Leiden heeffc 10 spre- 
kende stemmen, en klavier en aangehangen pedaal. In 1855 heeft 
Baxz & Co., uit Utrecht, dit Orgel geleverd. Voet. 
. 4 Voet. 

Prestant ........................... 8 

Bourdon ........................... 16 

Gamba .............................. 8 

Roerfluit ........................... 8 

Octaaf .............................. 4 Fluit 

Quint 3 

Woudfiuit 2 

Mixtuur 3 st. 

Trompet 8 

Aangehangen Pedaal. 

Bourdon 16 voet spreekt vrij op het pedaal. Eene pianotrede kan 
terstond 7 registers al dan niet laten werken. 

Organist de Heer H. D. VAN LING. Het Orgel in de Oud-Katholieke Kerk te Gouda heeft 10 spre- kende stemmen en twee klavieren. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant , 8. 

Holpijp 8 

Fluit Travers (disc.) 8 

Octaaf 4 

Superoctaaf. 2 

Gemshoorn 2 

Siflet 1 Ondermanuaal. 

Voet. 

Holpijp 8 

Viola di Gamba (disc.) 8 

Fluit Gedakt '..>. 4 Stomme Registers. 

Tremulant. Ventiel. Organist de Heer P. J, DE WILDE. Het Orgel in R. K. Kerk te Woerden heeft 10 sprekende stem- 
men, en klavier en aangehangen pedaal. Verdere bescheiden niet 
opgegeven. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 8 

Viola di Gamba 8 

Dwarsfluit (disc.) 8 

Prestant 4 

Fluit 4 Voet. Octaaf 2 

Mixtuur 

Cornet... 

Euphone 8 Aangehangen Pedaal. 
Organist de Heer HOFMAN. - 134 - Manual. Voet. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Kralingen heeft 66n klavier, 
vrij pedaal, 10 sprekende stemmen en is in 1857 door de firma 
BaTz <fe Co., uit Utrecht, geleverd. 

Pedaal. 

Bourdon 16 

van het manuaal spreekt .afeon- 
derlijk in het pedaal. 

Siomme Registers. 

Koppling. 
Ventiel. Prestant 8 

Bourdon 16 

Gamba 8 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Woudfluit 2 

Mixtuur 3 st. 

Trompet 8 Pianotrede. Organist de Heer VAN DBR VALK. Het Orgel in de Christelijk Gereformeerde Kerk te Rotterdam 
(Goudsche Singel), heeit 10 sprekende stemmen, 66n klavier, aan- 
gehangen pedaal. Maker en ouderdom niet bekend. Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Gemshoorn 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Stomrn.e 
Ventiel. Voet. Octaaf .............................. 2 

Cornet .............................. 

Mixtuur ..................... 3, 4 st. 

Trompet ........................... 8 Aangehan&en Pedaal. Tremulant. 

Organist de Heer SCHAAP. Het Orgel in de Koorkerk te IViiddelburg heeft 10 sprekende 
stemmen, 66n klavier, aangehangen pedaal en is omstreeks 1860 
door KAM, uit Rotterdam, geleverd. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Fluit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 Voet. 
Quint 3 

Octaaf. 2 

Cornet 6 st. 

Trompet 8 Aangehangen Pedaal. - 135 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Hattem heeffc lOsprekende 
stemmen , Sen klavier (van E tot C drie gestreept, dus nog geen 
vier octaaf), aangehangen Pedaal (van E tot G). Voet. ! 

Prestant (disc.) 16 

Prestant 8 

8 Octaaf 4 Voet. 

Quint 3 

Octaaf 2 

Openfluit 2 Sexquialter . 8 Roerfluit 4 i Trompet 

Aangehangen Pedaal. 

Uit het volgend versje blijkt dat dit Orgel wel het oudste Tan 
Nederland zal zijn. 

Door Godts loff uit te meten 
Was ick soo heesch gekreten 

Dat mijne keel schier stom 

In hoogen ouderdom 
Nauwelijks geluit kon geeven 
Tot dat het jaer van Seeven 

En Seventigh die quaal 

Genas, en d' suivre taal 
Die 'k nu na maat en regel 
Door d 1 Orgelkonst van HEGEL 

Hier spreke: weder schonck 

Gemeent ! nu ben ick jonck 

Psalm singt met mijn den Heer 

En geeft oock roem aen Hem 

Die mijn oudt lichaam weer 

In blies soo'n nieuwe stem. Anno 1677. B. BORNMAN. Met vergulden letteren staat dit vers achter het Orgel. Het 
werk zelf dateert nog van veel vroegeren tijd. VAN DIJK, uit 
Kampen. heeffc het in 1875 *weder hersteld. 

Organist de Heer B. TEN HAVE. Het Orgel in de Christelijk Gereformeerde Kerk te Rotterdam 
(Raampoortlaan) heeft 10 sprekende stemmen, 66n klavier, aange- 
hangen pedaal en is in 1864 door W. H. KAM, geleverd. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Octaaf.....".........!.....! 4 

Fluit 4 Voet. 

Quint .............................. 3 

Octaaf .............................. 2 

Cornet ........................... 5 st. 

Mixtuur ..................... 4, 5 st. 

Trompet ........................... 8 Aangehangen Pedaal. Pianotrede. 

Organist de Heer KERKHOFP. - 136 - 

Het Orgel in de Christelijk Grereformeerde Nieuwe Kerk te 
Amsterdam heeft 66n klavier, aangehangen pedaal, 10 sprekende 
stemmen en is in 1860 door TER HART geleverd. Prestant 


Voet. 

8 


Octaaf 


Voet. 
9 


Bourdon 


16 


Mixtuur (bas) 2, 


4 st. 
4 st. 
8 


HoloiiD 


8 


Cornet 


Octaaf.... 


4 


Tromnet 


Roerfluit 


4 i 
Quint . . 


3 


Aangehangen Pedaal. 

. Yentiel. 
Organist de Heer WAGERMAN. 
Stoznxaae 
Tremulant Het Orgel in de Prinsenkerk te Rotterdam heeft twee klavieren, 
aangehangen pedaal, 9 sprekende stemmen, en is in 1872 door 
BaTz & Co., uit Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. Voet. Bovenmanuaal. 

Voet. 

Holfluit 8 

Viola di Gamba... 8 
Fluit 4 Pedaal. 

Voet. 

Bourdon 16 

van net hoofdmanuaal 

spreekt vrij op het 

pedaal. Prestant 8 

Bourdon 16 

Octaaf 4 

Doublet 

Cornet 

Trompet 8 

Stomme Registers. 

Koppeling voor de twee Manualen. 

Koppeling Pedaal en Manuaal. Yentiel. 

Organist de Heer W. C. DE LANGE. 

Het Orgel in de Westerkerk te Rotterdam werd in 1878 door 
Barz & Co., uit Utrecht, geleverd, en heeft twee klavieren, vrij 
pedaal en 9 sprekende stemmen. Bovenmanuaal. 

Voet. 

Yiola 8 

Holfluit 8 

Fluit 4 Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestaat 8 

Bourdon 16 

Octaaf 4 

Doublet 

Cornet 

Trompet 8 

Stomme Registers. 

Koppeling voor de twee Manualen. 
Koppeling Pedaal en Manuaal. Ventiel. 

Organist de Heer Joz. SCHRAVESANDE. Pedaal. 

Voet. 

Bourdon 16 

van het hoofdmanuaal 

spreekt vrij op het 

pedaal. - 137 - 

Het Orgel in de Hervormde Kerk te Lichtenvoorde is in 1842 
door ARMBOS, uit Haaksbergen, geleverd en heeft 9 sprekende stem- 
men, een klavier en aangehangen pedaal. Voet. Prestant 8 

Spitsfluit 8 

Gedakt 8 

Octaaf 4 

Gedakt 4 Voet. 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 2, 3 st. 

Trompet (disc.) 8 Aangehangen Pedaal. 

Organist de Heer HUIJNINK. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Zwijndrecht heeft 9 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 1884 
door VAN GELDER, uit Leiden, geleverd. 

Hoofdmanuaal. 1 Bovenmanuaal. 

Voet. 

tPrestant 8 

Salicionaal 8 

Bourdon 8 

fFlute Harmonique 8 

Gemshoorn 4 

tClarinet 8 Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Openfluit 4 

Picolo 2 

fMixtuur 

tCornet , 

JTrompet 8 Aangehangen Pedaal. Stotnme Registers. 

Koppel. VentieL 

De met t gemerkte registers moeten nog aan het werk toege- 
voegd worden. 

Organist de Heer OOSTRUM. Het Orgel in de Christelijk Gereforineerde Kerk te Delft heeft 
een klavier, aangehangen pedaal en 9 sprekende stemmen. Voet. Prestant (disc.) 8 

Holpijp 8 

Prestant 4 

Fluit 4 Voet 

Octaaf ............................ 2 

Octaaf ............................ 1 

Mixtuur ........................ 3 st. 

Cornet ........................... 5 st. Trompet 8 voet. 

Dit Orgel is in 1656 door MORLETS geleverd. Van klavier en 
pedaal ontbreken de onderste noten cis, dis, fis. gis. 

Organist de Heer J. E. KOTTWENHOVEN. - 138 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Oost-Souburg kost /2400, 
heeft 66n klavier, aangehangen pedaal, 9 sprekende stemmen, en is 
door K. M. VAN PUFFELEN, uit Zalt-Bommel, in 1874 geleverd. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Viola di Gamba 8 

Octaaf 4 Voet. 

Fluit 4 

Octaaf 2 

Mixtuur 

Trompet 8 Aangehangen PedaaL Stom-me ZEfcegisters. 
Ventiel. Pianotrede. 

Een dergelijk werk van denzelfden orgelniaker staat in de Her- 
vormde Kerk te Lage Z-waluwe. Het Orgel in de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zwolle heeffc 
9 sprekende stemmen, 66n klavier, aangehangen pedaal en is in 1864 
door VAN Loo, uit Zwolle, geleverd. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Fluit 8 

Octaaf 4 Voet. 
Viola di Gamba 4 

Octaaf 2 

Mixtuur 2, 3 st. 

Trompet 8 

. Aangehangen PedaaL 
Organist de Heer J. BOSCH. Het Orgel in de R. K. Kerk te Middelaar (Limburg) heeft 9 
sprekende stemmen, 66n klavier, aangehangen pedaal, dateert van 
de vorige eeuw, maker niet meer bekend, en is in 1882 door VAN 
NISSELROOIJ, uit Oss, verbeterd. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 8 

Prestant 4 

Viola , 4 

Fluit 4 Voet. 

Octaaf 2 

Flageolet 1 

Mixtuur 3 st. 

Trompet 8 Aangehangen Pedaal. 

Organist de Heer WELLENS. - 139 - Het Orgel in de Engelsche Kerk te Middelburg heeft 9 sprekende 
stemmen, een klavier, aangehangen pedaal en is in 1761 door 
G. STEVENS geleverd. Voet. 

Prestant (disc.) 8 

Holpijp 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

Quint 3 Voet. 

Octaaf 2 

Cornet 

Tertiaan 

Duieiaan 8 

Organist de Heer MATENA. Aangehangen Pedaal. 

Het Orgel in de Ohristelijk Gereformeerde Kerk te Gorinchem 
heeft een klavier met aangehangen pedaal, 9 sprekende stemmen. 
Het werk is door J. MOREAU vervaardigd, wanneer is nietbekend; 
het is een oud werk. Voet. 

Prestant (disc.) 8 

Holpijp 8 

Viola 8 

Prestant 4 

Fluit 4 Voet. 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet 3 St. 

Duieiaan , 8 Aangehangen Pedaal. 

Organist de Heer VAN WIJK. Het Orgel in de Oud-Roomsche Kerk te Hilversum is in 1873 
door de firma B&TZ & Co., uit Utrecht, geleverd en heeft twee 
klavieren, aangehangen Pedaal en 9 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roertiuit 8 

Octaaf. 4 

Mixtuur Bovenmanuaal. 

Voet. 

Viola 8 

Holfluit 8 Flute Travers 

Fluit 8 Stomme Register*. 

Ventiel. 
Koppeling. Aangehangen Pedaal. Organist de Heer VAN Os. - 140 - Het Orgel in de Waalsche Kerk te Groningen, heeffc 9 sprekende 
stemmen, 66n klavier, aangehangen pedaal en is in 1875 door VAN 
OECKBLBN, uit Groningen, geleverd. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Violoncello 16 

Holpijp 8 

Viola di Gamba 8 

Octa&f 4 Voet. 

Quint 2 a / s 

Octaaf 2 

Trompet 8 Aangehangen Pedaal. 
Organist de Heer WINTERWERP. Het Orgel in de Kleine Hervormde Kerk te Vlissingen heeft 66n 
klavier, aangehangen pedaal, 8 sprekende stemmen. Maker en jaartal 
niet bekend. Voet. Prestant (disc.) 8 Holpijp . 
Prestant . 

Fluit 

Quint ..., 8 
4 
4 
3 Voet. 

Octaaf 2 

Mixtuur 

Dulciaan 8 Aangehangen Pedaal. 
Organist de Heer DOMMISSE. Het Orgel in de Doopsgezinde Kerk te Deventer heeft 8 sprekende 
stemmen, *twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 1876 door 
H. G. HOLZGRO-BER, uit Deventer, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Bassethoorn 8 

Octaaf 4 

Woudfluit 2 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Roerfluit 8 

Viola di Gamba... 8 
Roerfluit 4 Stomme Registers. 

Koppeling. Aangehangen Pedaal. Organist de Heer G. W. ROHNER. - 141 - Het Orgel in de R. K. Kerk te Franeker heeffc 8 sprekende 
stemmen, een klavier, aangehangen pedaal en is door GEBR. VAN DAM, 
uit Leeuwarden, gelever^. Voet. 

Prestant I... 8 

Holpijp 8 

Viola di Gamba 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quintfluit 3 Voet 
Gemshoorn 2 

Cornet 3 st. 

(ruimte voor een 8voets 
tongwerk.) Aangehangen Pedaal. 
Organist de Heer F. L. HAMERS. Het Orgel in de Christelijk Gereformeerde Kerk te Rotterdam, 
in de Hoveniersstraat, heeft 8 sprekende stemmen, twee klavieren, 
vrij pedaal en is in 1876 door E. F. WALCKBR & Co., uit Lud- 
wigsburg, geleverd. 

Hoofdmanuaal. Voet. 

Prestant 8 

Gedakt 8 

Viola di Gamba... 8 

Octaaf 4 

Mixtuur 2% Bovenmanuaal. 

Voet. 

Fluit 8 

Salicionaal 8 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 Siomnte Registers. 
Twee koppelingen. Organisten de Heeren P. TOLIIG en VAN DER HOBVEN. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Bergen (N. Holland) heeft 
8 sprekende stemmen, een klavier, aangehangen pedaal en is een oud 
werk dat vroeger in de Luthersche Kerk te Deventer stond. Maker 
en jaartal onbekend. Voet. 

Prestant 4 

Holfluit 8 

Viola di Gamba 4 

Roerfluit f..... 4 

Quint (gedekt) 3 Voet. 

Octaaf 2 

Mixtuur 3 st. 

Kromhoorn 8 Aangehangen Pedaal. 
Organist de Heer J. FRANCKEN. - 142 - 

Het Orgel in de Evangelisch Luthersche Kerk te Tiel is in 
1849 door NABER geleverd, heeft 8 sprekende stemmen, 6n klavier 
en aangehangen pedaal. Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 Voet. 

Woudfluit 2 

Flageolet 1 

Mixtuur 4 st. 

Dulciaan 8 Aangehangen Pedaal. 

Organist de Heer J. A. VAN KRIEKEN. Het Orgel in de Hervonnde Kerk te Baambrugge heeft 7 spre- 
kende stemmen, 6&i klavier, aangehangen pedaal en is in 1863 door 
H. KNIPSCHEER, uit Amsterdam, geleverd. Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 8 

Octaaf 4 

Roerfluit 4 Voet. 

Octaaf. 2 

Mixtuur 4 st. 

Trompet (disc.) 8 

Dulciaan (bas) 8 Aangehangen Pedaal. 

Organist de Heer LEGRIM. Het Orgel in de Oud-Roomsche Kerk te Amsterdam (H. Wille- 
brorduskerk) heeft 66n klavier, aangehangen pedaal, 7 sprekende 
stemmen en is in 1830 door Ba/rz & Co., uit Utrecht, geleverd. Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Viool 8 

Octaaf 4 Voet. 

Roerfluit 4 

Quint 3 

Gemshoorn 2 Aangehangen Pedaal. 

Organist de Heer VAN GREUNINGEN. - 143 - 

Het Orgel in de Kleine Kerk te Zierikzee heeft een klaviermet 
aangehangen pedaal, 7 sprekende stemmeo en is in 1847 door 
STULLING & MAARSCHALKERWEERD, uit Utrecht, geleverd. Voet. Voet. 

Prestant (disc.) .................. 8 Woudfluit ........................ 2 

Holpyp ........... , .................. 8 Dulciaan ........................ 8 

Viola diGamba .................. 8 - 

Octaaf .............................. 4 Aangehangen PedaaL 

Fluit .............................. 4 

Organist de Heer LA BRAND. 

Het Orgel in de Oud-Katholieke Kerk te Delft is in 1867 door 
WITTB, uit Utrecht, geleverd en heeft twee klavieren, aangehangen 
pedaal, 7 sprekende stemmen. 

Hoofdmanuaal. Bovenmanuaal. Stomme Register*. 

Voet. Voet. 

Prestant ............ 8 Holfluit ............. 8 Koppeling. 

Bourdon ............ 16 Gamba ............... 8 Yentiel. 

Octaaf ............... 4 Fluit .................. 4 - 

Woudfluit ......... 2 Aangehangen Pedaal. 

f 
Organist de Heer VAN DER VBN. \ Het Orgel in de Hervormde Kerk te Elst heeft een klavier, 
aangehangen pedaal, 6 sprekende stemmen. Het is in 1861 door 
LINDSEN, uit Utrecht, geleverd. Voet. 

Prestant ................................................ 8 

Holpijp ................................................ 8 

Prestant Combing .................................... 4 

Fluit ................................................... 4 

Octaaf ................................................... 4 

Mixtuur ................................................ Aangehangen Pedaal. 

Organist de Heer RENSE. - 144 - 

Het Orgel in de Hervormde Kerk te Ritthem (Walcheren) heeft 
) e&i klavier, aangehangen pedaal, 6 sprekende stemmen en is in 1873 
? door K. M. VAN PUFFELEN, uit Zalt-Bommel, voor / 1250 geleverd. Voet. Prestant 8 

Holpijp 8 

Salicionaal 8 Voet. 

Octaaf 4 

Fluit 4 Octaaf 2 

Ruimte voor een 8-voets tongwerk. 
Aangehangen PedaaL 

Organist de Heer MEUEHS. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Osch heeft 5 sprekende 
stemmen, 6^n klavier, aangehangen pedaal, en is in 1824 door VAN 
NISSEUIOOIJ, uit Osch, geleverd. Voet. 
Prestant ................. , .............................. 4 

Viola ................................................... 8 

Holpijp ................................................. 8 

Fluit ................................................... 4 

Octaaf ................................................... 2 

Aangehangen Pedaal. 

Organist de Heer CROES. AANHANG-SEL. - 147 _ II Jt * 
148 - to co : H- 50 52. 
' Ill 

3 g. g. e r g 

I 3 inn 00 00 00 00 00 00 00 ! -^d ^ 
G* i">i ** * 

? : ooooooi-jooooooooooaif*' 
HtdQ'rlCp'TlfiiOCQO 

flillllfll ?f i e. 8- 
I - 149 - 

Het Orgel in de St. Anthonis- en Lodewijkskerk te 'a Graven- 
hage heeffc twee klavieren, vrij pedaal en 31 sprekende stemmen. 
Bit werk is in 1870 door W. RUTTER, uit Kevelaer, geleverd. Hoofdmanuaal. 

(Boven.) Voet. 

Prestant 16 


Rugpositief. 

(Beneden,) Voet. 

Vioolprestant ... 8 


Pedaal. 
Voet. 

Subbas 16 


Bourdon 16 


Bourdon 16 


Violoncello 16 


Prestant 8 


Gedakt 16 


Octaaf 8 


HoMip 8 


Salicionaal 8 


Gedakt 8 


Fluit Major 8 


Fluit Dolce . 4 


Violoncello & 


Viola di Gamba... 8 


Fluit Travers 4 


Octaaf. 4 


Octaaf. 4 


Quint 3 


Bazuin .... . 16 


Roerfluit 4 


Woudfluit 2 


Trombone 8 


Ouint 3 


TCTwml'ifin'p'n R 
Octaaf 2 
Stomme Registers. 


Mixtuur 4 st. 
2 Koppelingen. 


Cornet 3 st. 
Ventiel. 


Fagot 16 
Calcant. 


Trompet 8 
Organist d 


> Heer S. J. KNAAPEN. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Zuidbroek is in 1795 door 
H. H. FRBIJTAG <fe SCHNITGER geleverd. Het werk heeft twee 
klavieren, vrij pedaal en 28 sprekende stemmen. Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Speelfluit 4 

Nasat 3 

Octaaf 2 

Woudfluit 2 

Cornet 3 st. 

Mixtuur 46 st. 

Trompet 8 

Vox-Humana 8 Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 4 

Roerfluit 8 

Fluit 4 

Gedakt-Quint 3 

Octaaf. 2 

Speelfluit 2 

Sexquialter... 2,3 st. 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Gedakt 8 

Roerquint 6 

Octaaf 4 

Tfaanin 1(J 

Trompet 8 

Comet 4 4 Blaasbalgen. - 150 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Leens heeft 27 sprekende 
stemmen, twee klavieren, vrij pedaal en is in 1844 door DIK, uit 
Groningen, hersteld. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Quintadena 16 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Speelfluit 4 

Gedakt-Quint 3 

Octaaf. 2 

Mixtuur 46 st, 

Trompet 8 Vox-Humana 8 Rugwerk. 

Voet. 

Prestant 4 

Fluit Douce 8 

Holpijp 8 

Fluit 4 

Nasat 3 

Octaaf. 2 

Quint 1V 2 

Sexquialter 2 st. 

Dulciaan 8 Petal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roer^uint 6 

Octaaf 4 

Mixtuur 46 st. 

Bazuin 16 

Trompet 8 

Cornet 2 Siomme Registers. 

Koppelingen. 
Ventiel. Het Orgel in de St. Dominicuskerk te Utrecht heeft 26 sprekende 
stemmen, twee klavieren en vrij pedaal, Het werk is in 1872 door 
MAARSCHALKERWEERD & ZOON, uit Utrecht, geleverd. Hoofdmanuaal. 

voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Roerfluit 8 

Violon 8 

Octaaf. 4 

Fluit 4 

Quintfluit 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 3 5 st. 

Cornet 5 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Viola di Gamba... 8 

Fernfluit 8 

Quintadeen 8 

Prestant 4 

Roerfluit 4 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Subbas 16 

Octaaf. 8 

Violoncel 8 

Octaaf. 4 

Bazuin 16 

Trombone 8 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Ventiel. 
Calcant enz. - 151 - 

Het Orgel in de Remonstrantsche Kerk te Rotterdam heeffc twee 
klavieren, vrij pedaal en 26 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant ............ 16 

Bourdon ............ 16 

Prestant ............ 8 

Holpijp ............... 8 

Octaaf ............... 4 

Roerfluit ............ 4 

Quint-Prestant .... 3 

Superoctaaf ........ 2 

Woudfluit .......... 2 

Mixtuur ...... 46 st. 

Cornet ............ 5 st. 

Trompet ............ 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 

Salicionaal 8 

Viola di Gamba... 8 

Holpijp 8 

Fluit Traverse.... 8 

Quintadena 8 

Fluit 4 

Octaaf. 2 

Sexquialter 2 st. Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Octaaf 4 

Fagot 16 

Trompet 8 Stomme Registers. 

2 Afsluitingen. 
2 Koppelingen. 
Tremulant. 
Caleantenklok. 6 Blaasbalgen. Organist de Heer J. KWAST. Het Orgel in de R. K. Broederkerk te Grdningen (in 1840 door 
P. VAN OECKELEN geleverd) heeft 26 sprekende stemmen, twee kla- 
vieren en vrij pedaal. Hoofdmanuaal. 

voet. 

Prestant 16 


Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 


Bourdon 16 


HoluiiD 8 


Violon 8 


Octaaf 8 


Holfluit 8 


Holpijp 8 


Gedekt 8 


Fluit Trav. (disc.) 8 


Bazuin 16 


Octaaf 4 


Viola di Gamba... 8 


Trombone 8 


Fluit 4 


Octaaf 4 
Gedekte Quint 3 


Fluit 4 
Octaaf 2 


Open Fluit 2 
Mixtuur .... 4 st. 


Hobo 8 
Trompet 16 


Vox-Humana 8 
Trompet 8 

Organist de Heer J. DE WIT. -^ 152 - Het Orgel in de R. K. Kerk aan de Hartebrug te Leiden is in 
1877 door MAARSCHALKERWEERD & ZOON, uit Utrecht, gelev'erd en 
heeft 25 sprekende stemmen, twee klavieren en vrij pedaal. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Prestant 8 

Harmoniefluit 8 

Violon 8 

Bourdon ^8 

Octaaf 4 

Roerfluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 35 st. 

Cornet 5 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Yiola di Gamba... 8 

Holpijp 8 

Fernfluit 8 

Salicet 4 

Octaaffluit 4 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Subbas 16 

Gedekt 16 

Octaaf. 8 

Gedekt 8 

Octaaf 4 

Bazuin 16 Stomme Registers. 

Koppelingen. 
Ventiel. Het Orgel in de Hervorade Kerk te Markelo (Overijssel) heeft 
twee klavieren, vrij pedaal en 25 sprekende stemmen. Dit werk is 
in 1863 door HAUPT, uit Ostercappelen, geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon "16 

Holpijp 8 

Dubbelfluit 8 

Octaaf 4 

Dubbeffiuit 4 

Quint ',. 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 4 st. 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Viool-Prestant .... 8 

Fluit Travers 8 

Salicionaal 8 

Gedekt 8 

Yiool-Prestant 4 

Klein-Gredekt 4 

Spitsfluit 2 

Hobo 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Subbas 16 

Octaaf 8 

Gedekt 8 

Octaaf 4 

Bazuin 16 

Trombone 8 Stomme Registers. 
3 Afsluitingen. 
2 Koppelingen. 
Noli mi tangere. Organist de Heer W. F. LOOMAN. - 153 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Weesp heeft twee klarieren, 
aangehangen pedaal, 23 sprekende stemmen en is in 1823 door 
Ba-rz & Co. geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 

Gedekt Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 48 st. 

Cornet 5 st. 

Sexquialter 3 st. 

Trompet 8 

Vox-Humana 8 Rugpositief. Voet. 

.. 8 

.. 8 

.. 4 

.. 4 Prestant 

Holpijp , 

Octaaf 

Roerfluit 

Holquint 3 

Gemshoorn 2 

Flageolet 1 

Mixtuur 36 st. 

Sexquialter 2 st. 

Fagot 8 

Aangehangen Pedaal. 

Siomme Registers. 

Afsluitingen. Tremulant. Het Orgel in de R. K, Kerk Geloof, Hoop en Liefde te Amster- 
dam heefb 23 sprekende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal en is 
1826 door VAN DAM geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Roeriuit 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 

Cornet 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 

Fluit Douce 8 

Yiola di Gamba... 8 

Flute d' Amour 4 

Woudfluit 2 

Quint 1% 

Carillon (disc.) 

Dulciaan 8 J Pedaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Subbas 16 

Octaaf 4 

Fagot 16 - 154 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Doetinchem heeft 22 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal en is in 1856 door 
H. HAFFMANS geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 
Prestant 8 

Bourdon 16 

Viola di Gamba... 8 

Bourdon 8 

Octaaf 4 

Flute d f Amour.... 4 

Quint 2 2 / 3 

Octaaf 2 

Mixtuur (bas) ... 3 st. 
Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 

Salicionaal ......... 8 

Holpijp 8 

Roerfluit 4 Gemshoorn 2 

Carillon 3 st. Fagot 8 Pedaal. 

Voet. 

Violon 16 

Subbas 16 

Octaaf. 8 

Dubbelfluit 4 

Bazuin....< 16 Stomme Registers. 

Koppelingen. Organist de Heer OVEKBEEK. Het Orgel in de Betlehemskerk te Zwolle is in 1826 door NABER 
& QTJELHOKST geleverd en heeft twee klavieren, aangehangen pedaal, 
22 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant (disc.).... 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Quintadena 8 

Gedafct 8 

Octaaf 4 

Roerfluit 4 

Quint 3 

Octaaf. 2 

Woudfluit 2 

Mixtuur 5 st. 

Tronapet 16 

Trompet 8 Rugpositlef. 

Voet. 

Prestant 8 

Fluit Trav, (disc).. 8 

Holpijp 8 

Viola di Gamba... 8 

Octaaf 4 

Dolcefiuit 4 

Octaaf 2 

Carillon (disc.).. 3 st. 

Clarinet 8 Stomme Register*. 

Koppeling. 
Afsluitingen. 
Tremulant. 
Ventiel. Aangehang-en Pedaal. Organist de Heer J. C. VAN APELDOORN. - 155 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Sluis, in 1824 door GEBR. VAN rBTEGHBM, 

en 21 sprekende 
Hoofdmanuaal. 

$ Prestant 


uii u-ent, geievera, neett twee klavieren, vrij pedaal 
stemmen. 

Ondermanuaal. \ Pedaal. 
Voet. voet. Voet. 

.. 8 Prestant .... - 4 PrvxH-ant 


J Holpijp 


8 Holpiip 


8 Bourdon 16 


i Roerfluit 


8 Salicionaal .... 


8 Holpijp 8 


c Prestant 


.. 4 Fluit 


4 j Octaaf 4 


Fluit 


.. 4 Doublet 


2 I Basson 16 


Quint 


3 
Octaaf 

Stomme Registers. 

. 
2 Koppelingen. 

Afsluiting. 
Yentiel. 
Tremulant. 
Vox Futura. 

Organist de Heer J. P. BAL. 


Fluit 


o 


< Cornet 


5 st. 
. 8 


( Trompet 


* Clairon 


.. 4 


i 

i 
i 

Het Orgel in de Waalsche Kerk te Rotterdam heeft twee kia- 
vieren, vrij pedaal en 22 sprekende stemmen. WITTE (firma Baxz & Co.) 
leverde dit werk in 1865. Hoofdmanuaal. 
Bovenmanuaal. 


Pedaii. 
Voet. 


Voet. 


Voet. 


Prestant 


. 8 


Prestant 8 


Subbas . ... 16 


Bourdon 


16 


Holfluit 8 


Octaaf 8 


Roerfluit 


. 8 


Gamba 8 


Fluit 8 


Octaaf 


4 


Salicet 4 


Octaaf 4 


Fluit 


4 


RoArflnit 4 


Basson 16 


Quint 


. 3 (remshoorn ^ 


Trombone 8 


\VniiHflnit. 


2 


Dulciaan 8 
Mixtuur 3, 


4 st. 
Stomme Registers. 


Trompet ...., 


8 


Crescendotrede voor 
het tweede Manuaal. 


2 Koppelingen. 
Caleant. 
Pianotrede voor 


het 
Ventiel. 


Hoofdmanuaal. 


! 


Organist de Heer L. F. BRANDTS BUYS. Rugwerk. - 156 - 

Het Orgel in de Pelstergasthuiskerk te Groningen heeft twee 
klavieren, aangehangen pedaal en 20 sprekende stemmen. De naam 
van den orgelmaker is niet bewaard gebleven, het werk dateert 
van 1774 en is in 1852 verbeterd door VAN OECKELEN. 

Stomme Registers. 
Voet. 

Prestant 4 

Holpijp 8 

Holfluit 8 

Viola di Gamba... 8 

Pluit 4 

Octaaf 2 

Fluit 2 

Dulciaan 8 2 Afsluitingen. 

Windlosser, 

Calcantenklok. 

Aangehangen Pedaal. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Quint :.... 3 

Octaaf. 2 

Fluit 2 

Mixtuur 4, 5 st. 

Comet 

Fagot 16 

Trompet 8 Be Koppeling geschiedt door achteruitschuiving van het Boven- 
klavier (Rugwerk.) 

Organist de Heer R. W, KBIZER. Het Orgel in de St. Laurenskerk te Franeker heeft 20 sprekende 
stemmen, twee klavieren, vrij pedaal en is in 1842 door VAN DAM & 
ZONEN geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 

Cornet 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Fluit Dolce 8 

Viola 8 

Flftte d' Amour ... 4 

Gemshoorn 2 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Octaaf 8 

Octaaf 4 

Bazuin 16 

Trompet 8 - 157 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Hillegersberg heeft twee 
klavieren, aangehangen pedaal en 19 sprekende stemmen. MEERE, 
uit Utrecht, heeft dit werk geleverd. HoofdmanuaaJ. 

Voet. 

Prestant 8 


Bovenmanuaai. 

Voet. 

Prestant 4 


Siomma Registers. 

Afsluitingen. 
Koppelingen. 


Bourdon 16 


Pluit Dolce . 8 


Octaaf 4 


Viola di Gamba... 8 
Fluit Trav. (disc.) 8 
Woudfluit 2 


Aangehangen Pedaal. 


Pluit 4 


Quint 3 


Octaaf 2 


Gtedekte Fluit 2 


Mixtuur 46 St. 


Sifflet 1 


Cornet 5 st. 


Vox-Humana 8 


Trompet 8 

Het Orgel in de Doopsgezinde Kerk te Haarlem, in 1884 door 
FLAES, uit Amsterdam, geleverd, heeft/ 7450 gekost en bezit 18 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, vrij pedaal. Hoofdmanuaal. 
\ 

Prestant 


oet. 

g 


Bovenmanuaal 
Prestant 


Voet. 
8 


c 
Pedaal. < 

Voet. 

Subbas 16 < 


Bourdon 


16 


Salicionaal 


8 


o.t^f * 


Roerfluit . .. . 


8 


Holoii D 


8 


Holfluit (Open) ... 8 


Octaaf 


4 


Viola di Gamba.. 


, 8 


Fagot 16 [ 
Quint 


8 


Roerfluit 


4 
Octaaf 


?, 


Stomme Registers. 


Cornet 4 


st 


Koppelingen enz. 

/ 


Mixtuur 3 


st, 


t 


Trompet 


8 


I - 158 - Het Orgel in de Hervormde Kerk te Zoetermeer heeft 19 spre- 
kende stemmen, twee klavieren, aangehangen pedaal en is in 1837 
door N. A. LOHMAN geleverd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Bovenmanuaal. 
Vo 
Prfistnnt, 


et. 
4 

8 
8 
8 
4 
2 
1 
8 


Stomme Registers. 

Afsluitingen. 
Koppeling. 


Bourdon 16 Roerfluit 


HolpilT) 8 Qiiint,Ad0na. 


3 Blaasbalgen. 


rjr * 

Octaaf 4 


Viol, di Gam. (disc.) 
Fluit 


Openfluit 4 


Aangehangen Pedaal. 

rnsum is in 1829 door 
skende stemmen, twee 

Stomme Registers. 

2 Afsluitingen. 
Koppeling. 


Roerfluit 4 


Woudfiuit 


Quint * 3 


Flageolet 


Octaaf. 2 


Dulciaan 


Cornet 3 st. 
Mixtuur 35 st. 


Trompet 8 


Het Orgel in de 
LOHMAN & ZOON gele 
klavieren, aangehangei 

Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 


Hervormde Kerk te 
verd en heeft 18 
i pedaal. 
Rugwerk, 

V 

Prestant 


Fa 
spn 

oet. 

4 
16 
8 
8 
4 
o 

8 


Bourdon 16 


Gedakt (disc ) 


Quintadena 8 


TTfiliiii'n 


Viola di Gamba... 8 
Octaaf 4 


Fluit Trav. (disc.) 
Fluit . ... 


Aangehangen Pedaal. 


Roerfluit 4 


Woudfluit 


Quint 3 


Dulciaan 


Octaaf 2 
Mixtuur 3, 4 st. 
Trompet 8 


Vox-Hutnana 8 - 159 - Het Orgel in de Evangelisch Luthersche Kerk te Dordrecht 
heeft twee klavieren , aangehangen pedaal en 17 sprekende stemmen. 
Maker en ouderdom niet meer bekend; A. VAN DEN HASPEL, uit 
Rotterdam, heeft het werk in 1872 geheel vernieuwd. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Pluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 

Cornet 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Holpijp 8 

Viola di Gamba 8 

Gemshoorn 4 

Fluit 4 

QuintfLuit 3 

Woudfluit 2 Aangehangen Pedaal. Stomme Registers. 
Koppeling. 

Organist de Heer C. A. BOUMAN. Het Orgel in de Oudezijds-Kapel te Amsterdam, in 1865 door 
FLAES <fe BRUNJES geleverd, heeft twee klavieren, vrij pedaal en 
17 sprekende stemmen. 

Hoofdmanuaah I Bovenmanuaal. 

Voet. I 

Prestant 8 Bourdon 16 

Roerfluit 8 Octaaf.... 
Roerfluit . 
Quint 4 Voet. 

Prestant 8 

Baarpijp 8 

Salicionaal 8 

Quintadena 8 Octaaf 2 

Terts 

Mixtuur 4 st. 

Trompet 8 

Op het Hoofdma- 
nuaal is plaats voor 
een Cornet; alles is 
zeer ruime mensuur. Octaaf 4 

Openfluit 

Dulciaan 8 Pedaal. 

Voet. 

Bourdon 10 

van het Manuaal 

spreekt vrij op het 

Pedaal. Stomme Registers* * I Koppel Pedaal, Hoofd- 
manuaal. 

Koppel Pedaal, Boven- 
manuaal. 
j Manuaalkoppel. 
Afsluitingen. 
Ventiel: | 3 Blaasbalgen. 
Organist de Heer C. A. KNIPSCHEEH. - 160 - Het Orgel in de Amstelkerk te Amsterdam heeft twee klavieren, 
aangehangen pedaal, 16 sprekende stemmen en is in 1842 door 
Baiz & Co. geleverd. 

Bovenmanuaal. 

Voet. 

Holpijp 8 

Viola di Gamba... 8 

Salicionaal 4 

Roerfluit Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 16 

Prestant 8 

Roerfluit 8 

Octaaf 4 Gemshoorn 4 

Quint 3 

Octaaf , 2 

Mixtuur 48 st. 

Cornet 5 st. 

Trompet 8 Quintfluit 3 

Gemshoorn 2 Stomme Registers. 

Afsluitingen. 
Koppeling. 

Aangehangen Pedaal. Het Orgel in de Hervormde Kerk te Monster, in 1827 door 
VAN DAM geleverd, heeft twee klavieren, aangehangen pedaal en 
15 sprekende stemmen. Hoofdmanuaal. 

Voet. 

Prestant 8 

Bourdon 16 

Holpgp 8 

Octaaf 4 

Pluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur 

Cornet 

Trompet 8 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Prestant 4 

Fluit Dolce 8 

Viola 8 

Flute d'Amour , 4 

Dulciaan 8 Aangehangen Pedaal. - 161 - Het Orgel in de Oud-Katholieke Kerk te Dordrecht, in 1842 
door KAM <fc VAN DER MEULEN, uit Rotterdam, geleverd, heeft twee 
klavieren, aangehangen pedaal en 10 sprekende stemrnen. HoofdmanuaaL 

Voet. 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

Octaaf. 2 Bovenmanuaal. 

Voet. 

Holpijp 8 

Viol, di Gam. (disc.) 8 

Salicionaal 4 

Fluit 4 

Woudfluit 2 Stomme Registers. 

Koppeling. 
Ventiel. Aangehangen Pedaal. Organist de Heer VAN DER VEN. Te Roermond zijn de Orgels in de twee Hoofdkerken zoo weinig 
beiuidend, dat mi) is verzocht ze niet te vermelden. Te Hoorn 
in de Groote Kerk (Organist de Heer UTERMOHLEN) is het Orgel 
een paar jaar geleden verbrand ; de firma Baxz & Co. zal een nieuw 
Orgel daarstellen. Ook is voor de Luthersche Kerk te Amsterdam 
een nieuw Orgel bij dezelfde firma besteld. In de Remonstrantsche 
Kerk te Delft (Organist de Heer KOOREVAAR), in de Remonstrantsche 
Kerk te Amersfoort (Organist de Heer SCHWEINSBERG) en in de 
Doopsgezinde Kerk te Zwolle (Organist de Heer A. DE LIEFDE) 
zijn geen Kerkorgels, maar Harmoniums. Ook zijn er, jammer ge- 
genoeg , nog gemeenten in ons land (b.v. Kruiningen en Veere) waar 
de Kerkbesturen een Orgel als overbodige weelde besehouwen. 
Behalve echter in de drie bovengenoemde Kerken, zijn er nog vele 
anderen, waar een Harmonium de dienst van Kerkorgel vervult. 
De Organisten zullen echter wel begrepen hebben, dat het niet 
de bedoeling was daarvan de dispositie te doen dnikken. - 162 - ^H^GQOOOOOffi^O^d 

P Jf S S. P-^S - S. 3 

^ hS S3* P p S P *rT B* OQ 

l i-lf-P-l^if 

: ct-' : : 2 f i>5 g. tb 

* & - 

S" ** r 


8 


! i ! M j ! ! 8 

: i : 


; i ; i ; ; i I s oo oo 00 00 00 ? c g *i CQ ^j p o -d ^ 

B- 5 ff | & 3 I 

'"in 

r ^ F : S 

t ' CO | 00 oo oo r cc 


s. 


a 


-< 


^ 


I 


i 
00 

1 


CT 

1 

V> 

a- ^ S oo I I: 8- 3- * S* 2L 

* CT ^ CD ?; &-i g- 8. * I 

s 21 <8 oo a 


grootte getal pijpjes van den noodigen wind te voorzien, 
moest een lederen zak voortaan die taak vervullen. Alvorens dit werk te sluiten, wil ik, op verzoek ? 
van sommige belangstellenden , in korte trekken c 
het ontstaan van het Orgel hier bijvoegen. ? 

Men mag aannemen dat het Orgel al in vroege I 
tijden bestond; immers de overlevering deelt mede, \ 
dat in de 4 e eeuw na Christus geboorte twee Orgels ; 
in den Tempel te Jeruzalem geplaatst war en, ; 

Dat het Orgel in de eerste tijden zeer gebrekkig 
was, laat zich denken. De herders vervaardigden, 
met tevreden met eene fluit, waarop zij niet ge- 
noeg tonen naar hun zin konden voortbrengen, eene 
zoogenaamde Pansfluit. Deze Pansfluit bestond nit 
eenige naast elkander geplaatste en in toonhoogte 
verschillende pijpjes, die alien in eene pijp aan den boven- 
; kant eindigden; men blies den wind in de pijpjes door 

i 

5 middel van den menschelijken adem en hield met de 
( vingers de pijpjes, die geeii geluid mochten geven, dicht. 
| Daar echter dit instrument op den duur niet meer vol- 

s 

> deed, vervaardigden de herders later een kastje, boorden 

\ boven in het deksel gaten , waarin zij de verschillende 

j pijpen plaatsten; en toen de menschelijke adem niet 

$ meer bij machte bleek om het inmiddels ook ver- 164 

Later werd ook de lederen zak niet meer vol- 
doende bevonden voor de telkens grooter wordende 
kast (windlade) en het steeds aangroeiend getal 
pijpen, en van toen af voerde men de blaasbalgen in, 
die, destijds zoo onvolkomen, thans nog k een 
gewichtig deel van het Orgel uitinaken. 

Ongeveer 120 jaar v66r CERISTUS vond KTESIBIUS 

eene belangrijke verbetering uit; hij wist namelijk 
< 
J door middel van warm water de wind eene gelijke 

| drukking te geven, waardoor de toon natuurlijk ook 
! beter werd, men noemde het instrument toen water- 
orgel. In dien tijd schijnt men ook de toetsen uit- 
\ gedacht te hebben. Deze toetsen waren zeer lomp, 
\ ongeveer V* Meter lang, iets minder breed en werden 
met de vuisten geslagen. Langzamerhand op verbe- 
tering bedacht zijnde, begon men in de 7 e eeuw de 
schepbalgen te vervaardigen. 

Van af 640 na CHRISTUS werden de Orgels in 
Engeland in de Kerken geplaatst; in Duitschland ge- 
schiedde dit eerst in 812, toen KAREL BE GROOTE te 
Aken een Orgel, met pijpen van lood en van schep- 
balgen voorzien, liet bouwen. 

In de 8 e en 9 e eeuw verfraaide men de Orgels 
en liet dezelve van zilver en zelfs van goud vervaar- 
digen. In de ll e eeuw werd in de Domkerk te 
Maagdenburg een Orgel geplaatst met 16 toetsen; in 165 

de 12 e eeuw vermeerderde men het aantal toetsen en 
plaatste op iederen toets 2 of 3 pijpen, in quart of 
decline gestemd. In de 14 e eeuw begon men de 
toetsen minder lomp te maken en deze allengs tot de 
tegenwoordige gedaante te brengen. 

Omstreeks 1350 maakte N. FABER (de oudste 
Orgelmaker) een Orgel voor de Domkerk te Halberstadt; 
de toetsen liepen van groot B tot eengestreept A. 
10 Trappers waren benoodigd om de wind uit de 
vouwbalgen (ten getale van 20) te leveren. 

In de 15 e en 16 e eeuw werden de Orgels meer 
en meer volkomen. Orgelmakers stonden op (RUDOLF 
AQRICOLA, SCHNITGER, COMPENIO enz.j, verbeterden, 
vonden nieuwe pijpwerken uit, die verschillende instru- 
menten in klank moesten nabootsen, vermeerderden 
het aantal toetsen tot 4 octaaf (hoewel de lage cis, 
dis, fis en gis tot in de 18 C eeuw bleven ontbreken) 
en voerden de zoogenaamde spaanbalgen (eene uitvin- 
ding van HANS LOBSUSTOER) in. 

Van dien tijd af was het Orgel onmisbaar ge- 
worden en legden de Kerkbesturen er zich op toe 
hunne bedehuizen met die kostbare instrumenten te 
verrijken. Steeds bedacht men nieuwe registers of 
veranderde de reeds bestaande dermate, dat ze meer 
aan hunne naam beantwoordden. De looden pijpen 
werden vervangen door houten en tinnen en men ver- 166 -- vaardigde ze ook van een mengsel uit tin en lood 
bestaande. Ook de tongwerken dateeren van dien tijd. 
De 17 e en 18 e eeuw daarentegen muntten niet 
uit door vooruitgang. Men besteedde toen alle moeite 
en tijd om het instrument, wat het uiterlijke betrof, op 
te sieren, doch in plaats van zich met eenvoudige versier- 
selen tevreden te stellen, werd het Orgel tot kinderspel > 

verlaagd. Men vervaardigde mechanische engelen, > 

s 
zonnen, sterren, vogels enz. en plaatste die boven en > 

op zij van het 'Orgel, zoodat in plaats van te stichten, > 

het Orgel tot ontstichting en afleiding diende. > 

Gedurende de 18 e eeuw werd men verstandiger, en ; aan bekwame Orgelmakers van dien tijd is het voor- < 

namelijk te danken, dat het Orgel werd wat het nu is: het | 

meest volkomene en heerlijkste van alle bestaande ^ 

muziek-instrumenten. Ook in ons land hebben be- I 

roemde Orgelmakers geleefd, waarop wij met trotsch ; 

kunnen wijzen en waarvan ik eenige zal opnoemen. \ 

RUDOLPH AGEICOLA. . . . leefde in de 15 e eeuw. j 

ADRIAAN PIETERSZ ..... 15 e j 

HENDRIK NIEUWENHOFF 16 ,, \ 

JAN BESTEVAER ....... , 16 e < 

A. BOSCH ........... 17 e I 

HAGEBEER ...... .... 17 C 1 

CHRISTIAAN MULLER ... 18 e 

JEAN MOREAU ........ 18 e ; 167 

FREYTAG leefde in de 18 e eeuw. 

C. HOORNBEEK , 18* 

H. H. HESS 18* 

J. DUIJSCHOT 18* 

J. MITTENREITER 18 e 

De Familie SCHNITGER leefde van de 16 e tot de 
18 e eeuw; steeds ging de firma van Vader op Zoon 
over, thans is het geslaeht als Orgelmaker uitgestorven. 
De firma VAN OECKELEN (uit Haren, prov. Gror.ingen) 
en VAN DAM (uit Leeuwarden) bestaan nog. De 
Firma's MEERE, TIMPE, alsook KAM & VAN DER MEULEN 
(alien uit deze eeuw) zijn verdwenen. BaTZ & Co. (uit 
Utrecht) echter, alsook de firma MAARSCHALKERWEERD 
(uit Utrecht) houden met nog meer anderen in ons land 
den naam van Orgelmakers niet alleen waardig op , niaar 
kunnen zich, mijns inziens, gerust met anderen uit 
het buitenland meten. 

Gedurig voert men weer nieuwe verbeteringen in; 
men heeft onder anderen thans te Londen enteLyon 
een Orgel geplaatst, waarbij de electriciteit is toegepast. 

Ons land is steeds rijk geweest aan prachtige 
Orgels, het beste bewijs is dit boek met disposities; 
dat in ons land de kunst van Orgels bouwen en Orgels 
bespelen ook in het vervolg steeds hoog in eere mag 
gehouden worden, is mijn oprechten wensch. 

M. H. VAN T KRUIJS. BLADWIJZEB. Aaltcn Hervormde Kerk 2 65 

Abcoude Hervormde Kerk 1 131 

Alblasserdam Hervormde Kerk 1 120 

Alkmaar Groote Kerk 1 147 

* Kapelkerk 1 91 

Almelo Hervormde Kerk 3 44 

Doopsgezinde Kerk 1 116 

Alphen Hervonnde Kerk 3 75 

! Ameide Hervormde Kerk 3 104 

1 Amerongen Hervormde Kerk 1 107 

Amersfoort Groote Kerk 1 38 

! Luthersche Kerk 1 124 

| Amsterdam Nieuwe Kerk 1 22 

Oude Kerk 1 12 

I Westerkerk 2 36 

! Amstelkerk 1 160 

| Ouderzijds-Kapel 3 159 

Remonstrantsche Kerk 2 71 

Nieuwe Luthersche Kerk 1 19 

; Doopsgezinde Kerk 2 78 

Roomsch Katholieke Kerk 3 153 

Oud-Roomsche Kerk 3 142 

! v) Cliristelijk Gereformeerde Kerk ... 3 136 

Paleis voor Yolksvlijt 3 21 

' Apeldoorn Hervormde Kerk 3 39 

Arnhem Groote Kerk 4 20 

I Koepelkerk 1 85 

| Luthersche Kerk 3 72 

! Assen Hervormde Kerk 3 90 

! Baambrugge Hervonnde Kerk 1 142 

! Beekbergen Hervonnde Kerk 1 123 

> Bergen Hervormde Kerk 3 I* 1 

! Bergen op Zoom Roomsch Katholieke Kerk 2 31 

! Groote Kerk 1 70 

j Bodegraven Hervormde Kerk 2 127 

) Bolswarcl Groote Kerk 1 27 

I Boskoop Hervonnde Kerk 3 89 

j Boxmeer Roomsch Katholiefce Kerk 3 75 

> Breda Cathedrale Kerk j[ 148 

> Breukelen Hervormde Kerk j 120 

} Broek in Waterland Hervonnde Kerk 1 105 

] Brummen , Hervormde Kerk 2 77 

) Buren Hervonnde Kerk j 119 ; - 170 - 

Pag. 

Dalfseu Hervormde Kerk ^ '129 

Delft Nieuwe Kerk 1 20 

Nieuwe Kerk (Oude Orgel) 3 102 

< Oude Kerk 1 32 

* Fransche Kerk * 70 

; Luthersche Kerk * 08 

Oud-Roomsche Kerk 2 143 

Christelijk Gereformoerde Kerk .. 3 137 

Delfshaven Hervormde Kerk 2 /I 

De Rijp Hervormde Kerk 2 10i 

'. Deventer Groote Kerk 1 23 

', Roomsch Katholieke Kerk 2 47 

Doopsgezinde Kerk 3 140 

Dokkum Hervormde Kerk 2 84 

Doetinchem Hervormde Kerk 4 154 

; Luthersche Kerk 4 130 

Dordrecht Groote Kerk 1 17 

> St. Nicolaaskerk 1 61 

* St. Bonifaciuskerk 2 88 

] Luthersche Kerk 1 159 

> Oud-Katholieke Kerk 2 161 

Eenrum Hervormde Kerk 2 49 

p Elburg Hervormde Kerk 2 48 

j Elst Hervormde Kerk 1 143 

; Epe Hervormde Kerk 2 127 

5 Farnsum Hervormde Kerk 2 158 

Franeker St. Laurenskerk 2 150 

] Roomsch Katholieke Kerk 2 141 

( Gennep Roomsch Katholieke Kerk 4 68 

( Goes Hervormde Kerk 2 53 

; Goor Hervormde Kerk 2 107 

Gorinchem Hervormde Kerk 2 40 

j Luthersche Kerk 2 121 

; Christelijk Gereformeerde Kerk .. 3 139 

j Gomla St. Janskerk 2 14 

( St. Joseph kerk 3 54 

= Oud-Roomsche Kerk 3 133 

; Gtave St. Elizabethskerk 2 95 

' f ' Gravcnhage Groote Kerk 2 H 

Nieuwe Kerk 2 56 

! Kloosterkerk 2 87 

Remonstrantsche Kerk 3 70 

Luthersche Kerk 2 37 

; St. Theresiakerk 2 44 

> St. Anthonie en Lodewijkskerk .. 3 149 

'. Oud-Roomsche Kerk 2 102 

; Koninklijke Muziekschool 3 125 

' Gravezande Hervormde Kerk 3 132 - 171 - 

Pag. 

Groningen Martinikerk ^^ 2 ^..... 15 

Nieuwe Kerk 1 29 

Pepergasthuiskerk 1 86 

Pelstergasthuiskerk * 156 

Waalsche Kerk 3 140 

Roomsch Katholieke Broederkerk 3 151 

Haaksbergen Hervormde Kerk 1 117 

Haarlem Groote Kerk 1 10 

St. Dominicuskerk 3 8 

Luthersche Kerk 3 77 

Doopsgezinde Kerk 1 157 

Harderwyk Hervormde Kerk 1 72 

Harlingen Nieuwe Kerk 1 45 

Westerkerk 3 96 

Harmelen Hervormde Kerk 3 130 

Hasselt Hervormde Kerk 1 60 J 

Hattem Horvormde Kerk 1 135 i 

's Heerenberg Hervormde Kerk 1 132 5 

Heerenveen Roomsoh Katholieke Kerk 1 129 c 

Heerlen Roomsch Katholieke Kerk 3 52 

Hettevoetsluis Hervormde Kerk 3 122 

'* Hertogenbosfih St. Janskerk 2 30 

' St. Pieterskerk .'. 1 24 

Hervormde Kerk 1 67 

Heukelom Hervormde Kerk 1 431 

HiUegersberg Hervormde Kerfc 2 157 

HUoermm Roomsch Katholieke Kerk 2 65 

Oud-Roomsche Kerk 1 139 

Hoorn Rooms^h Katholieke Kerk 2 63 

Jutphaas Roorasch Katholieke Kerk v 1 427 

Kampen Bovenkerk 1 46 

. Christelijk Gereformeerde Kerk ... 2 409 

Kralingen Hervormde Kerk 3 134 ^ 

Kuilenburg Hervormde Kerk 1 80 

Lage Zwaluwe Hervormde Kerk 3 438 

Laren Hervormde Kerk 3 428 | 

teem Hervormde Kerk 1 450 <; 

Leerdam Hervormde Kerk ^ 80 <; 

Leeuwarden Galiierkerk 3 55 J 

Doopsgezinde Kerk 1 87 < 

Waalsche Kerk 1 415 

Chrigtelijk Gereformeerde Kerk .. 3 412 \ 

Leidw St Pieterskerk 1 34 i 

Hooglandsche Kerk 1 84 < 

Marekerk 2 67 * f 

Waateche Kerk 1 90 \ 

Lttttersche Kerk I 58 < RerawistmnteeheKerk 2 .... 433 - 172 - \ 

Pag. \ 

Leiden Roomsch Katholieke Kerk J 152 ' 

Christelijk Gereformeerde Kerk ... 3 1(H 

Lekkerkerk Hervormde Kerk 1 132 ^ 

Lemwer Hervormde kerk * 76 r 

Lichtenvoorde Hervormde Kerk 2 137 > 

? Lochem Hervormde Kerk ^ 97 j,- 

< Loenen a\d. Vecht Hervormde Kerk 3 114 J 

Maassluis Hervormde Kerk * 28 

; Maastricht St. Servaasfcerk 1 25 ) 

< Hervormde Kerk * 125 > 

J Markelo Hervormde Kerk 1 152 J 

> Afedemblik Hervormde Kerk 1 74 ^ 

& Roomsch Katholieke Kerk 3 103 ; 

Meppel Hervormde Kerk 2 93 s 

Middelaar Roomsch Katholieke Kerk 3 139 ( 

Middelburg Nieuwe Kerk 4 55 } 

Oostkerk * 41 

Koorkerk 4 134 

Waalsche Kerk 4 94 

Engelsche Kerk * 139 b 

Luthersche Kerk 1 106 \ 

Doopsgezinde Kerk 3 128 { 

Midwolde Hervormde Kerk 1 46 / 

Monstei* Hervormde Kerk 3 160 

Moordrecht Hervormde Kerk 1 82 j 

Muiden Hervormde Kerk 2 97 < 

Naaldwijk Hervormde Kerk 1 83 ( 

Need* Hervormde Kerk 4 95 

Nieuw-Lekkerland Hervormde Kerk ^ Ill 

Noordwyk Hervormde Kerk 2 99 

Nijkerk Hervormde Kerk 1 85 

Nijmegen Groote Kerk 1 13 

Luthersche Kerk 2 131 

Oirschot Roomsch Katholieke Kerk 3 49 

Oldenzaal Hervormde Kerk 3 118 

Oosiburg ....' Hervormde Kerk 3 105 

Oost-Souburg ,. Hervonnde Kerk 3 138 : 

Ootmarsum Hervormde Kerk 1 83 ; 

Osch Hervormde Kerk 3 144 ] 

Oud-Beyerland Hervormde Kerk 1 108 { 

Oudewater Hervormde Kerk 1 59 ; 

Oud-Heusden Hervormde Kerk 4 115 s 

Oude Pekela Hervormde Kerk 1 92 ( 

Purmereiid Hervormde Kerk ^ 35 5 

Roomsch Katholieke Kerk 3 79 ; 

Putten Hervormde Kerk 1 119 j 

Puttershoek Hervormde Kerk 1 114 ^ 

Jihetien Hervormde Kerk 3 50 5 - 173 - 

Pag. 

Ridderkerk Hervormde Kerk ^ 3 143 ^ 

Rittheni Hervormde Kerk 3 144 ,; 

Rotterdam Groofce Kerk 4 8 > 

> Groote Kerk (oude Orgel) ? 3 s 

Zuiderkerk 4 33 / 

Oosterkerk 3 gj ; 

Prinsenkerk 3 130 $ 

Westerkerk 4 136 ] 

Luthersche Kerk 3 73 ,; 

> % Remonstrantsche Kerk -? 151 ) 

Waalsche Kerk 2 155 I 

Duitsche Kerk 3 94 

Engelsche Kerk 3 joi ) 

Doopsgezinde Kerk 3 GO 

- St. Anthoniuskerk 3 51 

St. Dominicuskerk 4 57 

R. K. St. Laurenskerk 4 64 J 

R. K. Kerk (H. Hart) 4 78 ] 

Oud-Roomsche Laurentiuskerk 4 73 I 

Paradijskerk 1 ........ 93 5 

Christ, Geref. Kerk (Goudsche Singel)3 134 ; 

Christ. Geref: Kerk (Raampoorflaan) 3 135 I 

Christ. Geref. Kerk (Hoveniersstraat) 4 141 

Rijssen Roomsch Katholieke Kerk 3 117 

Sappemeer Hervormde Kerk 1 112 $ 

Scheveningen Christelijk Gerefonneerde Kerk .... 2 100 ^ 

Schiedam Groote Kerk 2 46 j 

0. L. Vrouwenkerk 1 47 J 

Roomsch Katholieke Kerk 1 52 < 

Oud-Roomsche Kerk 1 126 ] 

Christelgk Gerefonneerde Kerk .... 3 109 ] 

Schoonfiouen Hervormde Kerk 3 123 \ 

Sliedrecht Hervormde Kerk 1 62 ; 

Sims Hervormde Kerk 4 155 

Sneek Martinikerk 2 43 c 

Soest Hervormde Kerk 3 128 ^ 

Spijkenisse Hervormde Kerk 2 106 ! 

Stad Vollenhove St. Nicolaaskerk 1 58 , 

Steeiibergen Roomsch Katholieke Kerk 4 6(3 \ 

Steenwijk Groote Kerk 1 57 ; 

d 0. L. Vrouwenkerk 1 110 j 

Stryen Hervormde Kerk 1 81 | 

Tid Groote Kerk 4 82 / 

Luthersche Kerk 4 142 

TiUnirg Groote Kerk 1 66 ; 

Thorn St Michaelskerk 2 48 ; 

Uithooni Hervormde Kerk 1 121 > 

Uithuizen Hervormde Kerk 1 53 ; 

< - 174 - 

Pag. r 

Domkerk * 18 ; 

Buurkerk 1 50 < 

St. Janskerk 1 102 >' 

Willebrorduskerk 3 110 \ 

St. Dominicuskerk ? 150 J 

Reznonsfcrantsche Kerk 3 130 

Luthersche Kerk 1 124 \ 

Waalsche Kerk 3 89 

Hervormde Kerk 3 91) > 

\ Vlaardinyen Hervormde Kerk 1 62 J 

( Vlissingen Groote Kerk 3 54 

Kleine Hervormde Kerk 3 140 

) Voorburg Hervormde Kerk 1 81 

j Voorschotcn Hervormde Kerk 2 116 

,J Vucht If. Petruskerk 3 113 < 

> Warniond Hervormde Kerk 1 Ill < 

; Weert St. Martinuskerk 3 59 5 

( Weeap Hervormde Kerk 1 153 s 

Werkendam Hervormde Kerk 4 103 < 

Wierden Hervorrade Kerk 3 129 \ 

Wildervank Hervormde Kerk 1 74 ) 

Winschoten Hervormde Kerk 1 69 ( 

Winlerswgk Hervonnde Kerk 2 63 \ 

Woerden Hervormde Kerk 2 56 ? 

% Roomsch Katholieke Kerk 3 133 ] 

Workum Hervormde Kerk 2 98 \ 

Woubrugge Hervormde Kerk 1 108 j 

Wyk St. Martinuskerk 1 51 ; 

Wjjk bij Duurstede Hervormde Kerk 1 122 > 

a Roomsch Katholieke Kerk 1 118 J 

Ulst Hervormde Kerk 2 126 ( 

Zaandam Oostzy Hervormde Kerk 1 79 ', 

Friesche Doopsgezinde Kerk 1 86 > 

Zalt-Bommel Hervormde Kerk 1 42 

Zandvoort Hervormde Kerk 2 -100 i 

Zeist Hervormde Kerk 1 88 > 

Broederkerk 1 92 \ 

Zienkzee Groote Kerk 1 45 5 

Kleine Kerk 3 143 '. 

Roomsch Katholieke Kerk i 96 \ 

Zoetemieer Hervonnde Kerk l 158 ? 

Zuidbroek Hervormde Kerk i 149 \ 

Zutphen Groote Kerk i 64 ) 

Zwolle St. Michaelskerk 1 9 '; 

Bethlehemskerk 2 154 j 

0. L. V. Hemelvaai'tkerk 2 61 > 

Christelgk Gereformeerde Kerk .. 3 138 ] 

Zwijnrtrecht Hervormde Kerk 3 137 : ERRATA De volgende ingeslopen drukfouten gelieve men te verbeteren. 

Pag 6, regel 24 v.b. staat Holpijp, lees Baarpijp, 

Pag. 11, staat onder de rubriek Pedaal opgegeven Octaaf 5 voet, lees Octaaf 4 voet. 

Pag. 46, onder de dispositie van het Orgel te Midwolde is de naam van den Organist, 

de Heer K. Vlieg, niet vermeld. 

Pag. 54, staat in de dispositie St. Josephkerk, Gouda, Fagot 17 voet, lees 16 voet. 
Het Orgel in de Groote Kerk te Zutphen (pag. 64) bestaat niet meet. Het werk is reeds 
geruime tijd geleden door een Orgel van 3 Klavieren en vrij pedaal vervangen. 
Aan het Orgel der Kon. Muziekschool te VGravenhage (pag. 125) is in 1884 door 
Witte een vrij pedaal van vier stemmen toegevoegd. OPMERKINGEN BIJ DE HERDKUK 
Corrigenda op de "bladwijzer" 

a Pag. 172, Middelaar, Rooms Katholieke Kerk: pag. 139 moet zijn pag. 138. 

b Rotterdam. In te voegen R.K. Kerk (H. Rosalia). Dit orgel, waarvan de dispositie 

rich op pag. 69 bevindt, werd in 1940 verwoest. 

Codering 

Door brand, vervanging, verbouwing en andere oorzaken zijn veel van de door Van *t 
Kruys genoemde orgels verloren gegaan of in een gewijzigde vorm bewaard gebleven. 
In de codering is gepoogd d.m.v. vier cijfers de huidige situatie aan te geven: 

1 nog aanwezig 132 orgels of 46,4% 

2 ingrijpend gewijagd of verbouwd 45 15,9% 

3 (in) genoemde kerk niet meer aanwezig 84 29,6% 

4 tengevolge van oorlogshandelingen in de periode 1940-'45 verwoest 23 8,1% totaa l 284 orgels of 100%